Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Περιληπτική Προκήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Δημόσιου Διαγωνισμού άνω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου για την: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»

Δευτέρα, 10/06/2024

Γάζι,  07/06/2024
Αρ. πρωτ.:   8359
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΕ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ

ανάδειξη αναδόχου για την:

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»

Ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου Προκηρύσσει

ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» συνολικής εκτιμώμενης  αξίας 230.640,00€  συμπεριλ. ΦΠΑ 24%.

 1. Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Μαλεβιζίου, Ταχ. Δ/νση: πλατεία Μ. Κατσαμάνη, Γάζι, Ηράκλειο Κρήτης ΤΚ 71414 διεύθυνση στο διαδίκτυο malevizi.gr Αρμόδιοι υπάλληλοι: Άννα Μαθιουδάκη, Κατερίνα Πετράκη, e-mail: : kpetraki@malevizi.gr, amathioudaki@malevizi.gr τηλ.: 2813400692,2813400684, φαξ: 2810822123
 2. CPV: 34114000-9 Ειδικά Οχήματα
 1. Κωδικός ΝUTS τόπου εκτέλεσης της υπηρεσίας: EL431
 1. Πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης: Tα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του Δήμου Μαλεβιζίου www.malevizi.gr.
 1. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια ενός μηχανήματος έργου, καινούργιο υδροφόρο όχημα χωρητικότητας τουλάχιστον 10.000 λίτρων. Το όχημα θα είναι πετρελαιοκίνητο και θα αποτελείται από πλαίσιο και υπερκατασκευή που πρέπει να είναι κατάλληλη για κατάβρεγμα και πλύσιμο δρόμων και πεζοδρομίων με υψηλή πίεση και μεγάλη παροχή, και να πληροί όλες τις υπάρχουσες διατάξεις ώστε να είναι δυνατή η κυκλοφορία του στην Ελλάδα με νόμιμη άδεια κυκλοφορίας. Πρέπει να είναι πρόσφατης κατασκευής καινούργιο και αμεταχείριστο.
 2. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπεται η υποβολή αντιπροσφορών, εναλλακτικών προσφορών και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
 3. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων τα μέλη αυτών, που δραστηριοποιούνται νόμιμα στο αντικείμενο της παρούσας προμήθειας. Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ].
 4. Υποβολή προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), σύμφωνα με τα αναφερόμενα, στους όρους της διακήρυξης και στην με αρ. 56902/215 (Β’ 1924/2.6.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»

           Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 20 Ιουλίου 2024 Ημέρα Σάββατο

           ( 20/07/2024)  και Ώρα:     23:58:00.

Μετά την παρέλευση της  καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

– Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών :  Τετάρτη 24/07/2024 και ώρα 10:30:00 π.μ.

Συστημικός αριθμός διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ: 352939

 1. Χρόνος ισχύος προσφορών: Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από την προσφορά είναι πέντε (5) μήνες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.
 2. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.
 1. Χρηματοδότηση: H σύμβαση χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό του Δήμου Μαλεβιζίου, από τον Κ.Α 64.7131.0001 με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» (πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ) και από τον Κ.Α 30.7131.0001 με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»
 2. Διάρκεια Σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε έξι (6) μήνες.
 3. Εγγυήσεις: Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 2% του προϋπολογισμού επί του οποίου υποβάλλεται προσφορά χωρίς Φ.Π.Α. (ήτοι ποσό ίσο με 3.720,00 €) και η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, χωρίς το ΦΠΑ. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για 30 ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του διαγωνιζόμενου.
 4. Προδικαστική Προσφυγή: Προσφυγή μπορεί να υποβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει.

Οι προσφέροντες πρέπει να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα ΕΣΗΔΗΣ.

Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) και στο portal του Δήμου www.malevizi.gr

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ

 

ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΜΠΟΚΕΑΣ

 

 

Σχετικά αρχεία

# Αρχείο Περιγραφή Μέγεθος Αρχείου
1 zip Τεύχη Διαγωνισμού 8 MB

Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 10/06/2024

Top