Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Προκήρυξη διαγωνισμού μελέτης – “Πράξη εφαρμογής Π.Ε. Αγίας Μαρίνας – Δήμου Μαλεβιζίου

Πέμπτη, 26/05/2011

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ/ΑΝΑΘΕΤΩΝ ΦΟΡΕΑΣ

Ι.1) Επωνυμια και Διεύθυνση τησ Αναθετουσασ Αρχής/Αναθετοντα Φορεα

Οργανισμός

Δήμος Μαλεβιζίου

Υπόψη

Κου Παύλου Κρεβετζάκη

Διεύθυνση

Πλατεία Μιχάλη Κατσαμάνη

Ταχυδρομικός κώδικας

71414

Τοποθεσία/Πόλη

Γάζι, Ηράκλειο

Χώρα

Ελλάδα

Τηλέφωνο

+30 2813400658

Τηλεομοιοτυπία (Φαξ)

+30 2810822123

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail)

urban.gazi@gmail.com

Διεύθυνση Internet (URL)

www.malevizi.gov.gr

I.2) Διευθυνση Για Προσθετεσ Πληροφοριεσ

Όπως στο I.1 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

I.3) Διευθυνση για Την Παροχη Εγγραφων

Όπως στο I.1 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

I.4) Διευθυνση για Την Αποστολη Των Προσφορων/Σχεδιων Και των Αιτησεων Συμμετοχης

Όπως στο I.1 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

I.5) Ειδοσ Τησ Αναθετουσασ Αρχης/Αναθετοντα Φορεα *

Περιφερειακή ή τοπική αρχή

Η αναθέτουσα αρχή δεν προβαίνει στην αγορά εκ μέρους άλλων αρχών ανάθεσης.

ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

II.1) Περιγραφη Του Σχεδιου

II.1.1) Ονομασία της σύμβασης από την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα*

Πράξη Εφαρμογής Πολεοδομικής Ενότητας «Αγ.Μαρίνας» (Π.Ε. 21) του Δήμου Μαλεβιζίου

II.1.2) Περιγραφή

Η σύνταξη της πράξης εφαρμογής (Κεφάλαιο Α, Κεφάλαιο Β & Κεφάλαιο Γ) με ενημέρωση του κτηματολογικού υποβάθρου όπου κριθεί απαραίτητο, με το απαιτούμενο πολυγωνομετρικό δίκτυο για την Πολεοδομική Ενότητητα Π.Ε.21 play slots machines online Αγ. Μαρίνα του Δήμου Μαλεβιζίου.

II.1.3) Τόπος εκτέλεσης

Δήμος Μαλεβιζίου

Κωδικός NUTS* GR431

II.1.4) Η προκήρυξη αφορά

Δημόσια σύμβαση

II.1.5) Πρόκειται για συμφωνία πλαίσιο?

Όχι.

II.1.6) Ονοματολογία

II.1.6.1) Ταξινόμηση κατά CPV (Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις) *

Κύριο λεξιλόγιο

Κύριο αντικείμενο

71351810

II.1.6.2) Κατηγορία των υπηρεσιών 02

II.1.7) Σύμβαση καλυπτόμενη από τη Συμφωνία για τις Δημόσιες συμβάσεις: Ναι

II.1.8)Κατανομή σε τμήματα : Όχι.

II.1.9)Θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προτάσεις? Όχι.

II.2)ΠΟΣΟΤΗΤΑ Η ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

II.2.1)Συνολική ποσότητα ή έκταση: 810,5 στρέμματα

Εκτιμώμενη αξία χωρίς Φ.Π.Α. 550.855,87€

  1. 550.855,87€ για μελέτη κατηγορίας (16)_τοπογραφικές μελέτες

II.2.2)Δικαίωμα προαίρεσης: Όχι

II.3)ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ή ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

24 Μήνες από την ανάθεση της σύμβασης.

ΤΜΗΜΑ III: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ, ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ

IIΙ.1)Όροι που αφορούν τη σύμβαση

IIΙ.1.1)Παροχή ασφάλειας και εγγυήσεις που απαιτούνται

Εγγύηση συμμετοχής ύψους 11020,00€

Εγγύηση καλής εκτέλεσης από τον Ανάδοχο ίση με το 5% της προεκτιμώμενης αμοιβής της σύμβασης 27542,79€.

ΙΙΙ.1.2) Κύριοι όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή/και αναφορά στις εφαρμοζόμενες συναφείς διατάξεις. Η χρηματοδότηση έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα είσπραξης χρηματικών προκαταβολών επί των εισφορών σε χρήμα, από τους ιδιοκτήτες της πολεοδομούμενης περιοχής, σύμφωνα με τον Ν.2508/97 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.3044/2002 και σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ 5494/2004.

ΙΙΙ.1.3) Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος οικονομικών φορέων στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, αυτοτελώς ή σε σύμπραξη ή σε κοινοπραξία. Η αναθέτουσα αρχή δεν υποχρεώνει την κοινοπραξία να περιβληθεί συγκεκριμένη νομική μορφή, εάν της ανατεθεί η σύμβαση.

III.1.4) Άλλοι ειδικοί όροι στους οποίους υπόκειται η εκτέλεση της σύμβασης: Όχι.

III.2) ΌΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

III.2.1) Προσωπική κατάσταση των οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων απαιτήσεων σχετικά με την εγγραφή τους σε επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα Απαιτούμενες πληροφορίες και διατυπώσεις για να αξιολογηθεί κατά πόσο πληρούνται οι απαιτήσεις:-Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, αυτοτελώς ή σε σύμπραξη ή σε κοινοπραξία που θα συσταθεί ή έχει συσταθεί, εφόσον τα ίδια ή τα μέλη τους (επί συμπράξεων ή κοινοπραξιών): – είναι εγγεγραμμένα στα Ελληνικά Μητρώα Μελετητών ή Γραφείων Εταιριών Μελετών και διαθέτουν πτυχία των κατηγοριών μελετών και τάξεων όπως αναφέρονται παρακάτω ή – προέρχονται από χώρες – μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή από τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την Ε.Ε., που τηρούν αντίστοιχα μητρώα, σύμφωνα με το άρθρο 52 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ και είναι εγγεγραμμένα σε τάξεις και κατηγορίες μελετών αντίστοιχες με εκείνες που περιγράφονται παρακάτω ή – προέρχονται από χώρες – μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή από τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την Ε.Ε., που δεν τηρούν μητρώα των προηγούμενων παραγράφων ή κράτη, που έχουν κυρώσει την συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, είναι εγγεγραμμένα στα Επαγγελματικά/ Εμπορικά Μητρώα του Παραρτήματος IX Γ της οδηγίας 2004/ 18/ΕΚ ή στα αντίστοιχα μητρώα των χωρών τους, και διαθέτουν γενική εμπειρία αντίστοιχη αυτής που απορρέει από την εγγραφή στο Μητρώο Μελετητών – Εταιρειών / Γραφείων Μελετών, δηλαδή στελεχικό δυναμικό με εμπειρία σε αντίστοιχες κατηγορίες μελετών, κατά το άρθρο 39 του Ν.3316/05, ως εξής:

1. Για την κατηγορία μελέτης 16- 4 τουλάχιστον στελέχη -1 12ετούς εμπειρίας, 1 στέλεχος 8ετούς εμπειρίας και 2 στελέχη 4ετούς εμπειρίας

Κάθε διαγωνιζόμενος αποκλείεται από τη διαδικασία, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (αν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (αν πρόκειται περί σύμπραξης ή κοινοπραξίας) ένας από τους λόγους των παρακάτω περιπτώσεων:

1. Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου της ΕυρωπαϊκήςΈνωσης.
2. Δωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997(21) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου.
3. Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
4. Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
5. Έχει καταδικασθεί, με τελεσίδικη απόφαση, σύμφωνα με την νομοθεσία του κράτους εγκατάστασης, για ένα από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλιας χρεοκοπίας.
6. Τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, ή αναγκαστική διαχείριση.
7. Έχει αποδεδειγμένα διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα.
8. Δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή με τις νομοθετικές διατάξεις της χώρας της αναθέτουσας Αρχής. .
9. Δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή των φόρων και τελών σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή με τις νομοθετικές διατάξεις της χώρας της αναθέτουσας Αρχής.
10. Έχει υποβάλει ψευδή δήλωση κατά την παροχή των παραπάνω πληροφοριών ή δεν έχει παράσχει τις πληροφορίες αυτές. Στις περιπτώσεις 1 έως 5, 7 και 10 αποκλεισμός του διαγωνιζομένου νομικού προσώπου ή και της σύμπραξης ή κοινοπραξίας στην οποία αυτό συμμετέχει επέρχεται αν στο αδίκημα ή παράπτωμα έχει υποπέσει μέλος της διοίκησής του.

III.2.2) Οικονομική και δημοσιονομική ικανότητα Απαιτούμενες πληροφορίες και διατυπώσεις για να αξιολογηθεί κατά πόσο πληρούνται οι απαιτήσεις: βλ.άρθρο45Κοινοτικής Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. III.2.3)Τεχνική ικανότητα Απαιτούμενες πληροφορίες και διατυπώσεις για να αξιολογηθεί κατά πόσο πληρούνται οι απαιτήσεις: Οι συμμετέχοντες οφείλουν να είναι εγγεγραμμένοι σε μητρώα που αναφέρονται στην παράγραφο ΙΙΙ.2.1 και να κατέχουν τάξεις πτυχίων στις αντίστοιχες κατηγορίες, ως εξής:

1. στην κατηγορία μελέτης 16 «Μελέτες τοπογραφίας», πτυχία τάξεων Δ ή Ε.

III.2.4) Παραχωρούμενες κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις Όχι

III.3) ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΕΙΔΙΚΑ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

III.3.1) Η παροχή υπηρεσίας παραχωρείται σε συγκεκριμένη επαγγελματική τάξη: Ναι Σχετικές νομοθετικές, κανονιστικές διατάξεις: Ν.3316/2005, Οδηγία 2004/18/ΕΚ

III.3.2) Τα νομικά πρόσωπα θα κληθούν να δηλώσουν τα ονόματα και τα επαγγελματικά προσόντα των στελεχών τους που θα είναι υπεύθυνα για την εκτέλεση της σύμβασης: Ναι.

ΤΜΗΜΑ IV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

IV.1) Ειδος Της Διαδικασιας

Ανοικτή

IV.1.1) Προβλεπόμενος αριθμός συμμετεχόντων, ενδεχομένως με μορφή ορίων μεταξύ των οποίων θα κυμαίνεται ο αριθμός των συμμετεχόντων (κατά περίπτωση)

Κατ ελάχιστον όπως ορίζεται στην ΙΙΙ2.1

IV) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

IV.2.1) Κριτήρια ανάθεσης

Η πλέον οικονομικά συμφέρουσα προσφορά σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω:

Κριτήριο 1ο Τεχνικής Προσφοράς (Η πληρότητα και αρτιότητα της εκτίμησης του γενικού και ειδικού αντικειμένουτηςμελέτης) 35% Κριτήριο 2ο Τεχνικής Προσφοράς α) (Αποτελεσματικότητα της έκθεσης μεθοδολογίας ) β)Η οργανωτική αποτελεσματικότητα της ομάδας εκπόνησης της μελέτης) 40% Κριτήριο 3ο Οικονομικής Προσφοράς 25%

IV.2.2) Χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού: Όχι

IV.3) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ IV.3.1) Αριθμός αναφοράς που χρησιμοποιεί για το φάκελο η αναθέτουσα Αριθμός μελέτης 1/2011 IV.3.2) Προηγούμενη(ες) δημοσίευση(δημοσιεύσεις) που αφορά(ούν) την ίδια σύμβαση Όχι IV.3.3) Όροι για τη λήψη τεχνικών προδιαγραφών και συμπληρωματικών εγγράφων ή περιγραφικού εγγράφου (στην περίπτωση ανταγωνιστικού διαλόγου) Προθεσμία για την παραλαβή αιτήσεων για έγγραφα ή για την πρόσβαση σε έγγραφα Ημερομηνία: 15-7-2011 Ώρα: 14:00 Στους ενδιαφερόμενους θα δίδεται αντίγραφο της προκήρυξης, με την προσωρινή παρακράτηση της αστυνομική τους ταυτότητας και θα επιμελούνται οι ίδιοι την αναπαραγωγή τους. Επισημαίνεται ότι για τυχόν λάθη ή παραλείψεις που θα προκύψουν από την αναπαραγωγή των τευχών η αναθέτουσα αρχή δε φέρει καμία ευθύνη. Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να παραλαμβάνουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού μέσω εντεταλμένου από τους ίδιους μεταφορέα. Η Αναθέτουσα αρχή δεν επιβαρύνεται έξοδα αποστολής συμβατικών τευχών.

IV.3.4) Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής Ημερομηνία: ……25-7-2011……………. Ώρα: 11:00 IV.3.6) Γλώσσα(ες) που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην προσφορά ή στην αίτηση συμμετοχής Ελληνικά (EL) IV.3.7) Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς : 12 μήνες IV.3.8) Όροι για το άνοιγμα των προσφορών Ημερομηνία: …25-7-2011………………. Ώρα: 11:30 Τόπος Δημαρχείο Δ.Μαλεβιζίου Άτομα που επιτρέπεται να παρευρίσκονται κατά το άνοιγμα των προσφορών :Ναι Ο νόμιμος εκπρόσωπος του προσφέροντος.

ΤΜΗΜΑ V: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ V.1) ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ (κατά περίπτωση) Όχι V.2) ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ Ή/ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ
ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ: Όχι

V.3) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ V.3.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής Δήμος Μαλεβιζίου, Ταχυδρομική Διεύθυνση: Πλατεία Μιχάλη Κατσαμάνη, Ταχ.Κωδ.: 714 14, Τηλ.- fax:2813400650, 655, 658, 659 -2813 400 603, e-mail: urban.gazi@gmail.com, ηλεκτρονική διεύθυνση (URL): www.malevizi.gov.gr VI.3.2) Υποβολή προσφυγών Εντός πέντε ημερών αφότου ο ενδιαφερόμενος έλαβε με οποιονδήποτε τρόπο γνώση της παράνομης πράξης ή παράλειψης, μπορεί να ασκήσει προσφυγή κατά αυτής ενώπιον της αναθέτουσας αρχής (προδικαστική προσφυγή). Η προσφυγή αυτή αποτελεί όρο του παραδεκτού για την άσκηση ασφαλιστικών μέτρων ενώπιον του αρμοδίου δικαστικού σχηματισμού, χωρίς την άσκηση της οποίας τα ασφαλιστικά μέτρα κρίνονται απαράδεκτα. Η αναθέτουσα αρχή υποχρεούται να απαντήσει αιτιολογημένα εντός δέκα ημερών από την άσκηση της προσφυγής. Εάν παρέλθει άπρακτη η παραπάνω δεκαήμερη προθεσμία τεκμαίρεται η απόρριψη της προσφυγής. Ο ενδιαφερόμενος εντός δέκα ημερών από την ρητή ή σιωπηρή απόρριψη της προσφυγής μπορεί να ασκήσει αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, για τους ίδιους λόγους με αυτούς της προσφυγής, ενώπιον του αρμοδίου Δικαστηρίου.

V.3.3) Υπηρεσία από την οποία μπορούν να ληφθούν πληροφορίες σχετικά με την υποβολή προσφυγών Δήμος Μαλεβιζίου, Ταχυδρομική Διεύθυνση: Πλατεία Μιχάλη Κατσαμάνη, Ταχ.Κωδ.: 714 14, Τηλ.- fax:2813400650, 655, 658, 659 -2813 400 603, e-mail: urban.gazi@gmail.com, ηλεκτρονική διεύθυνση (URL): www.malevizi.gov.gr

Σχετικά Αρχεία:
Τεύχη Διαγωνισμού

 

Τελευταία τροποποίηση:

Top