Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Ανακοίνωση για την την πρόσληψη Γυμναστή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δύο -2- μηνών στο Δημοτικό Γυμναστήριο Γαζίου

Παρασκευή, 05/07/2024

ΑΔΑ: 9ΖΞ6ΩΛΣ-ΠΡΘ
Γάζι: 4/7/2024
Αριθ. Πρωτ.: 10184/2024

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

για την πρόσληψη Γυμναστή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δύο -2- μηνών στο Δημοτικό Γυμναστήριο Γαζίου

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 εδ. ιε του Ν. 4765/2021, όπως ισχύουν Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.5056/2023, όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 38 του Ν.4795/2021.
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 85/2022 (ΦΕΚ232/τ.Α’/17-12-2022) «Καθορισμός προσόντων διορισμού σε φορείς του Δημοσίου (Προσοντολογίου – Κλαδολογίου).
4. Την υπ’ αριθ.16/2024 (ΑΔΑ:9ΜΔΡΩΛΣ-Υ3Δ) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Μαλεβιζίου, αναφορικά με την πρόσληψη ενός ( 1 ) γυμναστή , κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Φυσικής Αγωγής, δίμηνης διάρκειας, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου»
5. Την αριθ. 7742 / 27-5-2024 βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών περί ύπαρξης των αναγκαίων πιστώσεων.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών και πιο συγκεκριμένα:
– Ένός (1) γυμναστή κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Φυσικής Αγωγής
για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών της Διεύθυνσης Αθλητισμού για το πρόγραμμα «Αθλητικό Καλοκαίρι».
Οι υποψήφιοι/ες όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 67 ετών και κατ’ εξαίρεση, έως 70 ετών, όσοι έχουν συμπληρώσει το εξηκοστό έβδομο (67ο) έτος της ηλικίας και δεν έχουν συνταξιοδοτηθεί από το δημόσιο ταμείο ή άλλον ασφαλιστικό φορέα.

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
Οι υποψήφιοι θα πρέπει :
> Να είναι α) Έλληνες πολίτες, β) πολίτες των άλλων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό τους περιορισμούς του άρθρου 1 παρ. 1 του N.2431/1996 και γ) Βορειοηπειρώτες, Κύπριοι Ομογενείς και Ομογενείς αλλοδαποί που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο, και ομογενείς εξ Αιγύπτου χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων, κατά το γένος και τη συνείδηση, αποδεικνύεται με άλλους τρόπους (ν.δ.3832/1958, ως ισχύει).
> Να έχουν τη φυσική υγεία και την καταλληλόλητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της ειδικότητας που επιλέγουν.
> Να μην έχουν κώλυμα πρόσληψης, ούτε κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, ούτε κατά το χρόνο της πρόσληψης, (άρθρο 8 του ν. 3528/2007 (Α’ 26), με την επιφύλαξη της παρ. 6 του άρθρου 4 του ν. 2207/1994)

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Α. Οι υποψήφιοι για τον κλάδο/ειδικότητα ΠΕ Φυσικής Ανωνής θα πρέπει να καταθέσουν:
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
2. Πτυχίο ή δίπλωμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ακαδημαϊκά ισοδύναμος ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής.
3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (πρόσφατο εντός διμήνου)
4. Βιογραφικό σημείωμα
5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνει ο υποψήφιος αν το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο από την υποβολή της αιτήσεώς του έχει απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. 2190/1994 για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών, προκειμένου να κριθεί εάν έχει κώλυμα πρόσληψης ή όχι. Σε περίπτωση που έχει απασχοληθεί να δηλώνει την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκε και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησής του (έναρξη και λήξη).

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στο χώρο ανακοινώσεων των καταστημάτων, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Μαλεβιζίου www.malevizi.gov.gr .

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ-ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν την αίτηση, καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στη διεύθυνση malevizi@malevizi.gr ενώ πληροφορίες θα δίνονται στα τηλέφωνα 2813400687 και 2813400623 (για τη διευκόλυνση των υποψηφίων θα υπάρχει στην αρχική ιστοσελίδα του Δήμου Μαλεβιζίου www.malevizi.gov.gr , η σχετική Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής, σε επεξεργάσιμη μορφή) από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης της παρούσας και μέχρι την Τετάρτη 10η Ιουλίου 2024.

Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΜΠΟΚΕΑΣ

Σχετικά αρχεία

# Αρχείο Περιγραφή Μέγεθος Αρχείου
1 pdf ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 240 KB
2 doc ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ 104 KB

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 05/07/2024

Top