Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Ανακοίνωση – Διευκρίνιση – Διόρθωση για τον Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό: «Προμήθεια Εξοπλισμού Χωριστής Συλλογής Βιοαποβλήτων και Δράσεις Ευαισθητοποίησης και Δημοσιότητας»

Τετάρτη, 16/11/2022

Γάζι    15.11.2022
Αριθμ. πρωτ. :16056

 

                                                                                                                                                                                         Προς :
Όλους τους ενδιαφερόμενους
οικονομικούς φορείς
                                                                                                                                                 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ -ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ-ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ»

 Η παρούσα ανακοίνωση αφορά σε διευκρίνιση- διόρθωση στη με αρ. πρωτ. 14077/27.10.2022 Αναλυτική Διακήρυξη του διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «προμήθεια  εξοπλισμού χωριστής συλλογής Βιοαποβλήτων» που δημοσιεύθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ και έλαβε ΑΔΑΜ 22PROC011411798.

Στην ανωτέρω  αναλυτική διακήρυξη όπως αυτή αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ εκ παραδρομής στο άρθρο 1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών (σελ 10):

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 18/11/2022  και ώρα 15:00

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του  ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr) την 23/11/2022, και ώρα 11:00:00 π.μ . (ημερομηνία αποσφράγισης), αντί της ορθής ημερομηνίας 24/11/2022.

Η αποσφράγιση του ανωτέρω διαγωνισμού με συστημικό αριθμό 174341 ΕΣΗΔΗΣ  θα πραγματοποιηθεί την 24.11.2022 και ώρα 11:00, όπως αναφέρεται στο άρθρο 3.1.1. Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών και σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν. 4412/2016,  η ηλεκτρονική αποσφράγιση του υποφακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής- οικονομική προσφορά» θα πραγματοποιηθεί την 4η εργάσιμη ημέρα μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.

Η Προϊσταμένη Τμήματος Π/Υ Λογιστηρίου & Προμηθειών
Γεωργία Σμαργιανάκη

Σχετικά αρχεία

# Αρχείο Περιγραφή Μέγεθος Αρχείου
1 pdf Ανακοίνωση - Διευκρίνιση 98 KB

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 16/11/2022

Top