Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια Υλικών Μηχανοργάνωσης»

Παρασκευή, 22/09/2023

Γάζι, 21/09/2023
Αρ. Πρωτ.: 14494
ΑΔΑΜ : 23PROC013458141

Προς :
Οικονομικούς φορείς

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

για την προμήθεια «Προμήθεια Υλικών Μηχανοργάνωσης» με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Ο Δήμος Μαλεβιζίου θα προβεί στην προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια Υλικών Μηχανοργάνωσης», ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού 14.142,20€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝ. ΜΕΤΡ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟ
1 Υλικά μηχανοργάνωσης Τεμ. 1 11.405,00 €
Σύνολο δαπάνης προ ΦΠΑ: 11.405,00 €
ΦΠΑ 2.737,20 €
Σύνολο δαπάνης με ΦΠΑ: 14.142,20 €

Η ανάθεση της υπηρεσίας θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης την Πλέον συμφέρουσα βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 118 του Ν.4412/2016.

Παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς, όπως υποβάλλουν την προσφορά τους σε κλειστό φάκελο, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της από 21/08/2023 Τεχνικής Έκθεσης του Αυτοτελούς τμήματος ΤΠΕ & Διαφάνειας μέχρι την 04/10/2023 στον Δήμο Μαλεβιζίου, στο Γραφείο Πρωτοκόλλου (Πλ. Μιχ. Κατσαμάνη, Γάζι).

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται, μαζί με την προσφορά, υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης του Ν.1599/1986 (ΦΕΚ Α’75), όπου ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας θα συμπληρώνει ότι «η συμμετοχή του δεν δημιουργεί κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 24 του Ν.4412/2016».

Επίσης, μαζί με την υποβολή της οικονομικής για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού των παρ. 1 και 2 του αρ. 73 και του αρ. 74 του Ν.4412/2016 παρακαλούμε όπως προσκομίσετε τα εξής δικαιολογητικά:

  • Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ
  • Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ, ατομική και εταιρική
  • Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 (ΦΕΚ Α’75) περί μη ύπαρξης λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 και ειδικότερα του διαχειριστή της εταιρείας για Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε. ή του Διευθύνοντα Συμβούλου, καθώς και όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για Α.Ε.

Επιπρόσθετα σε κάθε περίπτωση πρέπει να προσκομιστούν και τα παρακάτω:

  • Αντίγραφο του τελευταίου καταστατικού της εταιρείας (κωδικοποιημένο) (για ΕΠΕ, ΑΕ, ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ)
  • Αναλυτικό πιστοποιητικό (ισχύουσας) εκπροσώπησης από την οικεία υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. το οποίο έχει εκδοθεί έως 30 εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του (για ΕΠΕ, ΑΕ, ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ).
  • Πιστοποιητικό Επιμελητηρίου από το οποίο να φαίνεται η επαγγελματική δραστηριότητα του αναδόχου και να προκύπτει η συνάφεια της με το αντικείμενο της σύμβασης.

Δεν απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής και καλής εκτέλεσης.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΜΠΟΚΕΑΣ

Σχετικά αρχεία

# Αρχείο Περιγραφή Μέγεθος Αρχείου
1 zip Τεύχη Πρόσκλησης 511 KB

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 22/09/2023

Top