Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Περιληπτική Προκήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την «Προμήθεια & Τοποθέτηση 3 αιθουσών στο Δ.Σ. της Δημοτικής Ενότητας Γαζίου και τοποθέτηση προκατασκευασμένης αίθουσας για τη στέγαση του νηπιαγωγείου στον οικισμό Φόδελε»

Πέμπτη, 07/03/2024

Γάζι,    06 /03/2024
Αρ. πρωτ.: 3019
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΕ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  – ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ

«Προμήθεια & Τοποθέτηση 3 αιθουσών στο Δ.Σ. της Δημοτικής Ενότητας Γαζίου και τοποθέτηση προκατασκευασμένης αίθουσας για τη στέγαση του νηπιαγωγείου στον οικισμό Φόδελε»

Ο Δήμαρχος  Μαλεβιζίου

Προκηρύσσει

ανοικτό, ηλεκτρονικό διαγωνισμό  με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια & Τοποθέτηση 3 αιθουσών στο Δ.Σ. της Δημοτικής Ενότητας Γαζίου και τοποθέτηση προκατασκευασμένης αίθουσας για τη στέγαση του νηπιαγωγείου στον οικισμό Φόδελε» συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 108.500,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%). Η προς εκτέλεση σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα.

 1. Αναθέτουσα Αρχή:  Δήμος Μαλεβιζίου, Ταχ. Δ/νση: πλατεία Μ. Κατσαμάνη, Γάζι, Ηράκλειο Κρήτης ΤΚ 71414 διεύθυνση στο διαδίκτυο www.malevizi.gr Αρμόδιοι υπάλληλοι: Ειρήνη Ζαχαριαδάκη, e-mail: zachariadaki@malevizi.gr τηλ.: 2813400655, φαξ: 2810822123

2. CPV: 44211000-2 Προκατασκευασμένα κτίρια

3. Κωδικός ΝUTS τόπου εκτέλεσης της υπηρεσίας: EL431

4. Πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης: Tα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) της διαδικτυακής πύλης https://portal.eprocurement.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του Δήμου Μαλεβιζίου www.malevizi.gr.

5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι Προμήθεια και τοποθέτηση 3 αιθουσών διδασκαλίας στο Δ.Σ. της Δημοτικής Ενότητας  Γαζίου και τοποθέτηση προκατασκευασμένης αίθουσας για τη στέγαση του Νηπιαγωγείου στον οικισμό Φόδελε, όπως αναλυτικά περιγράφεται στην 73/2022 Μελέτη στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Αναλυτικής Διακήρυξης.

6. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπεται η υποβολή αντιπροσφορών, εναλλακτικών προσφορών και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

7. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων τα μέλη αυτών, που δραστηριοποιούνται νόμιμα στο αντικείμενο της παρούσας προμήθειας. Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ].

8.Υποβολή προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης https://portal.eprocurement.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), σύμφωνα με τα αναφερόμενα, στους όρους της διακήρυξης και στην με αρ. 56902/215 (Β’ 1924/2.6.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών:26/03/2024 ημέρα  Τρίτη και ώρα 22:00:00.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

– Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών : 29/03/2024 ημέρα  Παρασκευή και ώρα 10:30:00.

Συστημικός αριθμός διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ: 346541

9. Χρόνος ισχύος προσφορών: Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από την προσφορά είναι δώδεκα (12) μηνών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του διαγωνισμού.

10. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.

11. Χρηματοδότηση:

Κ.Α. 64.7321.0007 του προϋπολογισμού του Δήμου έτος 2024.

12. Διάρκεια Σύμβασης: Χρόνος έναρξης ισχύος εκτέλεσης της Σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης έως έξι (06) μήνες.

13. Εγγυήσεις: Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 2% εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (ήτοι ποσό ίσο με 1.750,00€ συνολικά ) και η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, χωρίς το ΦΠΑ και η οποία κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του συμφωνητικού. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του διαγωνιζόμενου.

14. Προδικαστική Προσφυγή: Προσφυγή μπορεί να υποβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει.

Οι προσφέροντες πρέπει να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν  στο ηλεκτρονικό σύστημα ΕΣΗΔΗΣ.

Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ (https://portal.eprocurement.gov.gr) και στο portal του Δήμου www.malevizi.gr

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΜΠΟΚΕΑΣ

Σχετικά αρχεία

# Αρχείο Περιγραφή Μέγεθος Αρχείου
1 pdf ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1 MB
2 pdf ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 2 MB

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 07/03/2024

Top