Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Περιληπτική Διακήρυξη Δημόσιου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για την «Εκμίσθωση του κυλικείου του Δημοτικού Σχολείου Ροδιάς Δήμου Μαλεβιζίου»

Παρασκευή, 29/05/2020

Αριθ. Πρωτ:  263/29.05.2020
ΑΔΑ: ΩΑΠΦΟΛ5Γ-63Χ

Η Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή του Δήμου Μαλεβιζίου με την με αρ. 33/2020 απόφασή της, προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του κυλικείου του Δημοτικού Σχολείου Ροδιάς Δήμου Μαλεβιζίου, σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 64321/Δ4/16-05-2008 (ΦΕΚ 1003 τ. Β΄/30.05.2008) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και με την ΚΥΑ Φ2/1553/129578/Δ1(ΦΕΚ 2646/τ.Β΄/25.08.2016).

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων-προσφορών από τους ενδιαφερόμενους είναι από 01/06/2020 έως 30/06/2020. Ο διαγωνισμός θα γίνει δημόσια στο Δημαρχείο Μαλεβιζίου στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, την Τρίτη 30  Ιουνίου  2020 και ώρα 12:00 μ.μ., ώρα λήξης κατάθεσης των προσφορών.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά πρόσωπα, δημοτικά νομικά πρόσωπα καθώς και πολίτες των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γνώστες της Ελληνικής γλώσσας.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό καταβάλλεται ποσό εγγύησης τουλάχιστον 300 Ευρώ ή αντίστοιχη εγγυητική επιστολή και έγγραφη οικονομική προσφορά που εμπεριέχει το προσφερόμενο ποσό σε ευρώ για κάθε μαθητή, η οποία θα τοποθετείται σε ξεχωριστό από τα άλλα δικαιολογητικά κλειστό αδιαφανή φάκελο.

Το ελάχιστο ποσό προσφοράς από τους ενδιαφερομένους ορίζεται στα 4 Ευρώ ανά μαθητή ετησίως (189 εργάσιμες ημέρες) και θα αποτελεί ποσό εκκίνησης κατά τη διαδικασία του σχετικού διαγωνισμού.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής τηλ.: 2813-400633 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, απ’ όπου μπορούν και να λαμβάνουν αντίγραφο της αναλυτικής διακήρυξης και των σχετικών ΚΥΑ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                                    ΕΠΤΑΜΗΝΙΤΑΚΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ

Σχετικά αρχεία

# Αρχείο Περιγραφή Μέγεθος Αρχείου
1 zip Τεύχη Προκήρυξης 128 KB

Τελευταία τροποποίηση: Σάββατο, 30/05/2020

Top