Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι

Πατεράκης Εμμανουήλ του Ιωάννη

Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος

 • Από το Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού:
  • Γραφείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης καθώς και τις Αρμοδιότητες Αθλητισμού και Νέας Γενιάς.
  • Ενίσχυση και υποστήριξη δράσεων νεολαίας.
 • Της υπογραφής διοικητικών πράξεων και διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες αρμοδιότητάς του, προς όλες τις υπηρεσίες και οργανισμούς.
 • Της θεώρησης του γνησίου της υπογραφής.
 • Της τέλεσης πολιτικών γάμων.

Οι μεταβιβασθείσες αρμοδιότητες ορίζονται στον ΟΕΥ του Δήμου και στις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.

Για την άσκηση των ανωτέρω καθ’ ύλην αρμοδιοτήτων εισηγείται τα θέματα της αρμοδιότητάς του στα Συλλογικά Όργανα του Δήμου από κοινού με τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης.

 

Μαρής Ιωάννης του Γεωργίου

Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Αξιοποίησης Δημοτικής Περιουσίας & Επιχειρηματικότητας

 • Από τη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών:
  • Τις αρμοδιότητες του Γραφείου Δημοτικής Περιουσίας και Κληροδοτημάτων.
 • Από τη Δ/νση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος και Πρασίνου τις αρμοδιότητες των:
  • Γραφείου Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων και εν γένει:
   – Την έκδοση αποφάσεων για την ίδρυση, τη διάλυση και τον καθορισμό του χώρου της εν γένει λειτουργίας των υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων (λαϊκές αγορές και εμποροπανηγύρεις).
   – Τον προσδιορισμό των ειδικότερων όρων και προϋποθέσεων για την ίδρυση και εγκατάσταση καταστημάτων και επιχειρήσεων.
   – Την ίδρυση και λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και εν γένει καταστημάτων και επιχειρήσεων οι όροι λειτουργίας και εγκατάστασης των οποίων καθορίζονται    από την νομοθεσία και τους αντίστοιχους υγειονομικούς κανονισμούς και διατάξεις.
   – Την παρακολούθηση και τον έλεγχο τήρησης των προϋποθέσεων υπό τις οποίες χορηγούνται οι ανωτέρω άδειες και τη λήψη μέτρων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις π.χ.       ανάκληση άδειας, αφαίρεση άδειας και επιβολή των προβλεπόμενων προστίμων, με τις προϋποθέσεις και όρους που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.
 • Της υπογραφής διοικητικών πράξεων και διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες αρμοδιότητάς του, προς όλες τις υπηρεσίες και οργανισμούς.
 • Της θεώρησης του γνησίου της υπογραφής.
 • Της τέλεσης πολιτικών γάμων.

Οι μεταβιβασθείσες αρμοδιότητες ορίζονται στον ΟΕΥ του Δήμου και στις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.

Για την άσκηση των ανωτέρω καθ’ ύλην αρμοδιοτήτων εισηγείται τα θέματα της αρμοδιότητάς του στα Συλλογικά Όργανα του Δήμου από κοινού με τους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων.

Όλες οι αρμοδιότητες που δεν εκχωρούνται με την παρούσα Απόφαση, παραμένουν στην αρμοδιότητα του Δημάρχου.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Δημάρχου, στα καθήκοντά του, τον αναπληρώνει ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών & Εξυπηρέτησης του Δημότη, κ. Ευάγγελος Παρασύρης.

Σχετικά αρχεία

# Αρχείο Περιγραφή Μέγεθος Αρχείου
1 pdf Απόφαση Ορισμού Αντιδημάρχων - Εντεταλμένων 912 KB
Top