Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής

Δευτέρα, 04/03/2024

Γάζι, 04 /03/2024
Αρ. Πρωτ.  2855
Αριθμ. Πρόσκλησης   5

Αγαπητέ συνάδελφε, την Παρασκευή 08 – 03 – 2024 και ώρα 10:30 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Γαζίου, θα γίνει συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, προκειμένου να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.   

                                                                                                             

Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α     Δ Ι Α Τ Α Ξ Η

  1. Έγκριση ή μη άσκησης αίτησης ακύρωσης, αίτησης αναστολής εκτέλεσης και λήψεως προσωρινής διαταγής, ενώπιον του ΣτΕ κατά της υπ’ αριθμ. 3596/11.1.2024 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, από κοινού με την ΚΕΔΕ, σχετικά με την παρακράτηση πόρων των Δήμων, κατ’ εφαρμογήν των διατάξεων του άρθρου 38 του ν. 4819/2021 (τέλος ταφής).
  2. Έγκριση 3ου πρακτικού (Αξιολόγηση δικαιολογητικών κατακύρωσης), του ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την εκτέλεση της προμήθειας: «Προμήθεια γάλακτος για τους δικαιούχους εργαζόμενους του Δήμου & των Νομικών του προσώπων και προμήθειας αναλωσίμων για τις ανάγκες εστίασης νηπίων και ηλικιωμένων για το Νομικό Πρόσωπο ΔΟΚΑΠΠΑΜ του Δήμου Μαλεβιζίου», διάρκειας ενός (1) έτους.
  3. Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2024 στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών (ανταποδοτικού χαρακτήρα, υπό την μορφή αντιτίμου και λοιπών αντικαταβολών). Για την Υπηρεσία της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης.
  4. Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2024 στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών (ανταποδοτικού χαρακτήρα, υπό την μορφή αντιτίμου και λοιπών αντικαταβολών). Για το Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού.
  5. Αποδοχή διαμορφωμένης κατάστασης λόγω αποκλίσεων του τριφασικού μετατροπέα ισχύος (inverter) από τα προδιαγραφόμενα στο έργο «Ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικού σχολείου Ροδιάς».
  6. Αποδοχή δωρεάς από την Κ. Παρασύρη Αφροδίτη, εις μνήμη του παιδιού της Γεώργιου Παρασύρη, της επισκευής της στάσης του ΚΤΕΛ που βρίσκεται στην θέση «Αρωματικά».
  7. Άσκηση ή μη αναίρεσης κατά της 6318/2022 απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών με την οποία υποχρεώνεται ο Δήμος να καταβάλει στην υπάλληλο Πολυχρονάκη Αικατερίνη το ποσό των 4.488,75 € πλέον τόκων.
  8. Παραίτηση ή μη από το δικόγραφο της υπ’ αριθμό 345/2012 έφεσης του ΔΟΚΑΠΠΑΜ κατά της υπ’ αριθμό  394/2012 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου με την οποίαν επιδικάζεται στην Γεωργία Πολιδάκη το ποσόν των 14.388,00 € πλέον τόκων και δικαστικών εξόδων.
  9. Σχέδιο Κανονισμού λειτουργείας Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μαλεβιζίου.
  10. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων Δήμου Μαλεβιζίου οικονομικού έτους 2024.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Μενέλαος Μποκέας

                

 

 

Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 04/03/2024

Top