Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Περιληπτική Προκήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Δημόσιου Διαγωνισμού για την «Ανάδειξη και αξιοποίηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς του Δήμου Μαλεβιζίου, με τη χρήση τεχνολογιών αιχμής και αλληλεπίδρασης με τους πολίτες»

Τετάρτη, 07/02/2024

Γάζι,    06 /02/2024
Αρ. πρωτ.: 1653

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  – ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ

«Ανάδειξη και αξιοποίηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς του Δήμου Μαλεβιζίου, με τη χρήση τεχνολογιών αιχμής και αλληλεπίδρασης με τους πολίτες»

Ο Δήμαρχος  Μαλεβιζίου

Προκηρύσσει

ανοικτό, ηλεκτρονικό διαγωνισμό  με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, για την «Ανάδειξη και αξιοποίηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς του Δήμου Μαλεβιζίου, με τη χρήση τεχνολογιών αιχμής και αλληλεπίδρασης με τους πολίτες» συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 171.244,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%). Η προς εκτέλεση σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα.

 1.Αναθέτουσα Αρχή:  Δήμος Μαλεβιζίου, Ταχ. Δ/νση: πλατεία Μ. Κατσαμάνη, Γάζι, Ηράκλειο Κρήτης ΤΚ 71414 διεύθυνση στο διαδίκτυο www.malevizi.gr Αρμόδιοι υπάλληλοι: Πετράκη Αικατερίνη, e-mail: kpetraki@malevizi.gr   τηλ.: 2813400692, φαξ: 2810822123

2. CPV: 72210000-0 Υπηρεσίες προγραμματισμού πακέτων λογισμικού

3 .Κωδικός ΝUTS τόπου εκτέλεσης της υπηρεσίας: EL431

4. Πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης: Tα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) της διαδικτυακής πύλης https://portal.eprocurement.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του Δήμου Μαλεβιζίου www.malevizi.gr.

5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη καινοτόμων ψηφιακών εφαρμογών επαυξημένης και εικονικής πραγματικότητας, που θα αποτελέσουν εικονικούς οδηγούς περιήγησης και ξενάγησης στην πολιτιστική κληρονομιά και το περιβαλλοντικό απόθεμα του Δήμου Μαλεβιζίου που περιλαμβάνονται στο Υποέργο 1 με τίτλο « ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ (MYTHREALITY)», όπως αναλυτικά περιγράφεται στην 01/2023 Μελέτη που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Αναλυτικής Διακήρυξης.

6. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπεται η υποβολή αντιπροσφορών, εναλλακτικών προσφορών και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

7. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων τα μέλη αυτών, που δραστηριοποιούνται νόμιμα στο αντικείμενο της παρούσας προμήθειας. Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ].

8.Υποβολή προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης https://portal.eprocurement.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), σύμφωνα με τα αναφερόμενα, στους όρους της διακήρυξης και στην με αρ. 56902/215 (Β’ 1924/2.6.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών:27/02/2024 ημέρα  Τρίτη και ώρα 15:00:00.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

– Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών : 05/03/2024 ημέρα  Τρίτη και ώρα 10:30:00.

Συστημικός αριθμός διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ: 341261

9. Χρόνος ισχύος προσφορών: Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από την προσφορά είναι δώδεκα (12) μηνών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του διαγωνισμού.

10. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.

11. Χρηματοδότηση:

Κ.Α. 69.6266.0001 του προϋπολογισμού του Δήμου έτος 2024.

12. Διάρκεια Σύμβασης: Χρόνος έναρξης ισχύος εκτέλεσης της Σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης έως δώδεκα (12) μήνες.

13. Εγγυήσεις: Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 2% εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (ήτοι ποσό ίσο με 2.762,00€ συνολικά ) και η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, χωρίς το ΦΠΑ και η οποία κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του συμφωνητικού. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του διαγωνιζόμενου.

14. Προδικαστική Προσφυγή: Προσφυγή μπορεί να υποβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει.

Οι προσφέροντες πρέπει να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν  στο ηλεκτρονικό σύστημα ΕΣΗΔΗΣ.

Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ (https://portal.eprocurement.gov.gr) και στο portal του Δήμου www.malevizi.gr

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΜΠΟΚΕΑΣ

Σχετικά αρχεία

# Αρχείο Περιγραφή Μέγεθος Αρχείου
1 pdf ΠΕΡΙΛΗΨΗ-ΠΡΟΚ 211 KB
2 pdf ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΗΜΔΗΣ 1 MB

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 07/02/2024

Top