Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Πολιτική ποιότητας Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Μαλεβιζίου (ΔΕΥΑΜ)

Τρίτη, 24/07/2018

Η βασική πολιτική ποιότητας , με γνώμονα την οποία προγραμματίζονται όλες οι ενέργειες της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Μαλεβιζίου , τυγχάνει ευρείας δημοσιότητας εντός και εκτός της επιχείρησης και συνοψίζεται στα ακόλουθα:

 • Να επιτυγχάνει και να διατηρεί την ποιότητα του νερού ύδρευσης και των υπηρεσιών της στο επίπεδο που προβλέπει ο νόμος και υπόσχεται στους πελάτες / δημότες , χρησιμοποιώντας την καλύτερη δυνατή διαθέσιμη τεχνολογία και άρτια τεχνογνωσία για τις οικονομικές δυνατότητες της επιχείρησης.
 • Να επιτυγχάνει και να διατηρεί την ποιότητα του νερού άρδευσης και των υπηρεσιών της στο επίπεδο που προβλέπει ο νόμος και υπόσχεται στους πελάτες / δημότες , χρησιμοποιώντας την καλύτερη δυνατή διαθέσιμη τεχνολογία και άρτια τεχνογνωσία για τις οικονομικές δυνατότητες της επιχείρησης.
 • Να παρακολουθεί, να ελέγχει να αξιολογεί και να βελτιστοποιεί συνεχώς στοιχεία, δεδομένα και στόχους του PESTLE Analysis.
 • Να παρακολουθεί, να ελέγχει να αξιολογεί και να βελτιστοποιεί συνεχώς στοιχεία, δεδομένα και στόχους του SWOT analysis.
 • Να επιτυγχάνει και να διατηρεί την ποιότητα των εγκαταστάσεων και των δικτύων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης και των υπηρεσιών αυτών στο επίπεδο που προβλέπει ο νόμος και υπόσχεται στους πελάτες / δημότες , χρησιμοποιώντας την καλύτερη δυνατή διαθέσιμη τεχνολογία και άρτια τεχνογνωσία για τις οικονομικές δυνατότητες της επιχείρησης.
 • Να διανέμει το νερό στις περιοχές ευθύνης της σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές με έμφαση στην ασφάλεια των καταναλωτών.
 • Να διαθέτει τα επεξεργασμένα λύματα στους τελικούς αποδέχτες σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές.
 • Να ανταποκρίνεται στις ανάγκες σε ποσότητες νερού στις περιοχές ευθύνης της.
 • Να ενημερώνει τους πελάτες της / δημότες για την σωστή χρήση του νερού και να προγραμματίζει τις εκάστοτε βελτιώσεις σε θέματα ποιότητας με βάση την ανάδραση των πληροφοριών που επιστρέφουν από αυτούς.
 • Να εξασφαλίζει συνεχή και διεξοδική επιμόρφωση και εκπαίδευση όλου του προσωπικού της , ώστε να αποκτήσει συνείδηση ποιότητα και εξειδίκευση στις εργασίες του.
 • Να καταβάλλει συνεχή προσπάθεια για περιορισμό παραπόνων των πελατών καθώς και μη συμμορφούμενων προϊόντων και υπηρεσιών.

Γενικά , αντικειμενικός σκοπός της επιχείρησης είναι η επίτευξη , η διατήρηση και η βελτίωση της εικόνας και της αξιοπιστίας της, παρέχοντας αποτελεσματικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και φροντίζοντας για την όσο το δυνατόν καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών/δημοτών.

Η διαρκής βελτίωση και ενίσχυση της ειλικρινούς και εποικοδομητικής σχέσης με τον πελάτη / δημότη αποτελούν πρωταρχικό στόχο της επιχείρησης . Επιδίωξή της είναι η παροχή της καλύτερης δυνατής εξυπηρέτησης του πελάτη τόσο σε επίπεδο παροχής προϊόντων όσο και σε επίπεδο ενημέρωσης.

Η επιχείρηση δεσμεύεται ότι θα συνεχίσει να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των πελατών/δημοτών με γνώμονα την ποιότητα και την ασφάλεια και για το λόγο αυτό θα διαθέτει κάθε φορά , και σε όποιο βαθμό χρειαστεί , τόσο τους υλικούς πόρους όσο και το απαιτούμενο έμψυχο δυναμικό για την εκπλήρωση αυτού του στόχου.

Γάζι, 23/05/2018
Σαββάκης Φίλιππος

Σχετικά Αρχεία

Αρχείο PDF (401 ΚB)
Πολιτική Ποιότητας ΔΕΥΑΜ

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 28/02/2019

Top