Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Περιληπτική Διακήρυξη για την «Προμήθεια εξοπλισμού χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων»

Πέμπτη, 13/10/2022

Γάζι, 12/10/2022
Αρ. Πρωτ: 14078
ΑΔΑ: ΩΜΦ9ΩΛΣ-ΒΝ7

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Για την «Προμήθεια εξοπλισμού χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων»

Ε.Π. «Κρήτη 2014-2020» , Άξονας προτεραιότητας «Βιώσιμη ανάπτυξη με αναβάθμιση του Περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη» , στο οποίο εντάχθηκε η πράξη «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ» με Κωδικό MIS (ΟΠΣ) 5070972 και με βάση την 430/31-1-2022(ΑΔΑ:ΨΥ7Τ7ΛΚ-Υ6Θ) απόφαση της Περιφέρειας Κρήτης. 

Ο   ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ

Προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων για την «Προμήθεια εξοπλισμού χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων»  ως εξής:

 ΤΜΗΜΑ 1  :  Προμήθεια 2 Απορριμματοφόρων οχημάτων  συλλογής βιοαποβλήτων  με  σύστημα  πλύσης κάδων χωρητικότητας  8m3 εκτιμώμενης αξίας 310.000,00€  πλέον ΦΠΑ , ήτοι 384.400,00€ με ΦΠΑ 24% {CPV: 34144512}

ΤΜΗΜΑ 2  : Προμήθεια εξωτερικών κάδων συλλογής βιοαποβλήτων χωρητικότητας 240lt και προμήθεια οικιακών κάδων κομποστοποίησης χωρητικότητας 350lt ,  εκτιμώμενης  αξίας 35.000,00€  πλέον ΦΠΑ, ήτοι  43.400,00€ με ΦΠΑ 24% { CPV:44613800}

Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί  η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής , η οποία εκτιμάται βάσει των κριτηρίων που αναφέρονται στους πίνακες αξιολόγησης στο τεύχος των τεχνικών προδιαγραφών (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι)  Διακήρυξης για το κάθε ένα ξεχωριστά προς προμήθεια τμήμα και είδος.

Η συνολική αξία της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 427.800,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε πέντε (5) μήνες για το Τμήμα Ι και σε δύο (2) μήνες για το τμήμα ΙΙ  από την υπογραφή της σύμβασης και την ανάρτησή της στο ΚΗΜΔΗΣ.

Η εκτέλεση της προμήθειας θα βαρύνει τις πιστώσεις οι οποίες έχουν εγγραφεί  στον προϋπολογισμό του  Δήμου Μαλεβιζίου οικονομικού έτους 2022 σε βάρος των κ.α 62.7132.0003  και 62.7135.0001  για το τμήμα Ι και τμήμα ΙΙ αντίστοιχα.

Η σύμβαση χρηματοδοτείται από το  Ε.Π. «Κρήτη 2014-2020» , Άξονας προτεραιότητας «Βιώσιμη ανάπτυξη με αναβάθμιση του Περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη» , στο οποίο εντάχθηκε η πράξη «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ» με Κωδικό MIS (ΟΠΣ) 5070972 και με βάση την 430/31-1-2022(ΑΔΑ:ΨΥ7Τ7ΛΚ-Υ6Θ) απόφαση της Περιφέρειας Κρήτης .

Ο Διαγωνισμός  θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ , μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr   αρ. συστήματος :174341

 Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του υποφακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής -Τεχνική Προσφορά» θα πραγματοποιηθεί την 4η εργάσιμη ημέρα μετά καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.

  Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 18/11/2022  ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00.

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό μπορούν να υποβάλλουν διακριτές προσφορές για ένα ή περισσότερα είδη στα τμήματα  Ι και ΙΙ.

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα εννέα (9) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό αναφέρονται στους όρους της υπ’αριθμ. πρωτ 14077/10.12.2022 Αναλυτικής Διακήρυξης.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς εγγυητική επιστολή συμμετοχής σε ποσοστό (2%)  δύο τοις εκατό  (μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ) του προϋπολογισμού του τμήματος ή των τμημάτων για τα οποία υποβάλλεται προσφορά.

Κάθε ενδιαφερόμενος που έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ-Λ.Θηβών 196-198, 18233, Αγ. Ιωάννης Ρέντης ) κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Οι προθεσμίες υποβολής προσφυγής και περαιτέρω πληροφορίες επί της διαδικασίας αναφέρονται αναλυτικά στους όρους της Διακήρυξης.

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης στάλθηκε με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 12/10/2022  στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) : μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., (Συστημικός αριθμός ΕΣΗΔΗΣ 174341 , καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.malevizi.gr.

To πλήρες κείμενο της Διακήρυξης με τα Παραρτήματά της έχει καταχωρηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ.

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα, στο πλαίσιο της παρούσας, στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr). Αρμόδια υπάλληλος: Γεωργία Σμαργιανάκη, email: smargianaki@malevizi.gr, τηλ:2813400697.

 

Ο Δήμαρχος  Μαλεβιζίου

 

Μενέλαος Μποκέας

 

Σχετικά αρχεία

#ΑρχείοΠεριγραφήΜέγεθος Αρχείου
1pdf ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ292 KB
2pdf ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΑ2 MB

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 13/10/2022

Top