Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ της χώρας – Δράσεις 4.1 & 4.2» για τον Δήμο Μαλεβιζίου με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Παρασκευή, 16/12/2022

Γάζι, 16/12/2022
Αρ. Πρωτ.: 17996
ΑΔΑΜ :  2PROC011834319

 

Προς :
Oικονομικούς φορείς

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την προμήθεια «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ της χώρας – Δράσεις 4.1 & 4.2» για τον Δήμο Μαλεβιζίου με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Ο Δήμος Μαλεβιζίου θα προβεί στην προμήθεια με τίτλο «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ της χώρας – Δράσεις 4.1 & 4.2», ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού 26.908,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) σύμφωνα με τους παρακάτω πίνακες :

ΤΜΗΜΑ Α

α/α Περιγραφή Μονάδα Ποσότητα Τιμή Δαπάνη
1 Η/Υ Γραφείου με λειτουργικό σύστημα, οθόνη και παρελκόμενα Τεμ. 17 800,00 € 13.600,00 €
2 Tablets για wallet Τεμ. 3 500,00 € 1.500,00 €
ΣΥΝΟΛΟ 15.100,00 €
ΦΠΑ 24% 3.624,00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 18.724,00 €

 

ΤΜΗΜΑ Β

α/α Περιγραφή Μονάδα Ποσότητα Τιμή Δαπάνη
1 Εκτυπωτής Τεμ. 3 2.000,00 € 6.000,00 €
ΣΥΝΟΛΟ 6.000,00 €
ΦΠΑ 24% 1.440,00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 7.440,00 €

 

ΤΜΗΜΑ Γ

α/α Περιγραφή Μονάδα Ποσότητα Τιμή Δαπάνη
1 Tablet  για αξιολόγηση Τεμ. 3 200,00 € 600,00 €
ΣΥΝΟΛΟ 600,00 €
ΦΠΑ 24% 144,00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 744,00 €

 

Η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει σε ένα η περισσότερους αναδόχους, ανά τμήμα, με κριτήριο ανάθεσης την Πλέον συμφέρουσα βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) ανά τμήμα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 118 του Ν.4412/2016.

Παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς, όπως υποβάλλουν την προσφορά τους σε κλειστό φάκελο, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της από 16/11/2022 Τεχνικής Έκθεσης του Αυτοτελούς τμήματος ΤΠΕ & Διαφάνειας του Δήμου μέχρι την 23/12/2022 στο Γραφείο Πρωτοκόλλου (Δημαρχείο Μαλεβιζίου, Πλ. Μιχ. Κατσαμάνη, ΤΚ 71414, Γάζι Ηρακλείου ΚΡΗΤΗ). Ο φάκελος θα πρέπει να φέρει τα διακριτικά του ενδιαφερόμενου φορέα και σήμανση ότι αφορά στη συγκεκριμένη προμήθεια.

Η πρόσκληση έχει αναρτηθεί στο πρόγραμμα ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του Δήμου : www.malevizi.gov.gr  στην ενότητα : Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί, από όπου οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να κατεβάσουν την πρόσκληση και το απαραίτητο συνοδευτικό υλικό.

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να καταθέσουν προσφορά για ένα η περισσότερα από τα τμήματα του ζητούμενου εξοπλισμού. Κάθε προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα ζητούμενα είδη και ποσότητες του τμήματος στο οποίο αναφέρεται. Προσφορές που δεν είναι πλήρεις θα απορρίπτονται. Εναλλακτικές προσφορές δεν θα γίνονται δεκτές.

Κριτήριο ανάθεσης του κάθε τμήματος της προμήθειας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει συνολικής τιμής του Τμήματος (χαμηλότερη τιμή ανά Τμήμα) με την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές του ζητούμενου εξοπλισμού.

Κάθε προσφορά θα πρέπει να περιέχει τα εξής:

  1. I. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉΣ

Α) Απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο άρθρο 73 του Ν.4412/2016.

Εναλλακτικά μπορεί να προσκομιστεί υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου του, όπως αυτός ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 73.

Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης.

Βάσει του άρθρου 73, παρ: 11, για δημόσιες συμβάσεις σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία ίση ή κατώτερη των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. δεν απαιτείται το παρόν δικαιολογητικό συμμετοχής με την υποβολή της προσφοράς.

Β) Φορολογική ενημερότητα εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή της.

Βάσει του άρθρου 73, παρ: 11, για δημόσιες συμβάσεις σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία ίση ή κατώτερη των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. δεν απαιτείται το παρόν δικαιολογητικό συμμετοχής με την υποβολή της προσφοράς.

Γ) Ασφαλιστική ενημερότητα εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή της.

Βάσει του άρθρου 73, παρ: 11, για δημόσιες συμβάσεις σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία ίση ή κατώτερη των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. δεν απαιτείται το παρόν δικαιολογητικό συμμετοχής με την υποβολή της προσφοράς.

Δ) Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά ή προαιρετικά, κατά την κείμενη νομοθεσία και δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του, εκτός αν αυτό φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.

Ειδικότερα για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς προσκομίζονται:

  • για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της στο ΓΕΜΗ, προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.
  • Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου γενικό πιστοποιητικό μεταβολών του ΓΕΜΗ, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.

Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ ,αποφάσεις συγκρότησης οργάνων διοίκησης σε σώμα, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.

Σε περίπτωση που για τη διενέργεια της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε πρόσωπο πλέον αυτών που αναφέρονται στα παραπάνω έγγραφα, προσκομίζεται επιπλέον απόφαση- πρακτικό του αρμοδίου καταστατικού οργάνου διοίκησης του νομικού προσώπου με την οποία χορηγήθηκαν οι σχετικές εξουσίες. Όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα, εφόσον έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε τρίτα πρόσωπα, προσκομίζεται εξουσιοδότηση του οικονομικού φορέα.

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα.

Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.

Ε)Υπεύθυνη Δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.

  1. II. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν τεύχος τεχνικής περιγραφής (πίνακα συμμόρφωσης) στο οποίο θα γίνεται σαφής περιγραφή για το κάθε προσφερόμενο είδος με ενσωμάτωση τυχόν επιπλέον πληροφοριών που θα αιτιολογείται η συνάφεια του σύμφωνα με τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές.

Προτεινόμενες λύσεις που παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις ή υστέρηση σε σχέση με τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτονται. Επίσης απορρίπτονται προσφορές με ασαφή ή ελλιπή τεχνικά στοιχεία καθώς και εκείνες που δεν περιέχουν τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων.

Για τις ανάγκες της αξιολόγησης υπάρχει η δυνατότητα να ζητηθούν συμπληρωματικές διευκρινήσεις και πρόσθετα τεχνικά στοιχεία.

Οι σαφείς παραπομπές στα τεχνικά φυλλάδια των κατασκευαστών είναι προφανές ότι  διασφαλίζουν πλήρως την εγκυρότητα των στοιχείων που κατατίθενται και για το λόγο αυτό αποτελούν την βέλτιστη πρακτική.

III. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Οι προσφορές πρέπει να συμπληρωθούν στα έντυπα οικονομικής προσφοράς που δίνονται μαζί με την πρόσκληση και είναι διαθέσιμα στον ισότοπο του Δήμου (www.malevizi.gov.gr)

Οι προσφερόμενες τιμές δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις τιμές του ενδεικτικού προϋπολογισμού.

Τυχόν υπεύθυνες δηλώσεις και το έντυπο οικονομικής προσφοράς, θα πρέπει να συνταχθεί με ημερομηνία μεταγενέστερη της κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης για την υποβολή των προσφορών.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 5 μήνες από την υπογραφή της.

Δεν απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής και καλής εκτέλεσης.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΜΠΟΚΕΑΣ

Σχετικά αρχεία

# Αρχείο Περιγραφή Μέγεθος Αρχείου
1 zip Τεύχη Πρόσκλησης 1.019 KB

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 16/12/2022

Top