Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Προκήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ  ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΝΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΟΚΑΠΠΑΜ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ»

Δευτέρα, 11/09/2023

Γάζι,  08 /09/2023
Αρ. πρωτ.: 13745

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ  ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΝΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΟΚΑΠΠΑΜ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ» ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 232.598,96€ ΜΕ ΦΠΑ .

 

Ο Δήμαρχος  Μαλεβιζίου

Προκηρύσσει

Ο Δήμoς  Μαλεβιζίου προκηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές  και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά  αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) που να πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ  ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΝΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΟΚΑΠΠΑΜ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ» με συνολικό ενδεικτικό προϋπολογισμό 232.598,96 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13% & 24%),

1.Αναθέτουσα Αρχή:  Δήμος Μαλεβιζίου, Ταχ. Δ/νση: πλατεία Μ. Κατσαμάνη, Γάζι, Ηράκλειο Κρήτης ΤΚ  71414  διεύθυνση στο διαδίκτυο www.malevizi.gr Αρμόδιοι υπάλληλοι: Μαθιουδάκη Άννα, Πετράκη Αικατερίνη, e-mail: amathioudaki@malevizi.gr, kpetraki@malevizi.gr   τηλ.: 2813400684, 2813400676

 1. Από κοινού διαδικασία σύμβασης. Η σύμβαση υποδιαιρείται σε 9 τμήματα: Ομάδα Α: Προμήθεια αναλωσίμων ΔΟΚΑΠΠΑΜ είδη παντοπωλείου 15800000-6 αξίας 73.817,67€ με ΦΠΑ , Ομάδα Β: Προμήθεια αναλωσίμων ΔΟΚΑΠΠΑΜ είδη κρεοπωλείου CPV 15119000-5, αξίας 37.463,46€ με ΦΠΑ . Oμάδα Γ: Προμήθεια αναλωσίμων ΔΟΚΑΠΠΑΜ είδη αρτοπωλείου CPV 15811000-6, αξίας 18.398,25€ με ΦΠΑ. Ομάδα Δ: Προμήθεια αναλωσίμων ΔΟΚΑΠΠΑΜ είδη οπωροπωλείου CPV 15300000-1, αξίας 16.827,68€ με ΦΠΑ Ομάδα Ε: Ελαιόλαδο ΔΟΚΑΠΠΑΜ CPV: 15411110-6, αξίας 4.729,05€. Ομάδα ΣΤ: Νωπή καθαρισμένη πατάτα ΔΟΚΑΠΠΑΜ CPV: 15313000-5, αξίας 9.523,64€. Ομάδα Ζ: Κατεψυγμένα Λαχανικά ΔΟΚΑΠΠΑΜ CPV: 15331170-9, αξίας 2.141,35€. Oμάδα Η: Γάλα για τους δικαιούχους εργαζόμενους του Δήμου CPV:15511000-3 αξίας 50.713,56€ με ΦΠΑ. Ομάδα Θ: Γάλα για τους δικαιούχους εργαζόμενους του Δ.Ο.Κ.Α.Π.ΠΑ.Μ CPV:15511000-3,αξίας 18.984,00€ με ΦΠΑ
 2. Κωδικός ΝUTS τόπου εκτέλεσης της υπηρεσίας: EL431
 3. Πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης: Tα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) της διαδικτυακής πύλης https://portal.eprocurement.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ , Α/Α Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 212182, και στην ιστοσελίδα του Δήμου Μαλεβιζίου www.malevizi.gr.
 4. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Σκοπός της δημόσιας σύμβασης είναι η προμήθεια γάλακτος για τους δικαιούχους εργαζόμενους του Δήμου Μαλεβιζίου και των Νομικών του Προσώπων και αναλωσίμων για τις ανάγκες εστίασης νηπίων και ηλικιωμένων του Δ.Ο.Κ.Π.ΠΑ.Μ. του Δήμου Μαλεβιζίου διάρκειας ενός έτους  ήτοι προμήθεια και παράδοση σε άριστη κατάσταση, όπως αναλυτικά περιγράφεται στην 05/2023 Μελέτη που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Αναλυτικής Διακήρυξης.
 5. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπεται η υποβολή αντιπροσφορών, εναλλακτικών προσφορών και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
 6. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων τα μέλη αυτών, που δραστηριοποιούνται νόμιμα στο αντικείμενο της παρούσας προμήθειας. Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ].
 7. Υποβολή προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης https://portal.eprocurement.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), σύμφωνα με τα αναφερόμενα, στους όρους της διακήρυξης και στην με αρ. 56902/215 (Β’ 1924/2.6.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 16/10/2023 ημέρα  Δευτέρα και ώρα 15:00 .

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

– Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών : 17/10/2023 ημέρα  Τρίτη  και ώρα 10:00 π.μ.

Συστημικός αριθμός διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ: 212182

 1. Χρόνος ισχύος προσφορών: Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από την προσφορά είναι έξι (6) μήνες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του διαγωνισμού.
 2. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.
 3. Χρηματοδότηση:

Η δαπάνη θα βαρύνει τους ΚΑ , 15.6063.0001, 20.6063.0002 και 25.6063.0001 του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2023 και 2024  και ΚΑ 10.6481.0001 και ΚΑ 10.6063.0001 του προϋπολογισμού του   ΔΟΚΑΠΠΑΜ έτους 2023 και 2024.

 1. Διάρκεια Σύμβασης: Χρόνος έναρξης ισχύος εκτέλεσης της Σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης έως ένα (1) έτος.
 2. Εγγυήσεις: Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 1% του προϋπολογισμού επί του οποίου υποβάλλεται προσφορά χωρίς Φ.Π.Α. και η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης σε ποσοστό 4% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς το ΦΠΑ. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για 30 ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του διαγωνιζόμενου.
 1. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μαλεβιζίου.
 1. Προδικαστική Προσφυγή: Προσφυγή μπορεί να υποβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει.
 2. Η Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης έγινε στις 05/09/2023.

Οι προσφέροντες πρέπει να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν  στο ηλεκτρονικό σύστημα ΕΣΗΔΗΣ.

Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ (https://portal.eprocurement.gov.gr) και στο portal του Δήμου www.malevizi.gr

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΜΠΟΚΕΑΣ

Σχετικά αρχεία

# Αρχείο Περιγραφή Μέγεθος Αρχείου
1 pdf ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗς ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ 517 KB
2 pdf ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝ_ 2023 2 MB

Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 11/09/2023

Top