Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Περιληπτική διακήρυξη διεθνή, ανοικτού, ηλεκτρονικού, μειοδοτικού διαγωνισμού με τίτλο : «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) ΑΓ. ΠΕΛΑΓΙΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ»

Παρασκευή, 17/11/2023

Γάζι : 13 / 11 /2023
Αριθ. Πρωτ. : 3361

Α.Δ.Α. : 69ΤΨΟΡΧΖ-ΜΚΚ
Α.Δ.Α.Μ. :23PROC013783712

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ διακηρύσσει ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την εκτέλεση της πράξης :

 

«ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) ΑΓ. ΠΕΛΑΓΙΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ»

προϋπολογισμού  2.398.682,50 € (χωρίς προαίρεση και ΦΠΑ).

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.eprocurement.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. από την 17/11/2023.  Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες τεύχος της διακήρυξης διατίθεται ακόμη, σε ηλεκτρονική μορφή, από την ιστοσελίδα του Δήμου Μαλεβιζίου, στο δικτυακό τόπο: http://www.deyamalevizi.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα να έχουν απεριόριστη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση και να ενημερώνονται για τον παρόντα διαγωνισμό από τα γραφεία της ΔΕΥΑΜ, τις εργάσιμες μέρες και ώρες, μετά τη δημοσίευση της διακήρυξης.

Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση : www.promitheus.gov.gr, με καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών την 22/12/2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 και με ημερομηνία αποσφράγισης την 28/12/2023, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 11:00.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό : 241141.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών προσκομίζονται τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς του οικονομικού φορέα, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή.

Ο συνολικός προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α. αναλύεται ως εξής:

α) το ποσό 1.338.480,00€ για τη λειτουργία και συντήρηση ΕΕΛ Αγ. Πελαγίας Μαλεβιζίου για μέγιστη κατεργασία έως και 1.350m3 λύματος ανά ημέρα.

β) το ποσό 250.000,00€ για λοιπές υποστηρικτικές εργασίες (έκτακτης  επισκευής ή και αντικατάστασης  εξοπλισμού) οι οποίες ενδεχομένως προκύψουν κατά την εκτέλεση αυτής.

γ) το ποσό 683.462,50 € για χημικά επεξεργασμένου λύματος τα οποία θα προκύψουν κατά την εκτέλεση αυτής, για επεξεργασία 6.387.500m3, τα οποία αντιστοιχούν σε πλήρη λειτουργία της ΕΕΛ (τέσσερεις (4) συστοιχίες μεμβρανών σε πλήρη λειτουργία).

δ) το ποσό 11.000,00€ για πετρέλαιο κίνησης του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους που θα προκύψει κατά την εκτέλεση αυτής.

ε) το ποσό 115.740,00 € σε περίπτωση λειτουργίας της Α2.1 ή/και Α2.2 μονάδας της Ε.Ε.Λ., για μέγιστη επιπλέον κατεργασία 2150m3 λύματος ανά ημέρα.

Προβλέπεται η δυνατότητα ενεργοποίησης του δικαιώματος προαίρεσης στην περίπτωση που δικαιολογείται από τις ανάγκες της ΔΕΥΑΜ σε πιθανή επέκταση αντικειμένου για χρονικό διάστημα έως επιπλέον τριάντα (30) μηνών. Ο προϋπολογισμός του, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 1.199.341,25€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Τα αντικείμενα της σύμβασης κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 90420000-7.

Κάθε διαγωνιζόμενος θα καταθέσει μία προσφορά για όλες τις ομάδες

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές, αντιπροσφορές καθώς και οικονομικές προσφορές που υπερβαίνουν τον προϋπολογισμό της Υπηρεσίας.

Φορέας χρηματοδότησης της σύμβασης είναι η ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου.

Η διενέργεια του διαγωνισμού θα γίνει σύμφωνα με το πρότυπο τεύχος διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας άνω των ορίων, σε εφαρμογή του ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, με τις αντίστοιχες προσαρμογές των άρθρων του Βιβλίου ΙΙ.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ίση με το 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ που ανέρχεται στο ποσό των 47.973,65 €. Η εγγύηση συμμετοχής θα απευθύνεται προς τη Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ με ισχύ  τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, δηλαδή την  22/01/2025.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 365 ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε εξήντα (60) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Η γλώσσα που θα υποβληθούν οι προσφορές θα είναι η ελληνική. Επίσης, οι όροι της παρούσης περιγράφονται στο τεύχος Διακήρυξης, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της.

Η ημερομηνία αποστολής της διακήρυξης είναι στην Ε.Ε. η 13/11/2023 και στον ελληνικό τύπο η 17/11/2023.

Επικοινωνία – Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος. Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

     Στοιχεία Αναθέτοντα Φορέα :

Δ/νση:  Ελ. Βενιζέλου 115, 71414, Γάζι, Κρήτης.

Ε-mail : deyam@deyamalevizi.gr και mfasoulakis@deyamalevizi.gr

Τηλέφωνο επικοινωνίας : 2814409067.

Αρμόδιος : Φασουλάκης Μιχάλης.

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Μαλεβιζίου

Λιαδάκης Αναστάσιος

 

              

Σχετικά αρχεία

# Αρχείο Περιγραφή Μέγεθος Αρχείου
1 zip ΤΕΥΧΗ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 15 MB

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 17/11/2023

Top