Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Περιληπτική Διακήρυξη Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση της υπηρεσίας «ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΔΕ ΚΡΟΥΣΩΝΑ»

Παρασκευή, 15/09/2023

Γάζι,      13/09/2023
Αρ. Πρωτ.: 14025

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση της υπηρεσίας

«ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΔΕ ΚΡΟΥΣΩΝΑ»

προϋπολογισμού 94.240,00€ (συμπ. Φ.Π.Α.)

CPV: 90511000-2, Υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων

 

 1. Επωνυμία και διευθύνσεις: Δήμος Μαλεβιζίου, Ταχυδρομική Διεύθυνση: ΓΑΖΙ, TK 71414, Κωδικός NUTS: EL431, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: amatho@malevizi.gr, δ/νση στο διαδίκτυο: http://www.malevizi.gr, αρμόδια Υπηρεσία: Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, πληροφορίες: Μαθιουδάκη Αννα, email: amatho@malevizi.gr τηλέφωνο : 2813400684 & Τζεδάκης Κωνσταντίνος, email: tzedakis@malevizi.gr, τηλέφωνο :. 2813 400653,
 2. Επικοινωνία: Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.malevizi.gr. Τα έγγραφα της σύμβασης της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ, η οποία έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 231128 και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την αρμόδια Υπηρεσία, όπως προαναφέρεται.

 1. Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV: 90511000-2, Υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων.
 2. Τίτλος υπηρεσίας: «ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΔΕ ΚΡΟΥΣΩΝΑ».
 3. Σύντομη περιγραφή: Το αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η ανάδειξη αναδόχου, ο οποίος με το κατάλληλο προσωπικό και τον κατάλληλο εξοπλισμό θα εκτελεί  τις εργασίες αποκομιδής των απορριμμάτων στη Δημοτική Ενότητα Κρουσώνα  και ειδικότερα (Δημοτική Κοινότητα Κρουσώνα – Κιθαρίδα, το Κέντρο Ειδικών Παιδιών «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ» και τις παρακάτω Τοπικές Κοινότητες Κορφών, Σάρχου και Λουτρακίου (Ανω & Κάτω & Ιερά Μονή Αγίων Πάντων και η μεταφορά των απορριμμάτων στο ΧΥΤΑ ΠΕΡΑ ΓΑΛΗΝΩΝ. Τα δρομολόγια θα εκτελούνται, στους παραπάνω οικισμούς, σύμφωνα με το πρόγραμμα της υπηρεσίας.
 4. Εκτιμώμενη συνολική αξία: 94.240,00€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%).
 5. Διάρκεια σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε ενα(1) έτος από την ημερομηνία υπογραφή της.
 6. Προϋποθέσεις συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

 1. Εγγύηση συμμετοχής: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού χιλίων πεντακοσίων είκοσι ευρώ (1.520,00 € ).
 2. Διαδικασία ανάθεσης: η ανάθεση της σύμβασης θα πραγματοποιηθεί με ανοικτή διαδικασία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4412/16.
 3. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης: Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της τιμής.
 4. Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών: Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 28/09/2023 και ώρα 23:59μμ.
 5. Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών: η ηλεκτρονική αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» και του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», την 04/10/2023 και ώρα 10:00πμ.
 6. Χρηματοδότηση: Η υπηρεσία χρηματοδοτείται από το Δήμο Μαλεβιζίου. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: 20.6117.0001 σχετική πίστωση του τακτικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2023.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 ΜΕΝΕΛΑΟΣ  ΜΠΟΚΕΑΣ

Σχετικά αρχεία

# Αρχείο Περιγραφή Μέγεθος Αρχείου
1 pdf ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΑΔΑΜ) sgned 2 MB

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 15/09/2023

Top