Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Πέμπτη, 07/12/2023

Γάζι    07 / 12 / 2023
Αρ. Πρωτ.  18118
Αριθμ. Πρόσκλησης   35

Αγαπητέ συνάδελφε, την Δευτέρα 11 – 12 – 2023 και ώρα 10:30 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Γαζίου, θα γίνει συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.   

                                                                                                             

Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α     Δ Ι Α Τ Α Ξ Η

 1. Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2023 (15η).
 2. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου, εντός του οικισμού Γαζίου και πλησίον του Δημοτικού Καταστήματος για τη στέγαση Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου.
 3. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου, εντός του οικισμού Γαζίου και πλησίον του Δημοτικού Καταστήματος για τη στέγαση Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου.
 4. Καθορισμός των όρων μίσθωσης ακινήτου, στην περιοχή εντός οικισμού Γαζίου, για την χρήση του ως δημοτικός χώρος στάθμευσης οχημάτων.
 5. Κατάρτιση όρων και σύνταξη διακήρυξης, ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού, για την εκτέλεση της πράξης με τίτλο: «Ανάδειξη και αξιοποίηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς του Δήμου Μαλεβιζίου, με τη χρήση τεχνολογιών αιχμής και αλληλεπίδρασης με τους πολίτες», προϋπολογισμού 171.244,00€, του Υποέργου 1 «Ψηφιακή προβολή πολιτισμού & περιβάλλοντος Δήμου Μαλεβιζίου (MYTHREALITY)».
 6. Ανάκληση της 224/2023 απόφασης της οικονομικής Επιτροπής και εκ νέου κατάρτιση όρων και σύνταξη διακήρυξης, ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού, για την εκτέλεση του έργου «Δράση 4.3 Εργασίες ανακαίνισης ΚΕΠ, στο πλαίσιο του έργου ‘’Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ της χώρας’’», προϋπολογισμού δαπάνης 109.867,12 €.
 7. Ανάκληση της 223/2023 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής  και έγκριση εκ νέου του 1ου και 2ου Πρακτικού του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας: «Προμήθεια γάλακτος για τους δικαιούχους εργαζόμενους του Δήμου & των Νομικών του προσώπων και προμήθειας αναλωσίμων για τις ανάγκες εστίασης νηπίων και ηλικιωμένων για το Νομικό Πρόσωπο ΔΟΚΑΠΠΑΜ του Δήμου Μαλεβιζίου», διάρκειας ενός (1) έτους, με αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 212182.
 8. Ανάκληση της 225/2023 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και εκ νέου Κατάρτιση των όρων και σύνταξη διακήρυξης, ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την εκτέλεση της προμήθειας «Προμήθεια & Τοποθέτηση 3 αιθουσών στα Δ.Σ. της Δημοτικής Ενότητας Γαζίου και τοποθέτηση προκατασκευασμένης αίθουσας για τη στέγαση του Νηπιαγωγείου στον οικισμό Φόδελε», προϋπολογισμού δαπάνης 108.500,00 €.
 9. Απόδοση λογαριασμού και ταμιακή τακτοποίηση πάγιων προκαταβολών που αφορά τις Κοινότητες: Γαζίου, Κρουσώνα, Αχλάδας, Καλεσσίων, Γωνιών, Κεραμουτσίου, Κορφών, Λουτρακίου, Σάρχου, Δαμάστας, Καμαρίου, Καμαριώτη, Αστυρακίου του έτους 2023.
 10. Αποδοχή της δωρεάς (Μεταβίβαση – Παραχώρηση, κατά πλήρη κυριότητα άνευ ανταλλάγματος), από το Δημοτικό Οργανισμό Κοινωνικής Αλληλεγγύης Προστασίας και Παιδείας Μαλεβιζίου (Δ.Ο.Κ.Α.Π.ΠΑ.Μ), στο Δήμο Μαλεβιζίου, των υπ’ αριθμό ΚΗΙ 2155, ΚΗΙ 2160 και ΚΗΙ 2074 αυτοκίνητων, για τις ανάγκες του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι».
 11. Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης του άρθρου 32 και 32Α του Ν.4412/2016 για την ανάθεση της προμήθειας αναλωσίμων για τις επείγουσες ανάγκες εστίασης νηπίων και ηλικιωμένων του ΔΟΚΑΠΠΑΜ, μέγιστης διάρκειας δύο μηνών ή μέχρι την ολοκλήρωση του  ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού με συστημικό αριθμό 212182.
 12. Έγκριση για την μετάβαση της Δημοτικής Συμβούλου Πιτσικάκη – Κουτσογιαννάκη Ευαγγελία, ως Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος του τομέα Πολιτισμού, στην Δράμα.
 13. Έγκριση για την μετάβασης του Δημάρχου στην Αθήνα.
 14. Εξώδικο ή μη συμβιβασμό, κατόπιν της υπ’ αριθμό πρωτ. 13914/12-9-2023 αίτησης, σχετικά με την προ συζητήσεως στις 14-12-2023, υπ’ αριθμό ΑΓ518/20-12-2021 αγωγής (ά. 106 ΕισΝΑΚ) των αιτούντων κατά του Δήμου Μαλεβιζίου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Ηρακλείου (Δ΄ Μονομελές).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Μενέλαος Μποκέας

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 08/12/2023

Top