Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών σε τακτικό διαχειριστικό έλεγχο της οικονομικής χρήσης έτους 2023 της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.»

Τρίτη, 17/10/2023

Αρ. Πρωτ.:3048/17-10-2023

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου έχοντας υπόψη :

α) To N.1069/1980 «Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχετεύσεως» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.

β) Τι διατάξεις του Π.Δ. 226/1992, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει.

γ) Τις διατάξεις του Ν.3919/2011 άρθρο 8.

δ) Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει μέχρι σήμερα.

ε) Την υπ’αριθ.πρωτ.:ΑΑΥ00215/16-10-2023 Aπόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

στ) Την υπ’ αριθ. 214/2023 απόφαση του Δ.Σ της ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου.

Προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών  Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών σε τακτικό διαχειριστικό έλεγχο της οικονομικής χρήσης έτους  2023 της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.

Δικαιούχοι συμμετοχής: Θα είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ως ορκωτοί ελεγκτές –Λογιστές εταιρειών ή κοινοπραξιών, πιστοποιημένες κατά ISO 9001:2015 και ISO 27001:2013.

Αντικείμενο : Είναι η διενέργεια του τακτικού διαχειριστικού ελέγχου της οικονομικής χρήσης 2023, της ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου από δύο (2) ορκωτούς Ελεγκτές – Λογιστές (CPV : 79212100-4).

 Τόπος παροχής Υπηρεσιών: Είναι η έδρα της ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου στο Γάζι οδός Ελευθερίου Βενιζέλου 115, 71414 – Ηράκλειο – Κρήτης.

 Παραδοτέα: Το τελικό παραδοτέο αποτελέσματα του ελέγχου θα είναι η παράδοση έκθεσης του διαχειριστικού ελέγχου της οικονομικής χρήσης 2023 και υπογεγραμμένη από τους δύο (2) λογιστές ελεγκτές που θα διενεργήσουν το διαχειριστικό έλεγχο.

 Απαιτούμενα δικαιολογητικά (επί ποινής αποκλεισμού) :

α) Αίτηση στην οποία οι ενδιαφερόμενες εταιρείες, οι κοινοπραξίες θα αναφέρουν την πρόθεση τους για συμμετοχή στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος καθώς και τα ονοματεπώνυμα και τους Α.Μ. ΣΟΕΛ των δυο (2) ορκωτών Λογιστών που προτείνουν για τη διενέργεια του ελέγχου.

β) Οικονομική προσφορά.

γ) Βεβαιώσεις εργασιακής εμπειρίας και πρόσθετων επαγγελματικών δραστηριοτήτων από δέκα (10) Δ.Ε.Υ.Α. στις οποίες έχουν πραγματοποιηθεί έλεγχοι. Η τήρηση των στοιχείων που θα κατατεθούν θα είναι εμπιστευτική.

δ) Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους – μέλους.

ε) Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας από τους αρμόδιους ασφαλιστικούς φορείς του οικείου κράτους – μέλους.

στ) Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης της εταιρείας, δηλαδή νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και τελευταίας τροποποίησης από τα οποία προκύπτει η τρέχουσα σύνθεση του Δ.Σ. για τις Α.Ε. ή οι διαχειριστές για τις Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Ο.Ε. ή Ε.Ε. και η νόμιμη εκπροσώπηση της εταιρείας.

ζ) Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και ασφάλειας των πληροφοριών κατά ISO 9001:2015 και ISO 27001:2013 σχετικό με το αντικείμενο της πρόσκλησης.

Η ΔΕΥΑΜ αναγνωρίζει ισοδύναμα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από φορείς διαπιστευμένους από ισοδύναμους Οργανισμούς διαπίστευσης, εδρεύοντες και σε άλλα κράτη – μέλη.

 Τόπος και χρόνος υποβολής δικαιολογητικών και προσφοράς.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μαζί με την οικονομική προσφορά θα υποβάλλονται εντός σφραγισμένου φακέλου με την ένδειξη «ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ‘’ επί του οποίου θα αναγράφονται τα στοιχεία της ελεγκτικής εταιρείας ή κοινοπραξίας.

Ο σφραγισμένος φάκελος θα κατατίθεται στο Πρωτόκολλο της ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου οδός Ελευθερίου Βενιζέλου 115, Γάζι Δήμου Μαλεβιζίου μέχρι την 24η Οκτωβρίου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ. αυτοπρόσωπος ή με συστημένη επιστολή και θα λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου. Προσφορές που θα υποβάλλονται μετά την ανωτέρα προθεσμία θα θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν θα λαμβάνονται υπ’ όψιν.

Η τελική επιλογή θα γίνει από το Δ.Σ της ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου και έπειτα  από αξιολόγηση των δικαιολογητικών και της οικονομικής προσφοράς, από την αρμόδια επιτροπή.

Κριτήριο ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική προσφορά, μόνο βάσει της τιμής. Η προσφερόμενη τιμή δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των 2.400,00 € χωρίς Φ.Π.Α. και κρατήσεις.

Υπογραφή σύμβασης – Αμοιβή αναδόχων και τρόπος πληρωμής.

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, του ελέγχου νομιμότητας και τον ορισμό με απόφαση Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης των ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών θα υπογραφεί σύμβαση ανάθεση με τον ανάδοχο.

Η πληρωμή θα γίνει μετά την παράδοση στην ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου της έκθεσης του ελέγχου της  οικονομικής χρήσης 2023 και την έκδοση του σχετικού τιμολογίου.

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Μαλεβιζίου www.deyamalevizi.gr σε ηλεκτρονική μορφή, στον πίνακα ανακοινώσεων της Επιχείρησης και θα αποσταλεί με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (info@soel.gr) για ενημέρωση των μελών του.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Μ.
ΛΙΑΔΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Σχετικά αρχεία

# Αρχείο Περιγραφή Μέγεθος Αρχείου
1 pdf ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 226 KB

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 17/10/2023

Top