Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Ανακοίνωση προσωρινών εργοταξιακών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων

Τετάρτη, 12/07/2023

         Γάζι 12-7-2023

Το Δημοτικό Συμβούλιο στην  14η/11-7-2023 Συνεδρίασή του , με την 137/2023 απόφαση (ΑΔΑ:95Ε6ΩΛΣ-ΚΕΩ) , εγκρίνει την  30/2023 (ΑΔΑ : 953ΨΩΛΣ-ΟΕ8)) απόφαση της επιτροπής Ποιότητας Ζωής και την από 10-07-2023 μελέτη προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων (εργοταξιακή σήμανση) του ανάδοχου του έργου (τεχνική έκθεση, σχέδιο ΚΡΑ προτεινομένη κυκλοφοριακή ροή – φάση Α και σχέδιο ΚΡΒ προτεινομένη κυκλοφοριακή ροή – φάση Β ροή), προκειμένου να εξασφαλιστεί η  διασφάλιση της ομαλής κυκλοφορίας των οχημάτων στην περιοχή εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή του κόμβου (ROUNDABOUT) 3 (ΕΛ ΓΚΡΕΚΟ), του έργου Ανάπλασης της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου στην ανατολική πλευρά του Οικισμού Γαζίου του Δήμου Μαλεβιζίου»

 

Οι παραπάνω αποφάσεις έχουν αναρτηθεί και θα παραμείνουν  συνεχώς εκτεθειμένες κατά το πλήρες κείμενό τους, στον Πίνακα Ανακοινώσεων  του Δημοτικού  Καταστήματος  σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 79 ,113 και 284 του Ν.3463/2006, έχουν καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.malevizi.gr) και στο πρόγραμμα   ΔΙΑΥΓΕΙΑ.      

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ   Δ.Σ.

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 12/07/2023

Top