Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Περιληπτική Διακήρυξη Μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), για την ανάθεση του έργου με τίτλο: «Επείγοντα Έργα Ύδρευσης- Αποχέτευσης της Δ.Ε. Γαζίου του Δήμου Μαλεβιζίου 2023»

Τετάρτη, 12/04/2023

Γάζι :  12 – 04 – 2023
Αριθ. Πρωτ. : 924
Α.Δ.Α. :  6ΦΕΛΟΡΧΖ-ΕΒΡ
Α.Δ.Α.Μ. : 23PROC012491144

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)

 

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Μ.)

διακηρύττει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, κάτω των ορίων, για την ανάθεση του

έργου με τίτλο:

«ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΓΑΖΙΟΥ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ 2023»

Προϋπολογισμού: 59.990,00 Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.)

 (CPV: 45240000-1)

 

Το έργο ανήκει στην κατηγορία των ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ τάξης Α1 και άνω (δαπάνη εργασιών με ΓΕ-ΟΕ και απρόβλεπτα 56.277,91€)

Το έργο περιλαμβάνει την εκτέλεση εργασιών κατασκευής και αποκατάστασης βλαβών αγωγών αποχέτευσης, ύδρευσης και ομβρίων σε διάφορα σημεία της Δ.Ε. Γαζίου του Δήμου Μαλεβιζίου.

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Μαλεβιζίου www.deyamalevizi.gr Πληροφορίες δίνονται στην Δ.Ε.Υ.Α Mαλεβιζίου Νομού Ηρακλείου (τηλ.: 2814-409090) κατά τις εργάσιμες ημέρες & ώρες, fax επικοινωνίας 2810-822964, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κα Χουστουλάκη Ελευθερία.

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 03/05/2023, παρέχονται σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 05/05/2023.

Η Αναλυτική διακήρυξη έχει συνταχθεί σύμφωνα με τα πρότυπα τεύχη διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργων κάτω των ορίων του Ν.4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει μέχρι σήμερα, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει μέχρι σήμερα και της ΕΑΔΗΣΥ.

Το σύστημα υποβολής των προσφορών είναι το σύστημα με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/08-08-2016 τεύχος Α’) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμήθειών, και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ) και όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει μέχρι σήμερα.

Οι προσφορές  υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 10/05/2023, ημέρα Τετάρτη στις 14:00μ.μ, ενώ ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 12/05/2023 ημέρα Παρασκευή στις 10:00π.μ.

Αν για λόγους ανωτέρας βίας, ή για τεχνικούς λόγους δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι τη μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση του αναθέτοντα φορέα.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) στην κατηγορία των ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2,3 και 4 του άρθρου 254 και των παρ. 1(γ) και (ε) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 1.199,80€ που θα απευθύνεται προς τη ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ και ισχύος τουλάχιστον τριάντα (30) ημερών, μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δέκα (10) μήνες από την ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Το έργο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους της ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου.

H παρούσα προκήρυξη δημοσιεύεται στο ΚΗΜ∆ΗΣ, στον Ελληνικό Τύπο, σύµφωνα µε το άρθρο 296 του Ν. 4412/2016 (ΒΙΒΛΙΟ ΙΙ), αναρτάται στο πρόγραμμα “Διαύγεια” diavgeia.gov.gr., καθώς και στην ιστοσελίδα www.deyamalevizi.gr.

Δεν δύναται να χορηγηθεί Προκαταβολή.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Mαλεβιζίου.

ΓΑΖΙ 12 / 04 / 2023
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΙΑΔΑΚΗΣ

Σχετικά αρχεία

# Αρχείο Περιγραφή Μέγεθος Αρχείου
1 zip ΜΕΛΕΤΗ (τευχη και σχεδια) 2 MB
2 zip ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 5 MB
3 zip Τεύχη 67 KB

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 12/04/2023

Top