Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Προκήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια «Προμήθεια Σκυροδέματος και Δομικού Πλέγματος για τις ανάγκες της Αγροτικής Οδοποιίας του Δήμου Μαλεβιζίου»

Τρίτη, 06/02/2024

ΓΑΖΙ: , 29/01/2024
Αρ. Πρωτ.: 1193
ΑΔΑ: Ψ81ΔΩΛΣ-Γ5Σ
ΑΔΑΜ: 24PROC014215848

Ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΟΜΙΚΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ».

Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Δήμος Μαλεβιζίου (ΟΤΑ Α΄ βαθμού), Δ/νση: Πλατεία Μιχ. Κατσαμάνη, Γάζι, Τ.Κ. 71414, Ελλάδα, αρμόδιος υπάλληλος για πληροφορίες: Κ Δασκαλάκη, τηλ.: 2813400652 fax: 2810822123 και email: daskalaki@malevizi.gr

Φορέας χρηματοδότησης

Η παρούσα προμήθεια έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και χρηματοδοτείται βάση της δανεικής σύμβασης (που θα υπογραφεί και που μας δίνεται το δικαίωμα βάση του υπ αρ πρωτ (0)50563_23 του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων να προχωρήσουμε την διαδικασία δημοπράτησης παράλληλα με τη διαδικασία συμβασιοποίησης του εγκεκριμένου δανείου) καθώς και την υπ αρ 175/2023απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που εγκρίνει τους όρους του επενδυτικού δανείου) ως παρακάτω:

Α) Κατά 50% από πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, ποσό 633.500,00€

Β) Κατά 50% από πόρους του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων, ποσό 633.500,00€ και

Γ) Κατά ποσό 351.200,00€ από ιδίους πόρους του Δήμου Μαλεβιζίου

Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση με αρ. πρωτ. 18389/20-12-2023 (Αρ αποφ 30/2023) (ΑΔΑΜ: 23REQ014012332, ΑΔA: ΨΛΕΓΩΛΣ-ΑΛΕ) για την ανάληψη υποχρέωσης (πολυετής) με δέσμευση ως ο παρακάτω πίνακας

Κ.Α.Ε ΕΤΟΣ 2023 ΕΤΟΣ 2024 ΕΤΟΣ 2025 ΣΥΝΟΛΟ
64.6662.0009 0,00€ 1.000.000,00 267.000,00 1.267.000,00
30.6662.0011 0,00 0,00 351.200,00 351.200,00
ΣΥΝΟΛΟ 1.618.200,00

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η προμήθεια σκυροδέματος και δομικού πλέγματος σε όλες τις Δημοτικές ενότητες του Δήμου Μαλεβιζίου

Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια 13.000,00μ3 έτοιμου σκυροδέματος κατηγορίας C16/20 και 300.000,00χλγ δομικού πλέγματος.

Αναλυτικά, τα προς προμήθεια είδη εμφανίζονται στον πίνακα ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης, όπως ακολουθεί:

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗ
1 Σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 Μ3 13.000,00 75,00€  975.000,00€
2 Δομικό πλέγμα ΧΛΓ 300.000,00 1,10 330.000,00
  ΣΥΝΟΛΟ 1.305.000,00
  ΦΠΑ 24% 313.200,00
  ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.618.200,00

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 1.305.000,00€ με επί πλέον δαπάνη Φ.Π.Α. 24 %  313.200,00 €  , ήτοι συνολικής δαπάνης ποσού  1.618.200,00 €.

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της προμήθειας με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της χαμηλότερης τιμής.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 20-03-2024 και ώρα 15:00:00μ.μ

Ηλεκτρονική αποσφράγιση του Φακέλου Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά: 27-03-2024 και ώρα 11:00:00π.μ.

Οι Οικονομικοί Φορείς απαιτείται να διαθέτουν Ψηφιακή Υπογραφή.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε  δεκαοχτώ  (18) μήνες  από την υπογραφή της.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16 και θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται αποδεκτές.

Η προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συμμετοχής, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς Φ.Π.Α..

Κάθε ενδιαφερόμενος, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της Ανεξάρτητης Επιτροπής Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) κατά κάθε πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης. Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά και για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο ύψους 0,5% επί της προϋπολογισθείσης αξίας της κάθε ομάδας της σύμβασης για την οποία ασκείται η προσφυγή. Σε κάθε περίπτωση το παράβολο δεν μπορεί να είναι κατώτερο των εξακοσίων (600,00) ευρώ.

Ο Δήμαρχος

ΜΠΟΚΕΑΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ

Σχετικά αρχεία

# Αρχείο Περιγραφή Μέγεθος Αρχείου
1 zip Τεύχη Διαγωνισμού 5 MB

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 06/02/2024

Top