Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Δημόσια Διαβούλευση για τον Στρατηγικό Σχεδιασμό του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2015-2019

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2015-2019 του Δήμου Μαλεβιζίου εκπονείται στο πλαίσιο του μεσοπρόθεσμου σχεδιασμού των δήμων, σύμφωνα με τον κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (άρθρα 203-207 του Ν. 3463/2006) και σύμφωνα με το άρθρο 266 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα αποτελείται από δύο ενότητες:
 • Ενότητα Α: Στρατηγικός Σχεδιασμός, όπου αποτυπώνεται η υφιστάμενη κατάσταση του Δήμου, το όραμα και οι στρατηγικές κατευθύνσεις ανάπτυξης του Δήμου Μαλεβιζίου.
 • Ενότητα Β: Επιχειρησιακός Σχεδιασμός, όπου εξειδικεύονται οι προτεραιότητες του Δήμου σε έργα και δράσεις για την περίοδο 2015-2019.

Ο Δήμος Μαλεβιζίου έχει ήδη ολοκληρώσει την κατάρτιση και έγκριση της Ενότητας_Α (απόφαση ΔΣ 298/2016), η οποία έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου για ενημέρωση των πολιτών.
Στόχος μας είναι να αποτελέσει ένα ουσιαστικό εργαλείο σχεδιασμού για την ανάπτυξη μίας ρεαλιστικής στρατηγικής για το μέλλον του τόπου μας, με επίκεντρο τον άνθρωπο και τις ανάγκες του. Στο πλαίσιο αυτό επιθυμούμε τη συμβολή όλων στο έργο της κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος.
Για το σκοπό αυτό, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα τίθεται σε Δημόσια Διαβούλευση και καλούμε τους πολίτες και τους τοπικούς, κοινωνικούς και οικονομικούς φορείς της ευρύτερης περιοχής τους δήμου μας, να διατυπώσουν τη γνώμη τους και να υποβάλλουν τις προτάσεις τους για όλα τα θέματα του δήμου, τη βελτίωση της λειτουργίας των υπηρεσιών του και για κάθε δράση που κρίνουν αναγκαία για την ευημερία του τοπικού πληθυσμού.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώνουν το σχετικό ερωτηματολόγιο

 • είτε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα που δημιουργήσαμε για το σκοπό αυτό
 • είτε σε έντυπη μορφή και να το καταθέτουν στο Δημαρχείο Μαλεβιζίου (πλατεία Μιχ. Κατσαμάνη, Γάζι) ή να το αποστέλλουν με fax στο 2810 822123.

Η Δημόσια Διαβούλευση θα είναι ανοιχτή από 5/9/2016 έως 21/9/2016.
Το κείμενο του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2015-2019 Ενότητα Α: Στρατηγικός σχεδιασμός μπορείτε να βρείτε στα επισυναπτόμενα αρχεία.

Ερωτηματολόγιο Διαβούλεσης

ΜΕΡΟΣ ΑΜΕΡΟΣ ΒΜΕΡΟΣ ΓΜΕΡΟΣ ΔΜΕΡΟΣ Ε

Γενικές πληροφορίες

 1. Ηλικία
  • <20
  • 20 – 30
  • 31 – 40 
  • 41 – 50
  • > 50
 2. Επίπεδο εκπαίδευσης
  • Απόφοιτος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
  • Ι.Ε.Κ
  • Α.Ε.Ι. / Τ.Ε.Ι
  • Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος
  • Κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος
  • Άλλο
 3. Εργασιακή ιδιότητα
  • Δημόσιος/Δημοτικός Υπάλληλος
  • Ιδιωτικός Υπάλληλος
  • Ελεύθερος Επαγγελματίας
  • Συνταξιούχος
  • Άνεργος/η
  • Φοιτητής/τρια
  • Άλλο

Πως χαρακτηρίζετε την κατάσταση του Δήμου Μαλεβιζίου τα τελευταία χρόνια στους παρακάτω τομείς;

Σημειώστε από 0 έως 5
(0: Δεν έχω άποψη 1: Κακή 2: Μέτρια 3: Καλή 4: Πολύ καλή 5: Άριστη)

 012345
Αισθητική (γενική εικόνα του Δήμου)
Αισθητική (γενική εικόνα του Δήμου)
Καθαριότητα (δρόμων, κοινόχρηστων χώρων)
Τεχνικά έργα & υποδομές
Οδοποιία
Ηλεκτροφωτισμός
Πλατείες / Πάρκα, Χώροι πρασίνου
Χώροι στάθμευσης / κυκλοφοριακό
Υπηρεσίες κοινωνικής προστασίας
Αθλητικές υποδομές
Ανάπτυξη τοπικής οικονομίας (επενδύσεις, επιχειρηματικότητα)
Αστικές συγκοινωνίες
Βρεφονηπιακοί Σταθμοί
Υποδομές εκπαίδευσης
Υποδομές ύδρευσης / αποχέτευσης
Πολιτιστικές δραστηριότητες
Υποδομές & υπηρεσίες για Άτομα με Αναπηρία (ΑμΕΑ)
Υποδομές & Υπηρεσίες για ηλικιωμένους
Θέματα ομογενών / μεταναστών / αλλοδαπών
Ασφάλεια / Εγκληματικότητα

Λειτουργία Δημοτικών Υπηρεσιών
Σε αυτή την ενότητα μπορείτε να αξιολογήσετε τις Υπηρεσίες του Δήμου μας

Σημειώστε από 0 έως 5
(0: Δεν έχω άποψη 1: Κακή 2: Μέτρια 3: Καλή 4: Πολύ καλή 5: Άριστη)

3.1 Υπηρεσίες Καθαριότητας – Περιβάλλοντος

 012345
Ποιότητα εξυπηρέτησης
Γνώση αντικειμένου
Ευκολία πρόσβασης / επικοινωνίας
Ταχύτητα εξυπηρέτησης
Συμπεριφορά προσωπικού

3.2 Τεχνικές Υπηρεσίες

 012345
Ποιότητα εξυπηρέτησης
Γνώση αντικειμένου
Ευκολία πρόσβασης / επικοινωνίας
Ταχύτητα εξυπηρέτησης
Συμπεριφορά προσωπικού

3.3 Οικονομικές Υπηρεσίες

 012345
Ποιότητα εξυπηρέτησης
Γνώση αντικειμένου
Ευκολία πρόσβασης / επικοινωνίας
Ταχύτητα εξυπηρέτησης
Συμπεριφορά προσωπικού

3.4 Διοικητικές Υπηρεσίες

 012345
Ποιότητα εξυπηρέτησης
Γνώση αντικειμένου
Ευκολία πρόσβασης / επικοινωνίας
Ταχύτητα εξυπηρέτησης
Συμπεριφορά προσωπικού

3.5 Υπηρεσίες Κοινωνικής Προστασίας

 012345
Ποιότητα εξυπηρέτησης
Γνώση αντικειμένου
Ευκολία πρόσβασης / επικοινωνίας
Ταχύτητα εξυπηρέτησης
Συμπεριφορά προσωπικού

3.6 Πολιτιστικές Υπηρεσίες

 012345
Ποιότητα εξυπηρέτησης
Γνώση αντικειμένου
Ευκολία πρόσβασης / επικοινωνίας
Ταχύτητα εξυπηρέτησης
Συμπεριφορά προσωπικού

Σε ποιους από τους παρακάτω τομείς πρέπει να δώσει έμφαση ο Δήμος;

Επιλέξτε από 1 έως 3, ανάλογα με την προτεραιότητα που πιστεύετε οτι πρέπει να δώσει ο Δήμος
1: Μικρή 2: Μέτρια 3: Μεγάλη

 123
Αγροτική ανάπτυξη
Τουριστική ανάπτυξη, εναλλακτικές μορφές τουρισμού
Προστασία και ανάδειξη φυσικού περιβάλλοντος
Πράσινη οικονομία και ενέργεια
Βελτίωση αστικού περιβάλλοντος
Ορθολογική διαχείριση αποβλήτων / απορριμάτων
Βελτίωση υπηρεσιών κοινωνικής προστασίας
Ενίσχυση τοπικής επιχειρηματικότητας
Ανάπτυξη και διάχυση καινοτομιών
Αξιοποίηση τεχνολογιών πληροφορικής & επικοινωνιών
Παροχή νέων υπηρεσιών στους πολίτες
Βελτίωση διοικητικής ικανότητας
Δημιουργία νέων υποδομών
Συμπράξεις Δημοσίου - Ιδιωτικού τομέα
Ανάπτυξη πολιτιστικών δραστηριοτήτων και υποδομών
Δικτύωση, συνεργασίες, εθελοντισμός

Ποια πιστεύετε οτι είναι τα σημαντικότερα προβλήματα του Δήμου Μαλεβιζίου;

Ποια έργα θα θέλατε να γίνουν στο Δήμο Μαλεβιζίου;

Ποιες επιπλέον υπηρεσίες θα θέλατε να παρέχει ο Δήμος Μαλεβιζίου στους δημότες του;

Αναφέρετε οποιαδήποτε άλλη δική σας πρόταση

Σχετικά αρχεία

#ΑρχείοΠεριγραφήΜέγεθος Αρχείου
1pdf Ανακοίνωση199 KB
2pdf Ερωτηματολόγιο91 KB
3pdf Στρατηγικός σχεδιασμός2 MB
Top