Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Παρασκευή, 08/09/2023

Γάζι     08 / 09 / 2023
Αρ. Πρωτ. 13730
Αριθμ. Πρόσκλησης   27

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Αγαπητέ συνάδελφε, την Τρίτη 12 – 09 – 2023 και ώρα 10:30 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Γαζίου, θα γίνει συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.   

                                                                                                             

Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α     Δ Ι Α Τ Α Ξ Η  

  1. Υποβολή απόψεων του Δήμου στην προδικαστική προσφυγή που άσκησε η εταιρεία «ΜΑΡΜΙΤΕΛ Ανώνυμη Ξενοδοχειακή Εμπορική Τουριστική Τεχνική Εταιρία», με γενικό αριθμό κατάθεσης  (ΓΑΚ) Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. 1314/30-08-2023, κατά της με αριθμό 172/2023 (ΑΔΑ: ΨΑΠ1ΩΛΣ-8ΒΙ) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μαλεβιζίου που αφορά την εκτέλεση του έργου «Ανάπλαση οδού Ελευθερίου Βενιζέλου Α΄ Φάση (από ΧΘ 0+00 ως ΧΘ 1+560)».
  2. Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού στην θέση «Ανδρονίκου» στην Κ. Φόδελε του Δήμου Μαλεβιζίου, ποσού 2.314,83 €.
  3. Έγκριση εκτέλεσης του έργου «Υπογείωση Δικτύων ΔΕΔΔΗΕ επί κεντρικής πλατείας Αγίας Μαρίνας Τσαλικάκι» ποσού συμμετοχής του Δήμου 144.148,01€, ορισμός τρόπου εκτέλεσης και έγκριση των όρων της σύμβασης.
  4. Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης του άρθρου 32 και 32 Α του Ν.4412/2016 για την ανάθεση της προμήθειας αναλωσίμων για τις επείγουσες ανάγκες εστίασης νηπίων και ηλικιωμένων του ΔΟΚΑΠΠΑΜ προϋπολογισμού 13.254,79 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
  5. Έγκριση της μετάβασης του Δημάρχου στην Αθήνα.

                                                                                                              Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                                                              Μενέλαος Μποκέας                   

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 08/09/2023

Top