Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Παροχή Διευκρινήσεων για τον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με τίτλο «Λειτουργία και συντήρηση της Εγκατάστασης επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Αγ. Πελαγίας, Δήμου Μαλεβιζίου» με α/α 241141

Δευτέρα, 11/12/2023

Γάζι 11/12/2023
Αριθ. Πρωτ.: 3666

ΠΡΟΣ :
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Σε συνέχεια του υπ’ αριθ. πρωτ. 3666/11-12-2023 εγγράφου της εταιρείας SYCHEM A.E. που αφορά την παροχή διευκρινήσεων για τον αναφερόμενο στο θέμα διαγωνισμό, σας αποστέλλουμε την απάντηση της Υπηρεσίας μας.

ΕΡΩΤΗΜΑ

Στην παράγραφο 2.4.3.2. Τεχνική Προσφορά, σελ. 43 Της Διακήρυξης, παρακαλούμε όπως διευκρινιστεί ποια θα είναι τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομιστούν, κατά την κατάθεση των φακέλων, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των προσφερόμενων υπηρεσιών των υποψηφίων.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Κατά την κατάθεση της τεχνικής προσφοράς και με σκοπό την απόδειξη καταλληλόλητας των προσφερόμενων υπηρεσιών, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να καταθέσουν προσχέδια της μεθοδολογίας υλοποίησης συνοδευόμενη από αρχεία, έντυπα όπως αναφέρονται στο Παράρτημα Ι Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού αντικειμένου της Σύμβασης και στο Παράρτημα ΙΙ Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων και βάσει των οποίων θα εκτελεστεί το αντικείμενο της εν λόγω σύμβασης σε περίπτωση αναδοχής.

Με εκτίμηση
Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου

Αναστάσιος Λιαδάκης

Σχετικά αρχεία

# Αρχείο Περιγραφή Μέγεθος Αρχείου
1 pdf Παροχή Διευκρινήσεων 184 KB

Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 11/12/2023

Top