Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Τετάρτη, 27/12/2023

Γάζι   22  / 12 / 2023
Αρ. Πρωτ.  19016
Αριθμ. Πρόσκλησης   38

Αγαπητέ συνάδελφε, την Παρασκευή  29 – 12 – 2023 και ώρα 10:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Γαζίου, θα γίνει συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.   

                                                                                                             

Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α     Δ Ι Α Τ Α Ξ Η

  1. Έγκριση 1ου πρακτικού, άγονου, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της πράξης με τίτλο «Ενίσχυση της μικροκινητικότητας στο Δήμο Μαλεβιζίου».
  2. Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, στον Άξονα Προτεραιότητας 4.6 «Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας» για το πρόγραμμα κρατικής ενίσχυσης «Βελτίωση και τροποποίηση της προσβασιμότητας στις ελληνικές παραλίες» για το Υποέργο 6 «Προσβάσιμες παραλίες», της πράξης «Προμήθεια εξοπλισμού για την βελτίωση και την τροποποίηση της προσβασιμότητας εμποδιζόμενων ατόμων στις παραλίες του Δήμου Μαλεβιζίου» προϋπολογισμού 280.000,00 €.
  3. Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο  «ΤΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ» στον Άξονα Προτεραιότητας 2.4 «Πρόληψη & διαχείριση κινδύνων» με Τίτλο «2η τροποποίηση ανακοίνωσης πρόθεσης χρηματοδότησης πρόγραμμα φυσικών καταστροφών για τους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού», της πράξης «Αποκαταστάσεις ζημιών από πλημμύρα» προϋπολογισμού 250.000,00 €.
  4. Συμβιβαστικής επίλυση διαφοράς με τον ενάγοντα, Στριλιγκά Ζαχαρία, της με αριθμό  Γ.Α. 3764/νΜΘ/117/2023 αγωγής ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου.
  5. Παραλαβή παραδοτέων εκπόνησης τεχνικοοικονομικής μελέτης ανάπτυξης δικτύου μονοπατιών εντός Προστατευόμενων Περιοχών του Δήμου Μαλεβιζίου, στο πλαίσιο δωρεάς προς το Δήμο Μαλεβιζίου από την Εταιρεία «Αριάδνη Interconnection Μονοπρόσωπη ΑΕΕΣ».
  6. Απόδοση λογαριασμού και απαλλαγή υπολόγου για Χρηματικά εντάλματα προπληρωμής ποσού 1.602,00 €  που εκδόθηκαν κατά το οικονομικό έτος 2023, για την πληρωμή των δαπανών τεχνικού ελέγχου (Κ.Τ.Ε.Ο), οχήματος του Δήμου μας.
  7. Οριστική απαλλαγή υπολόγου για Χρηματικά Εντάλματα προπληρωμής που εκδόθηκαν για επεκτάσεις, συνδέσεις, συμπληρώσεις Δημοτικού Φωτισμού.
  8. Παράταση προθεσμίας απόδοσης λογαριασμού χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής, και απαλλαγή υπολόγου για Χρηματικά εντάλματα προπληρωμής, που εκδόθηκε κατά το οικονομικό έτος 2023 για επεκτάσεις, συνδέσεις, συμπληρώσεις Δημοτικού Φωτισμού.
  9. Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2023 (16η Τακτοποιητική).

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Μενέλαος Μποκέας

 

 

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 27/12/2023

Top