Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Περίληψη Προκήρυξης Διαγωνισμού για την εκμίσθωση του κυλικείου του Γυμνασίου Λυκείου Κρουσώνα

Πέμπτη, 11/04/2024

Α.Δ.Α: ΨΘΠΟΟΛ5Γ-ΛΥ2
Αρ.Πρωτ. 24 /10.4.2024

Η Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή του Δήμου Μαλεβιζίου με την με αρ. 6/2024 απόφασή της, προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του κυλικείου του Γυμνασίου Λυκείου Κρουσώνα  Δήμου Μαλεβιζίου, σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 64321/Δ4/16.05.2008 (ΦΕΚ 1003/30.05.2008 τ΄ Β) για τη λειτουργία κυλικείων δημοσίων σχολείων όπως έχει  τροποποιηθεί και ισχύει με τις Κ.ΥΑ. 56758/Δ4/24.04.2013(ΦΕΚ1131B΄/10.05.2013),Φ2/1553/129578/Δ1/04.08.2016(ΦΕΚ2646Β/25.08.2016)και45243/ΓΔ4/20.04.2023(ΦΕΚ 2607 Β/21.04.2023).

Αριθμός φοιτώντων μαθητών σχολείου (κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης)  : εκατό σαράντα  (140).

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων-προσφορών από τους ενδιαφερόμενους είναι από 17.4.2024 έως 17.5.2024. Ο διαγωνισμός θα γίνει δημόσια στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δήμο Μαλεβιζίου, Πλατεία Κατσαμάνη Γάζι,   την Παρασκευή 17 Μαΐου 2024 και ώρα 12:00 μ.μ., ώρα λήξης κατάθεσης των προσφορών.

  Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά πρόσωπα, δημοτικά νομικά πρόσωπα καθώς και πολίτες των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γνώστες της Ελληνικής γλώσσας.

  Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό θα πρέπει να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους και τα λοιπά δικαιολογητικά που αναφέρονται στην αναλυτική διακήρυξη, εγγύηση συμμετοχής το ποσό των 500,00€ ή αντίστοιχη εγγυητική επιστολή. Το ελάχιστο ποσό προσφοράς από τους ενδιαφερόμενους ορίζεται στα τέσσερα ευρώ (4,00€) ανά μαθητή ετησίως (189 εργάσιμες ημέρες) και θα αποτελεί το ποσό εκκίνησης κατά τη διαδικασία του σχετικού διαγωνισμού.

  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής στο Δήμο Μαλεβιζιου τηλ.: 2813400646, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, απ’ όπου μπορούν και να λαμβάνουν αντίγραφο της αναλυτικής διακήρυξης και των σχετικών ΚΥΑ.

Σχετικά αρχεία

# Αρχείο Περιγραφή Μέγεθος Αρχείου
1 pdf Περιληπτική προκήρυξη 191 KB

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 11/04/2024

Top