Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Πρόσκληση Έκτακτης Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής

Παρασκευή, 31/05/2024

Γάζι     31/ 05/2024
Αρ. Πρωτ.  7910
Αριθμ. Πρόσκλησης   15

Tην Δευτέρα 3-6-2024 και ώρα 12:00 στο Δημοτικό Κατάστημα Γαζίου, θα πραγματοποιηθεί Έκτακτη Κατεπείγουσα Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, προκειμένου να πάρουμε αποφάση για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης.   

Η Συνεδρίαση κρίνεται  έκτακτη και κατεπείγουσα, λόγω καταληκτικής ημερομηνίας αποστολής απόψεων στο Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.,  την Δευτέρα 3-6-2024, σχετικά με την προδικαστική προσφυγή που άσκησε η εταιρεία ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ κατά των  υπ αρ 58 και 71/2024 αποφάσεων της Δημοτικής Επιτροπής .

Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούνται τα τακτικά μέλη της Δημοτικής Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωματικούς τους.

 

Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α     Δ Ι Α Τ Α Ξ Η 

Υποβολή απόψεων σχετικά τη με γενικό αριθμό κατάθεσης  (ΓΑΚ) Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. 722/21-05-202 για το έργο  «ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΝΤΡΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ »

                                                                                                         

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΜΠΟΚΕΑΣ

 

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 31/05/2024

Top