Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Έργα ΕΣΠΑ

ΕΡΓΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ
EU ESPA
Το ΕΣΠΑ (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης) αποτελεί το βασικό στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη της χώρας με τη συνδρομή σημαντικών πόρων που προέρχονται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης. έσω της υλοποίησης του ΕΣΠΑ επιδιώκεται η αντιμετώπιση των διαρθρωτικών αδυναμιών της χώρας που συνετέλεσαν στην εμφάνιση της οικονομικής κρίσης αλλά και των προβλημάτων, οικονομικών και κοινωνικών, που αυτή δημιούργησε. Η επίσημη ιστοσελίδα του είναι η www.espa.gr.
Καταγγελίες για Συγχρηματοδοτούμενα Έργα
Εθνικό σημείο υποδοχής καταγγελιών που αφορούν σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα/έργα είναι η Εθνική Αρχή Διαφάνειας (ΕΑΔ)/AFCOS, η οποία αποτελεί την Υπηρεσία που έχει αναλάβει τον εθνικό συντονισμό για θέματα απάτης στην Ελλάδα (Ν.4622/2019). Για την υποβολή καταγγελιών που αφορούν σε συγχρηματοδοτούμενα έργα, παρακαλούμε, πατήστε εδώ. URL: aead.gr/complaints
Έργα – Πράξεις ανά Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
EP Crete 2014-2020 Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα έργα-πράξεις που εκτελούνται με ευθύνη του Δήμου Μαλεβιζίου και έχουν ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη 2014-2020».
ESPA Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα έργα-πράξεις που εκτελούνται με ευθύνη του Δήμου Μαλεβιζίου και έχουν ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».
ESPA Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα έργα-πράξεις που εκτελούνται με ευθύνη του Δήμου Μαλεβιζίου και έχουν ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020».
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα έργα-πράξεις που εκτελούνται με ευθύνη του Δήμου Μαλεβιζίου και έχουν ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη (ΠΑΑ) 2014-2020».
Life 2014-2020 Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα έργα-πράξεις που εκτελούνται με ευθύνη του Δήμου Μαλεβιζίου και έχουν ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Life 2014-2020» – υποπρόγραμμα «Climate Action».
ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα έργα-πράξεις που εκτελούνται με ευθύνη του Δήμου Μαλεβιζίου και έχουν ενταχθεί στο «ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ».
Top