Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Πέμπτη, 26/10/2023

Γάζι     26 / 10 / 2023
Αρ. Πρωτ. 16094
Αριθμ. Πρόσκλησης   31

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Αγαπητέ συνάδελφε, τη Δευτέρα 30 – 10 – 2023 και ώρα 10:30 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Γαζίου, θα γίνει συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.   

                                                                                                             

Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α     Δ Ι Α Τ Α Ξ Η

  1. Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2023 (13η).
  2. Έκθεση προς το Δημοτικό Συμβούλιο της κατάστασης των εσόδων και εξόδων του Γ΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2023 του Δήμου Μαλεβιζίου.
  3. Έγκριση ταμειακού απολογισμού διαχείρισης οικονομικού έτους 2022 και σύνταξη έκθεσης και κατάρτιση ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεως έτους 2022 του Δήμου Μαλεβιζίου, για υποβολή προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο.
  4. Έγκριση 3ου πρακτικού (Ηλεκτρονική αποσφράγιση δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου), για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Αποκομιδή απορριμμάτων της Δ.Ε. Κρουσώνα».
  5. Έγκριση 1ου και 2ου πρακτικού, του ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την εκτέλεση της προμήθειας: «Προμήθεια γάλακτος για τους δικαιούχους εργαζόμενους του Δήμου & των Νομικών του προσώπων και προμήθειας αναλωσίμων για τις ανάγκες εστίασης νηπίων και ηλικιωμένων για το Νομικό Πρόσωπο ΔΟΚΑΠΠΑΜ του Δήμου Μαλεβιζίου», διάρκειας ενός (1) έτους, με αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 212182.
  6. Κατάρτιση όρων και σύνταξη διακήρυξης, ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού, για την εκτέλεση του έργου «Δράση 4.3 Εργασίες ανακαίνισης ΚΕΠ, στο πλαίσιο του έργου ‘’Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ της χώρας’’», προϋπολογισμού δαπάνης 109.867,12 €.
  7. Ανάκληση της 183/2023 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και εκ νέου Κατάρτιση των όρων και σύνταξη διακήρυξης, ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την εκτέλεση της προμήθειας «Προμήθεια & Τοποθέτηση 3 αιθουσών στα Δ.Σ. της Δημοτικής Ενότητας Γαζίου και τοποθέτηση προκατασκευασμένης αίθουσας για τη στέγαση του Νηπιαγωγείου στον οικισμό Φόδελε», προϋπολογισμού δαπάνης 500,00 €.
  8. Υποβολή πρότασης, στο Πρόγραμμα “ΚΡΗΤΗ”, κωδικός Πρόσκλησης: ΕΤΠΑ 1 με τίτλο “Δράση 4.2.5 – Αναβάθμιση – συμπλήρωση υποδομών παιδικής φροντίδας” της πράξης με τίτλο  «Αναβάθμιση υποδομών παιδικής φροντίδας Δήμου Μαλεβιζίου» και έγκριση μελετών και τευχών δημοπράτησης.
  9. Έγκριση τεχνικού ελέγχου (ΚΤΕΟ) οχημάτων του Δήμου μας και ορισμός υπαλλήλου για την έκδοση εντάλματος προπληρωμής για τον τεχνικό έλεγχο.
  10. Άσκηση ή μη αναίρεσης κατά της 163/2023 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Χανίων και της ΟΤΕ ΑΕ με την οποίαν απορρίφθηκε η έφεση του Δήμου μας επι απόφασης που ακύρωνε την εγγραφή της ΟΤΕ ΑΕ σε χρηματικό κατάλογο για τέλη χρήσης υποδομών σε κοινόχρηστους χώρους για το έτος 2013 ποσού 58.320,00 €.

                                                                                                           

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Μενέλαος Μποκέας

     

 

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 26/10/2023

Top