Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής

Παρασκευή, 26/04/2024

Γάζι      26/04/2024
Αρ. Πρωτ.  5775
Αριθμ. Πρόσκλησης :  11

Αγαπητέ συνάδελφε, την Τρίτη   30- 04 – 2024 και ώρα 10.30 π.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα Γαζίου, θα γίνει συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, προκειμένου να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.   

                                                                                                             

Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α     Δ Ι Α Τ Α Ξ Η

  1. Παραλαβή αντικειμένου μελέτης : «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ – ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΑΓΑΚΟΥ – ΚΟΛΥΒΑ».
  2. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής – Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΩΝ ΑΜΜΟΥΔΑΡΑΣ»
  3. Έγκριση 1ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Επιτροπής Διαγωνισμού της προμήθειας του Δήμου με τίτλο: «Προμήθεια & Τοποθέτηση 3 αιθουσών στο Δ.Σ. της Δημοτικής Ενότητας Γαζίου και τοποθέτηση προκατασκευασμένης αίθουσας για τη στέγαση του νηπιαγωγείου στον οικισμό Φόδελε».
  4. Έγκριση μελέτης, τεχνικών προδιαγραφών, κατάρτιση όρων της διακήρυξης δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» (πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ)», προϋπολογισμού 230.640,00€.
  5. Έγκριση μελέτης, τεχνικών προδιαγραφών, κατάρτιση όρων της διακήρυξης δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» (πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ)», προϋπολογισμού 119.040,00 €.
  6. Έγκριση 1ου Πρακτικού (Ηλεκτρονική αποσφράγιση – Έλεγχος προσκόμισης Εγγυητικών Επιστολών Συμμετοχής) της Επιτροπής Διαγωνισμού «ΔΡΑΣΗ 4.3. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΚΕΠ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΕΠ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» και απόρριψη συμμετοχής οικονομικού φορέα ως απαράδεκτη».

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΜΠΟΚΕΑΣ

                                                                                         

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 26/04/2024

Top