Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια Μηχανολογικού Εξοπλισμού»

Τρίτη, 19/12/2023

ΑΔΑΜ: 23PROC014004089
Γάζι, 19/12/2023
Αρ. Πρωτ.: 18832

ΠΡΟΣ :
Οικονομικούς φορείς

Ο Δήμος Μαλεβιζίου θα προβεί στην προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια Μηχανολογικού εξοπλισμού», ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού 20.925,00€ (συμπε-ριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝ. ΜΕΤΡ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟ
1 Προμήθεια Μηχανολογικού εξοπλισμού Τεμάχιο 1 16.875,00 €
Σύνολο δαπάνης προ ΦΠΑ: 16.875,00 €
ΦΠΑ 24,00% 4.050,00 €
Σύνολο δαπάνης με ΦΠΑ: 20.925,00 €

Η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης την Πλέον συμφέρουσα βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 118 του Ν.4412/2016.

Παρακαλούμε όπως υποβάλλετε την προσφορά σας σε κλειστό φάκελο, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της από 11/12/2023 Τεχνικής Έκθεσης, μέχρι την 27/12/2023 στον Δήμο Μαλεβιζίου, στο Γραφείο Πρωτοκόλλου (Πλ. Μιχ. Κατσαμάνη, Γάζι).

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται, μαζί με την προσφορά, υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης του Ν.1599/1986 (ΦΕΚ Α’75), όπου ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας θα συμπληρώνει ότι «η συμμετοχή του δεν δημιουργεί κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 24 του Ν.4412/2016».

Επίσης, μαζί με την υποβολή της οικονομικής προσφοράς, για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού των παρ. 1 και 2 του αρ. 73 και του αρ. 74 του Ν.4412/2016 παρακαλούμε όπως προσκομίσετε τα εξής δικαιολογητικά:

  • Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ
  • Aσφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ, ατομική και εταιρική
  • απόσπασμα ποινικού μητρώου ή υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 (ΦΕΚ Α’75) περί μη ύπαρξης λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 και ειδικότερα του διαχειριστή της εταιρείας για Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε. ή του Διευθύνοντα Συμβούλου, καθώς και όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για Α.Ε.

Επιπρόσθετα σε κάθε περίπτωση πρέπει να προσκομιστούν και τα παρακάτω:

  • αντίγραφο του τελευταίου καταστατικού της εταιρείας (κωδικοποιημένο) (για ΕΠΕ, ΑΕ, ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ)
  • αναλυτικό πιστοποιητικό (ισχύουσας) εκπροσώπησης από την οικεία υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. το οποίο έχει εκδοθεί έως 30 εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του (για ΕΠΕ, ΑΕ, ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ).
  • Πιστοποιητικό Επιμελητηρίου από το οποίο να φαίνεται η επαγγελματική δραστηριότητα του αναδόχου και να προκύπτει η συνάφεια της με το αντικείμενο της σύμβασης.

Δεν απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής και καλής εκτέλεσης.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΜΠΟΚΕΑΣ

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 19/12/2023

Top