Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Περιληπτική Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάθεση με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών ιατρού εργασίας και τεχνικού ασφαλείας στο Δήμο Μαλεβιζίου»

Παρασκευή, 24/01/2020

Γάζι, 24/01/2020
Αρ. πρωτ.:1469
ΑΔΑ: ΨΣΜ1ΩΛΣ-ΦΒΣ
ΑΔΑΜ:  20PROC006198093

Ο Δήμαρχος  Μαλεβιζίου διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές η διαδικασία σύναψης σύμβασης με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών ιατρού εργασίας και τεχνικού ασφαλείας στο Δήμο Μαλεβιζίου»  με προϋπολογισμό δαπάνης 15.207,36 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά  αποκλειστικά βάσει τιμής που να πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  117 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Μαλεβιζίου, πλατεία Μ. Κατσαμάνη, Γάζι   την  04η Φεβρουαρίου ημέρα Τρίτη  και ώρα 10:30 (έναρξη ) – 11:00 (λήξη προσφορών) από την αρμόδια Επιτροπή.

Δικαίωμα συμμετοχής   στον διαγωνισμό, έχουν οι οικονομικοί φορείς {φυσικά ή νομικά πρόσωπα εταιρείες ΕΞ.Υ.Π.Π {ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ} και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών}  που ασκούν νόμιμα δραστηριότητα σχετικά με το αντικείμενο του διαγωνισμού (και σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ. 1, περ. 11, του ν.4412/2016) και τις διατάξεις του 3850/2010.

Σε περίπτωση αποστολής των προσφορών  οι προφορές πρέπει να περιέλθουν και να πρωτοκολληθούν στο Δήμο πριν την καταληκτική ημερομηνία και ώρα του Διαγωνισμού.

Η σύμβαση υποδιαιρείται σε 2 τμήματα:

Ομάδα 1: Παροχή υπηρεσιών ιατρού εργασίας διάρκειας 2 ετών , προϋπολογισθείσας αξίας 6.120,00€ πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολικής δαπάνης 7.588,80€.

Ομάδα 2:Παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας διάρκειας 2 ετών , προϋπολογισθείσας αξίας 6.144,00€ πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολικής δαπάνης 7.618,56€.

Η οικονομική προσφορά να είναι συμπληρωμένη στο ειδικό έντυπο της Υπηρεσίας.

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς  θα πρέπει να καταθέσουν δικαιολογητικά με τα οποία να αποδεικνύεται ότι   δύναται να παρέχουν τις ζητούμενες υπηρεσίες.

Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής.

 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καθορίζεται σε 5% επί της συμβατικής αξίας της, χωρίς το ΦΠΑ,  και επιστρέφεται στον ανάδοχο, μετά την Οριστικής Παραλαβή της υπηρεσίας.

Κατά την υποβολή των προσφορών θα πρέπει οι υποψήφιοι να καταθέσουν  το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), ως προκαταρκτική απόδειξη ότι δεν υφίστανται σε βάρος τους οι υποχρεωτικοί λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 79 ν. 4412/2016.

Οι οικονομικοί φορείς που επιθυμούν να συμμετέχουν στο συνοπτικό διαγωνισμό μπορούν να λάβουν γνώση όλων  των απαιτούμενων της διακήρυξης σε ηλεκτρονική μορφή,  στην ιστοσελίδα του Δήμου Μαλεβιζίου στον δικτυακό τόπο: www.malevizi.gr και στο ΚΗΜΔΗΣ . Αρμόδια υπάλληλος για παροχή διευκρινήσεων: Γεωργία Σμαργιανάκη, τηλ 2813400697.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ

 ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΜΠΟΚΕΑΣ

Σχετικά αρχεία

# Αρχείο Περιγραφή Μέγεθος Αρχείου
1 zip Τεύχη Διακήρυξης 3 MB

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 24/01/2020

Top