Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την εκτέλεση του έργου «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ – ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΤΗΣ ΤΚ ΚΑΛΕΣΩΝ ΔΕ ΓΑΖΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ»

Δευτέρα, 27/05/2024

Γάζι: 17-05-2024
Αρ.Πρωτ.: 6746
ΑΔΑ: 6ΩΧΚΩΛΣ-Λ01
ΑΔΑΜ: 24PROC014816890

ΠΡΟΣ:

1.      ΒΙΤΣΑΞΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

2.      Κ. ΧΑΤΖΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ

3.      ΔΡΥΜΗΣΚΙΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

 

Ο Δήμος Μαλεβιζίου ενδιαφέρεται με την διαδικασία απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του ν 4412/20216 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4782/2021 την εκτέλεση του έργου «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ – ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΤΗΣ ΤΚ ΚΑΛΕΣΩΝ ΔΕ ΓΑΖΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ» για την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης έχει εκδοθεί α) η υπ αριθμ ΑΣΥΜ 408/26-04-2024 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και την δέσμευση στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης.

Σας προσκαλούμε αφού λάβετε υπόψη σας την σχετική μελέτη να υποβάλετε σχετική προσφορά για την εκτέλεση του έργου μέχρι την Παρασκευή  03-06-2024 και ώρα 15:00μ.μ.

Η προσφορά θα υποβληθεί μέσω του ψηφιακού υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ – Δημόσια Έργα, διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr σύμφωνα με το άρθρο 36 του Ν 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και το άρθρο 13Α της ΚΥΑ 166278/25.065.2021 (ΦΕΚ β 2813/30.06.2021) με συστημικό αριθμό: Α/Α

Κριτήριο ανάθεσης του έργου είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, η δε προσφορά πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 παρ 2ο του Ν 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης

Για την συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία απαιτείται οι οικονομικοί φορείς να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή.

Παρακαλούμε

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 και του άρθρου 74 του Ν 4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 79Α του Ν 4412/2016. Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:

α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε) τους διαχειριστές

β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον διευθύνοντα σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας ή

γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού συμβουλίου ή

δ) στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο (άρθρο ω80 παρ 9 του Ν 4412/2016 και άρθρο 73 παρ 1 του Ν 4412/2016)

β) Φορολογική ενημερότητα  εκτός είσπραξης

γ) Ασφαλιστική ενημερότητα για συμμετοχή (άρθρο 80 παρ 2 του Ν 4412/2016) και υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεων του οικονομικού φορέα όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

δ)Υπεύθυνη δήλωση περί μη επιβολής σε βάρος του οικονομικού φορέα της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας (άρθρο 74 παρ 4 του Ν 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του Ν 4782/2021)

Οι υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης (άρθρο 80 παρ 12 του Ν 4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ 7αδ του άρθρου 43 του Ν 4605/2019)

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (β και γ) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά τον χρόνο καταβολής τους άλλως στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος εφόσον έχουν εκδοθεί τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους (άρθρο 80 παρ 12 του Ν 4412/2016 όπως προστέθηκε με την παρ 7αδ του άρθρου 43 του Ν 4605/2019)

ε. Νομιμοποιητικά έγγραφα εταιρείας (Κωδικοποιημένο Καταστατικό, ΦΕΚ, ΓΕΜΗ κλ.π.)

στ) Πιστοποιητικό/ βεβαίωση εγγραφής στο οικείο επιμελητήριο, επαγγελματικό ή εμπορικό όπου να προκύπτει η συνάφεια της δραστηριότητας του αναδόχου με το αντικείμενο της μελέτης, για την απόδειξη της απαίτησης της καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας

ζ) Πτυχίο (ΜΕΕΠ) ή αντίστοιχο από την οικεία Περιφέρεια για εμπειροτέχνη εργολάβο

η) Εκτύπωση της καρτέλας «Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης» από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της Α.Α.Δ.Ε όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet από την οποία να προκύπτει η μη αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητας

θ) Υπεύθυνη δήλωση που να αναφέρει ότι ο ίδιος ή ελεγχόμενο από αυτόν φυσικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο δεν έχει συνάψει σύμβαση του άρθρου 118 για διάστημα δώδεκα (12) μηνών πριν την προσφορά ή τη λήψη της απόφασης

Δεν απαιτείται εγγυητική συμμετοχής

Σημειώνεται ότι δεν λαμβάνονται υπόψη προσφορές οικονομικών φορέων που δεν προσκλήθηκαν να υποβάλουν προσφορά (άρθρο 120 παρ 3α του Ν 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 του Ν 4782/2021)

Η παρούσα Πρόσκληση  σύμβασης (περίληψη Διακήρυξης) δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ, αναρτάται στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσα Αρχής  και στην ιστοσελίδα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας σύμφωνα με το άρθρο 2 της παρούσας , σύμφωνα με το άρθρο 66 ν. 4412/2016.

Ο Δήμαρχος

Μποκέας Μενέλαος  

 

 

 

 

Σχετικά αρχεία

# Αρχείο Περιγραφή Μέγεθος Αρχείου
1 zip Τεύχη Πρόσκλησης Μέρος_1 9 MB
2 zip Τεύχη Πρόσκλησης Μέρος_2 2 MB

Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 27/05/2024

Top