Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Δήμου Μαλεβιζίου


Τα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) είναι η βασική δομή εκπαίδευσης ενηλίκων που από το 2014 λειτουργεί σε τοπικό επίπεδο (επίπεδο Δήμου).

Ο Δήμος Μαλεβιζίου σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης, λειτουργεί Κ.Δ.Β.Μ., στο οποίο υλοποιούνται προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας.

Ο Δήμος Μαλεβιζίου εντάχθηκε στην πράξη: «Κέντρα Δια βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) – Νέα Φάση» με κωδικό ΟΠΣ:5002212, του Ε.Π «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ,ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 2014-2020» προς εφαρμογή προγραμμάτων γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων. Τα εν λόγω επιμορφωτικά προγράμματα πραγματοποιούνται σε αίθουσες του Δήμου (δημοτικά κτίρια και σχολικές μονάδες), αφορούν την Γενική Εκπαίδευση Ενηλίκων, στα πλαίσια των προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης και υλοποιούνται από το Υπουργείο Παιδείας. Η συγκεκριμένη πράξη πήρε χρονική παράταση υλοποίησης, με ημερομηνία λήξης τις 30/09/2023.

Δικαίωμα Συμμετοχής

Τα παρεχόμενα εκπαιδευτικά προγράμματα των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης, απευθύνονται σε όλους τους ενήλικες, άνεργους και εργαζόμενους, ανεξάρτητα από φύλο, μορφωτικό επίπεδο, χώρα καταγωγής, θρησκεία, τόπο διαμονής και στο πλαίσιο των αρχών της ισότητας των ευκαιριών και της μη διάκρισης εξαιτίας της φυλής ή της εθνικής καταγωγής, της θρησκείας ή και των πεποιθήσεων, της ύπαρξης αναπηρίας, του φύλου και της ηλικίας, με μόνη προϋπόθεση το ενδιαφέρον για γνώση και ενεργό συμμετοχή.

Η παρακολούθηση των προγραμμάτων είναι δωρεάν και με την επιτυχή ολοκλήρωση αυτών (απουσίες έως το 20% των προβλεπόμενων ωρών του Τμήματος), θα χορηγείται στον εκπαιδευόμενο βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης.

Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα, απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με την επίδειξη του Δελτίου Ταυτότητας ή διαβατήριου. Οι αιτούντες έχουν δυνατότητα επιλογής έως και δύο (2) εκπαιδευτικών προγραμμάτων με σειρά προτίμησης, ενώ τηρείται σειρά προτεραιότητας βάσει αριθμού πρωτοκόλλου της.

Στοιχεία Επικοινωνίας - Πληροφορίες και Αιτήσεις Συμμετοχής
  • Δημοτική Βιβλιοθήκη Μαλεβιζίου, Ελ. Βενιζέλου 171, Γάζι, τηλ.: 2810824486
  • Κέντρο Κοινότητας Μαλεβιζίου, Ελ. Βενιζέλου & Αντιγόνης 1, Γάζι, τηλ.: 2810823904
  • Αρμόδια Υπηρεσία υλοποίησης/επικοινωνίας: Γραφείο Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης, τηλ.: 2815104020
  • Email: gr.paideias@malevizi.gr, malevizi@malevizi.gr

Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Μαλεβιζίου έχουν δημιουργηθεί τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα, με πιθανότητα προσθήκης νέων τμημάτων:

A/A ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΩΡΕΣ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
ΤΗΛΕ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ
1 Βασικά Ιταλικά Α1 50
2 Βασικά Ιταλικά Α2 50
3 Βασικά Ισπανικά Α1 50
4 Βασικά Ισπανικά Α2 50
5 Βασικά Αγγλικά Α1 50
6 Βασικά Αγγλικά Α2 50
7 Βασικά Γαλλικά Α1 50
8 Βασικά Γαλλικά Α2 50
9 Βασικά Γερμανικά Α1 50
10 Βασικά Γερμανικά Α2 50

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»

ESPA

Top