Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Περιληπτική διακήρυξη διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την προμήθεια υλικών ύδρευσης – αποχέτευσης

Δευτέρα, 08/07/2024

Αρ. Πρωτ. : 1841/08-07-2024
Α.Δ.Α. : 9Θ6ΝΟΡΧΖ-ΣΦΘ
Α.Δ.Α.Μ. : 24PROC015082269

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μαλεβιζίου (ΔΕΥΑΜ) προκηρύσσει ανοικτό, ηλεκτρονικό, μειοδοτικό, διαγωνισμό, επιλογής αναδόχου για την προμήθεια υλικών ύδρευσης – αποχέτευσης, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής για τα είδη μίας ή περισσοτέρων ομάδων, όπως προδιαγράφεται στην υπ’ αριθ. πρωτ. 1840/08-07-2024 διακήρυξη της ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου και των εγγράφων της σύμβασης.
Ενδεικτικός προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ, ανά ομάδα είναι :
ΟΜΑΔΑ 1η : ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΠΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ 75.404,50 €
ΟΜΑΔΑ 2η : ΣΩΛΗΝΕΣ 35.327,66 €
ΟΜΑΔΑ 3η : ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΝ 7.929,68 €
ΟΜΑΔΑ 4η : ΣΤΡΟΦΙΓΓΕΣ, ΚΡΟΥΝΟΙ, ΔΙΚΛΕΙΔΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΕΙΔΗ 20.114,61 €
ΟΜΑΔΑ 5η : ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΕΣ 19.680,00 €

Το σύνολο των ενδεικτικών προϋπολογισμών χωρίς Φ.Π.Α., είναι 158.456,45 €.

Η δαπάνη για τη σύμβαση βαρύνει την πίστωση με ΚΑ 25-05-02 «Υλικά ύδρευσης-Αποχ/σης-Ομβρίων» με το ποσό των 138.776,45 € χωρίς Φ.Π.Α. και την με Κ.Α. 12-04-00 «Αντικατασταστάσεις-τοποθετήσεις νέων υδρομέτρων» με το ποσό των 19.680,00 € χωρίς Φ.Π.Α., του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024 της ΔΕΥΑΜ, με πρόβλεψη για τη δέσμευση ποσού από τους αντίστοιχους κωδικούς του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2025.
Η διάρκεια της σύμβασης θα έχει ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής της για δώδεκα (12) μήνες με δυνατότητα παράτασης.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων ( Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό : 354385
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από την 9/7/2024 στις διευθύνσεις: www.deyamalevizi.gr και www.promitheus.gov.gr.

Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής προσφορών: 31/07/2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα : 15:00.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.
Έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα στη ΔΕΥΑΜ, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό-ούς φάκελο-ους, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς του, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή.
Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών : 1/8/2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ.

Η διενέργεια του διαγωνισμού θα γίνει σύμφωνα με το πρότυπο τεύχος διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας κάτω των ορίων σε εφαρμογή του ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», με τις αντίστοιχες προσαρμογές των άρθρων του Βιβλίου ΙΙ.
Δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό καταβάλλουν εγγυητική επιστολή συμμετοχής για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού/ών χωρίς Φ.Π.Α., ανά ομάδα ειδών και ειδικότερα :
1. ΟΜΑΔΑ 1η : 1.508,09 €
2. ΟΜΑΔΑ 2η : 706,55 €
3. ΟΜΑΔΑ 3η : 158,59 €
4. ΟΜΑΔΑ 4η : 402,29 €
5. ΟΜΑΔΑ 5η : 393,60 €
Σύνολο : 3.169,12 €

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Επικοινωνία – Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, θα γίνονται στο διαδικτυακό τόπο υποβολής προσφοράς μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Στοιχεία Δ.Ε.Υ.Α. Μαλεβιζίου :
Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 115, 71414, Γάζι, Κρήτης.
Ε-mail : deyam@deyamalevizi.gr και mfasoulakis@deyamalevizi.gr
Τηλέφωνο επικοινωνίας : 2814409067.
Αρμόδιος υπάλληλος : κ. Φασουλάκης Μιχάλης.

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΜ

 Βάμβουκας Ιωάννης

 

Σχετικά αρχεία

# Αρχείο Περιγραφή Μέγεθος Αρχείου
1 zip Τεύχη Διαγωνισμού 3 MB

Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 08/07/2024

Top