Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών με Διαπραγμάτευση χωρίς Προηγούμενη Δημοσίευση για την ανάθεση της υπηρεσίας: «Ναυαγοσωστική κάλυψη παραλιών Δήμου Μαλεβιζίου έτους 2020, μέγιστης διάρκειας δύο μηνών, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης»

Παρασκευή, 22/05/2020

 Ο Δήμαρχος Μαλεβιζιου έπειτα από την 126/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής όπου εγκρίνει τον τρόπο ανάθεσης της εργασίας Ναυαγοσωστική κάλυψη παραλιών Δήμου Μαλεβιζίου 2020 για ένα δίμηνο με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση λόγω κατεπείγουσας ανάγκης (άρθρο 32 παρ.2γ και 32Α του Ν.4412/2016) ,

Προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους έχοντες αντικείμενο σχετικό με την προς ανάθεση υπηρεσία να υποβάλλουν έγγραφες προσφορές για την ανάθεση με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της 02/2020 μελέτης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Μαλεβιζίου και το ΠΔ 31/2018  για την υπηρεσία: «Ναυαγοσωστική κάλυψη παραλιών Δήμου Μαλεβιζίου 2020,  για το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : Κωδικός CPV 92332000-7 (Υπηρεσίες  λουτρικών εγκαταστάσεων) προϋπολογισμού έως του ποσού των 63.702,02 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%, μέγιστης διάρκειας δύο μηνών.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τα Σχετικά αρχεία-Τεύχη Πρόσκλησης

 

Σχετικά αρχεία

# Αρχείο Περιγραφή Μέγεθος Αρχείου
1 zip Τεύχη Πρόσκλησης 4 MB

Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 25/05/2020

Top