Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Δημοτική Επιτροπή Ισότητας (Δ.ΕΠ.ΙΣ.) Μαλεβιζίου

Σύμφωνα με τον ν. 3852/2010 και τον ν. 4604/2019 συστήνεται σε κάθε Δήμο «Δημοτική Επιτροπή Ισότητας».

Σύμφωνα με το νέο θεσμικό πλαίσιο, η Δημοτική Επιτροπή Ισότητας είναι συμβουλευτικό προς το Δημοτικό Συμβούλιο όργανο και έχει τις εξής αρμοδιότητες:

  • Σε συνεργασία με την αρμόδια Υπηρεσία, συμμετέχει και υποστηρίζει την ένταξη της ισότητας των φύλων στις πολιτικές του Δήμου, εισηγείται και συμμετέχει στην εκπόνηση σχεδίων δράσης για την ισότητα των φύλων σε τοπικό επίπεδο και έχει την αρμοδιότητα παρακολούθησης της εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Χάρτας για την Ισότητα των Φύλων, στην επικράτεια του Δήμου Μαλεβιζίου.
  • Διατυπώνει προτάσεις και εισηγείται προς τα αρμόδια όργανα του Δήμου, τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων σε όλους τους τομείς της οικονομικής, πολιτικής και κοινωνικής ζωής.
  • Συνεργάζεται με την «Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας των Φύλων», με τις αρμόδιες, κατά περίπτωση, Υπηρεσιακές Μονάδες του Δήμου, με δομές και συλλογικότητες, οι οποίες δραστηριοποιούνται στο πεδίο της προώθησης θεμάτων ισότητας των φύλων και δικαιωμάτων των γυναικών σε τοπικό επίπεδο.
  • Συνεργάζεται με τις δομές του Δικτύου της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών, καθώς και με φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών.
  • Δύναται να συγκροτεί Ομάδες Εργασίας κατά την εκπόνηση και υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα των Φύλων σε τοπικό επίπεδο με τη συμμετοχή επιστημόνων, εκπροσώπων φορέων και δημοτών.

Η Δημοτική Επιτροπή Ισότητας αποτελεί τον σύνδεσμο της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. με τους Δήμους, σε επίπεδο πολιτικών ισότητας και μπορεί να αναλαμβάνει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου σε όλες τις πολιτικές που εμπίπτουν στο φάσμα των αρμοδιοτήτων των Δήμων.

Ενδεικτικά, η Δημοτική Επιτροπή Ισότητας μπορεί να συνδιοργανώνει ενημερωτικές εκδηλώσεις, ημερίδες/συνέδρια, επιμορφωτικά προγράμματα και σεμινάρια σε θέματα κακοποίησης/πρόληψης της βίας, υγείας, γυναικείας απασχόλησης και πολιτικών ίσων ευκαιριών, καταπολέμησης των στερεοτύπων με βάση το φύλο, ενίσχυσης της συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις ευθύνης, καθώς και να συνεργάζεται με γυναίκες από το πεδίο του πολιτισμού και των τεχνών σε επίπεδο Δήμου ή/και Περιφέρειας, με την Α΄/θμια και Β΄/θμια εκπαίδευση και με τις Μονάδες Υγείας για ενημερωτικές εκδηλώσεις που θα απευθύνονται σε μαθητές και μαθήτριες των Δήμων κ.λπ.

Η Δημοτική Επιτροπή Ισότητας συγκροτείται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και αποτελείται το ανώτερο έως οκτώ μέλη.

Top