Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Περιληπτική Διακήρυξη Δημοπρασίας για την ανάθεση του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΟΡΦΩΝ»

Δευτέρα, 20/06/2022

ΑΡ ΠΡΩΤ :7683/17-06-2022
ΑΔΑ: 9ΡΥΡΩΛΣ-ΨΝΗ
ΑΔΑΜ: 22PROC010765128

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 – 2020»

ΜΕΤΡΟ . 19 «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, (ΤΑΠΤοΚ)»

ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2 / ΥΠΟΔΡΑΣΗ 19.2.4.3

Η πίστωση προέρχεται από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020» με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α.

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ της πράξης: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΟΡΦΩΝ»

 Ο  Δήμος Μαλεβιζίου λαμβάνοντας υπόψη την απ. Πρωτ. 2641/07-06-2022.της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης 2014-2020 που αφορά στην θετική γνώμη για έγκριση δημοπρασίας του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΟΡΦΩΝ» διακηρύττει ότι την 07 του μηνός  Ιουλίου του έτους 2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 μ.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) στο ΕΣΗΔΗΣ , θα διεξαχθεί με  Ανοιχτή Ηλεκτρονική  Δημοπρασία .με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)  σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν 4782/2021 και ισχύουν σήμερα για την .Πράξη  με τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΟΡΦΩΝ».

Ο κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α. του έργου είναι: 0010987445 και πρόκειται για το υποέργο με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΟΡΦΩΝ».

Το έργο   συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ , με προϋπολογισμό  189.261,19€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ  και ΟΕ και απρόβλεπτα) β) κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ, με προϋπολογισμό 111.508,77€  (δαπάνη εργασιών, ΓΕ  και ΟΕ και απρόβλεπτα)

Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών του έργου , με βάση τη μελέτη με αριθμό θεώρησης  04/2020 από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Μαλεβιζίου ανέρχεται στο ποσό των 300.806,45 ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 373.000,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, να παραλαμβάνουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από την έδρα του Δικαιούχου, Δήμου Μαλεβιζίου Πλ. Μιχ. Κατσαμάνη – Γάζι  , μέχρι τις 30-06-2022

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής . Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 30-06-2022, η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες, που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης, συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο στις 04-07-2022. Πληροφορίες Κ Δασκαλάκη και Μ. Γρηγοράκη τηλ.: 2813 400652 ή 2813-400654.

Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο

Η προκαταβολή σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβεί το 15% του ολικού ποσού της αρχικής σύμβασης (χωρίς αναθεώρηση και  ΦΠΑ)

       Επισημαίνεται ότι η εγγύηση καλής εκτέλεσης καλύπτει και την παροχή ισόποσης προκαταβολής προς τον ανάδοχο, χωρίς να απαιτείται η κατάθεση εγγύησης προκαταβολής. Στην περίπτωση που με την παρούσα ορίζεται  μεγαλύτερο ύψος προκαταβολής (πχ 15%), αυτή λαμβάνεται με την κατάθεση από τον ανάδοχο εγγύησης προκαταβολής που θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλόμενης προκαταβολής (παρ. 1 δ άρθρου 72 του ν. 4412/2016).

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον … ….υπόδειγμα τύπου …………………

με τα νέα πρότυπα τεύχη διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων μελετών άνω των ορίων και κάτω των ορίων του ν. 4412/2016 (Α’ 147), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, όπως τα πρότυπα αυτά τεύχη εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμ. 126/29.11.2017 απόφαση της Αρχής και δημοσιεύθηκαν στη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ΦΕΚ Β΄4535/21-12-2017.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις που κατέχουν εργοληπτικά πτυχία:

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών71 που δραστηριοποιούνται στις κατηγορίες ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και σε ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ72 και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος – μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος – μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης73.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και της παρ. 1 (ε) και 3 (β) του άρθρου 76  του ν. 4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε 2% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς  Φ.Π.Α. με ανάλογη στρογγυλοποίηση δηλαδή 6.016,13 ΕΥΡΩ και η σχετική εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς το Δικαιούχο Δήμο Μαλεβιζίου  Η ισχύς της θα είναι τουλάχιστον  δέκα (10) μήνες , μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι  300 ημέρες.

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις για τις δημόσιες συμβάσεις καθώς και ……………………….

Η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι έξι (6) μήνες (και ολογράφως)

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα “Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020 προσέγγιση CLLD LEADER” με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και συγκεκριμένα από την ΣΑ 082/1.

Ο Κωδικός ΣΑΕ του έργου είναι 2017ΣΕ08210000

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μαλεβιζίου

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από το Δικαιούχο Δήμο Μαλεβιζίου, αρμόδιους  υπάλληλους Δασκαλάκη Καλλιόπη 2813400652 και Γρηγοράκη Μαρία 281340065 ( Φαξ: 2810822123) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Γάζι, 16/06/2022
Ο  Δήμαρχος Μαλεβιζίου
Μποκέας Μενέλαος

 

Σχετικά αρχεία

#ΑρχείοΠεριγραφήΜέγεθος Αρχείου
1zip Τεύχη Διαγωνισμού_15 MB
2zip Τεύχη Διαγωνισμού_26 MB
3zip Τεύχη Διαγωνισμού_37 MB
4zip Τεύχη Διαγωνισμού_47 MB
5zip Τεύχη Διαγωνισμού_56 MB

Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 20/06/2022

Top