Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Παράταση της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών και μετάθεση της ημερομηνίας αποσφράγισης, τηρουμένων σε κάθε περίπτωση των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, του Ηλεκτρονικού Ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων μέσω ΕΣΗΔΗΣ αριθμού 346541, με αριθμό Διακήρυξης αρ.πρ.:3026/07-03-2024 (24PROC014379734) για την ανάδειξη αναδόχου για την: «Προμήθεια & Τοποθέτηση 3 αιθουσών στο Δ.Σ. της Δημοτικής Ενότητας Γαζίου και τοποθέτηση προκατασκευασμένης αίθουσας για τη στέγαση του νηπιαγωγείου στον οικισμό Φόδελε»

Παρασκευή, 22/03/2024

Γάζι,    22/03/2024
Αρ. πρωτ.: 3706
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΕ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

 

Παράταση της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών και μετάθεση της ημερομηνίας αποσφράγισης, τηρουμένων σε κάθε περίπτωση των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, του Ηλεκτρονικού Ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων μέσω ΕΣΗΔΗΣ αριθμού 346541, με αριθμό Διακήρυξης αρ.πρ.:3026/07-03-2024 (24PROC014379734) για την ανάδειξη αναδόχου για την: «Προμήθεια & Τοποθέτηση 3 αιθουσών στο Δ.Σ. της Δημοτικής Ενότητας Γαζίου και τοποθέτηση προκατασκευασμένης αίθουσας για τη στέγαση του νηπιαγωγείου στον οικισμό Φόδελε».

 

Με την απόφαση 39/2024 (ΑΔΑ:92ΦΟΩΛΣ-ΧΣΠ) και (ΑΔΑΜ: 24PROC014455968) της δημοτικής επιτροπής, αποφασίζεται η παράταση της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στον ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης  αρ.πρ.:3026/07-03-2024 ( και λοιπά στοιχεία δημοσιότητας: ΑΔΑΜ διακύρηξης:24PROC014379734, ΑΔΑ Περίληψης -Προκήρυξης: 9ΖΑ4ΩΛΣ-2ΓΤ, ΑΔΑΜ Περίληψης -Προκήρυξης: 24PROC014376485) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια & Τοποθέτηση 3 αιθουσών στο Δ.Σ. της Δημοτικής Ενότητας Γαζίου και τοποθέτηση προκατασκευασμένης αίθουσας για τη στέγαση του νηπιαγωγείου στον οικισμό Φόδελε» συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 108.500,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%),  έως και την Τρίτη 02/04/2024 ώρα 22:00:00 καθώς και η μετάθεση της ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών στον εν λόγω διαγωνισμό , για την  Τρίτη  09/04/2024 ώρα 10:30:00.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της αρ.πρ.:3026/07-03-2024 διακήρυξης ( και λοιπά στοιχεία δημοσιότητας: ΑΔΑΜ διακύρηξης: 24PROC014379734, ΑΔΑ Περίληψης -Προκήρυξης: 9ΖΑ4ΩΛΣ-2ΓΤ, ΑΔΑΜ Περίληψης -Προκήρυξης: 24PROC014376485).

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΜΠΟΚΕΑΣ

 

Σχετικά αρχεία

# Αρχείο Περιγραφή Μέγεθος Αρχείου
1 pdf 11_ ΑΠΟΦΑΣΗ 039 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ 715 KB
2 pdf 12_ NEA ΠΕΡΙΛΗΨΗ-ΠΡΟΚ 188 KB

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 22/03/2024

Top