Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Προκήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας για τη Σύναψη Ηλεκτρονικής Δημόσιας Σύμβασης Έργου για την ανάθεση του έργου: «Ενεργειακή Αναβάθμιση Γυμνασίου Γαζίου»

Δευτέρα, 21/11/2022

Γάζι, 14/11/2022
Αρ.Πρωτ.: 4177
ΑΔΑΜ: 22PROC011636961
ΑΔΑ:Ψ1ΒΝΩΛΣ4ΗΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016

Ο  Δήμος Μαλεβιζίου λαμβάνοντας υπόψη τη με αρ. πρωτ. 4158/12-09-2022 έγκριση διακήρυξης της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης διακηρύττει ότι την 01 του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) στο ΕΣΗΔΗΣ, θα διεξαχθεί Ανοιχτή Ηλεκτρονική Δημοπρασία με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)  σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν 4782/2021 και ισχύουν, για την ανάθεση του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΓΑΖΙΟΥ».

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ με προϋπολογισμό 83.232,55€, (δαπάνη εργασιών, ΓΕ  και ΟΕ και απρόβλεπτα), β) κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ με προϋπολογισμό 213.347,54€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ  και ΟΕ και απρόβλεπτα).

Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών του έργου, με βάση τη με αριθμό  62/2020 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Μαλεβιζίου ανέρχεται στο ποσό των 296.774,19€ (χωρίς Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 368.000,00€ (με Φ.Π.Α.).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, να παραλαμβάνουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από την έδρα του Δικαιούχου, Δήμου Μαλεβιζίου Πλ. Μιχ. Κατσαμάνη – Γάζι , μέχρι τις 24-10-2022.

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής. Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 01-12-2022, η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες, που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης, συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο στις 05-12-2022.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από το Δικαιούχο Δήμο Μαλεβιζίου, αρμόδιους υπάλληλους Δασκαλάκη Καλλιόπη 2813 400652 και Γρηγοράκη Μαρία 2813 400654 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 08-12-2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00μ.μ.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 15-12-20022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00π.μ.

Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο.

Η προκαταβολή σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβεί το 15% του ολικού ποσού της αρχικής σύμβασης (χωρίς αναθεώρηση και  ΦΠΑ).

Επισημαίνεται ότι η εγγύηση καλής εκτέλεσης καλύπτει και την παροχή ισόποσης προκαταβολής προς τον ανάδοχο, χωρίς να απαιτείται η κατάθεση εγγύησης προκαταβολής. Στην περίπτωση που με την παρούσα ορίζεται  μεγαλύτερο ύψος προκαταβολής (πχ 15%), αυτή λαμβάνεται με την κατάθεση από τον ανάδοχο εγγύησης προκαταβολής που θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλόμενης προκαταβολής (παρ. 1 δ άρθρου 72 του ν. 4412/2016).

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά τα νέα πρότυπα τεύχη διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων μελετών κάτω των ορίων του ν. 4412/2016 (Α’ 147), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, όπως τα πρότυπα αυτά τεύχη εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμ. 126/29.11.2017 απόφαση της Αρχής και δημοσιεύθηκαν στη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ΦΕΚ Β΄4535/21-12-2017.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις που κατέχουν εργοληπτικά πτυχία:

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στις κατηγορίες ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος – μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος – μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και της παρ. 1 (ε) και 3 (β) του άρθρου 76  του ν. 4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό που ορίζεται σε 2% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς  Φ.Π.Α. δηλαδή 5.935,48 €. Η σχετική εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς το Δικαιούχο Δήμο Μαλεβιζίου και θα πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δέκα (10) μήνες.

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις για τις δημόσιες συμβάσεις.

Η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι δώδεκα (12) μήνες.

O Κωδικός Κύριου Λεξιλογίου CPV είναι:

45214220-8 Κατασκευαστικές εργασίες για σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,

45259900-6 Εργασίες αναβάθμισης εγκαταστάσεων

Το έργο χρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στα πλαίσια του Ε.Π. “ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020” με ΣΑ ΕΠ0021, κωδ. εναριθμου 2021ΕΠ00210007 και κωδικό ΟΠΣ 5069443.

Η έγκριση κατασκευής του δημοπρατούμενου έργου και η έγκριση των όρων δημοπράτησης αποφασίστηκαν με την υπ’ αριθμό …./2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί επίσης από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου.

 

Ο Δήμαρχος
ΜΠΟΚΕΑΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ

Σχετικά αρχεία

# Αρχείο Περιγραφή Μέγεθος Αρχείου
1 zip Τεύχη Προκήρυξης_1 5 MB
2 zip Τεύχη Προκήρυξης_2 4 MB
3 zip Τεύχη Προκήρυξης_3 8 MB
4 zip Τεύχη Προκήρυξης_4 7 MB

Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 21/11/2022

Top