Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Παρασκευή, 26/05/2023

Γάζι, 26/05 /2023
Αρ. Πρωτ.  7079
Αριθμ. Πρόσκλησης   15

Αγαπητέ συνάδελφε, την Τρίτη 30 – 05 – 2023 και ώρα 10:30 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Γαζίου, θα γίνει συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.   

                                                                                                              

Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α     Δ Ι Α Τ Α Ξ Η   

 1. Έγκριση πρακτικών, ανοιχτής προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας, παραχώρησης του δικαιώματος της απλής χρήσης αιγιαλού/παραλίας για τα έτη 2023-2025.
 2. Έγκριση πρακτικού για την ανάθεση της υπηρεσίας «Ναυαγοσωστική κάλυψη παραλιών» Δήμου Μαλεβιζίου έτους 2023, μέγιστης διάρκειας 60 ημερών ή  μέχρι την ολοκλήρωση του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με συστημικό αριθμό 194155, λόγω του κατεπείγοντος, μετά από προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης.
 3. Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του έργου «Τμηματική κατασκευή συλλεκτήρων Σ7 και Σ8 και υδραυλικής μελέτης οδού Ελ Βενιζέλου από ΧΘ 0+00 ως 0+920» και Πρόσκληση επεξήγησης οικονομικών προσφορών που κατατέθηκαν στον διαγωνισμό και κρίνονται «Ασυνήθιστα χαμηλές».
 4. Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν.4412/2016 παρ2.γ «λόγω κατεπείγουσας ανάγκης» του Ν. 4412/2016, έγκριση όρων διαπραγμάτευσης και έγκριση του Πρακτικού κλήρωσης για την συγκρότηση Επιτροπής Διαπραγμάτευσης για τo έργο  με τίτλο «Αποκατάσταση οδοποιίας Λυγαριάς και Παλαιοκάστρου».
 5. Παραλαβή της μελέτης «Επικαιροποίηση – τροποποίηση της μελέτης Ανάπλαση της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου».
 6. Παραλαβή της μελέτης «Βελτίωση αλιευτικού καταφυγίου Ροδιάς Δήμου Γαζίου».
 7. Παραλαβή της μελέτης «Τοπογραφικές αποτυπώσεις Δήμου Μαλεβιζίου».
 8. Παροχή ή μη την εντολής και την πληρεξουσιότητας στον Δικηγόρο Αθηνών Δρ. Απόστολο Παπακωνσταντίνου, βασικό εταίρο της Δικηγορικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΠ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ – Ν.Κ. ΧΛΕΠΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ για άσκηση ή μη αίτησης ακύρωσης κατά της υπ’ αριθμό πρωτ. οικ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/27000/1783/06.04.2023 απόφασης του Γενικού Διευθυντή Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση της υπ’ αριθ. 68871/4636/20.7.2022 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για το έργο: «Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης (ΒΟΑΚ): τμήμα Χανιά – Ηράκλειο», για την ενσωμάτωση στο σχεδιασμό του έργου των υφιστάμενων υποτμημάτων των παρακάμψεων Χανίων – Ρεθύμνου – Ηρακλείου του ΒΟΑΚ» στο μέτρο που με την εν λόγω απόφαση επέρχονται μεταβολές στο υπόψη έργο που δύναται να  επιφέρουν σοβαρή επιβάρυνση του οικιστικού και φυσικού περιβάλλοντος σε περιοχές του  Δήμου μας.
 9. Έγκριση 3ου πρακτικού (Ηλεκτρονική αποσφράγιση δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) για την εκτέλεση του έργου «Ενεργειακή Αναβάθμιση Γυμνασίου Γαζίου».
 10. Έγκριση 2ου Πρακτικού (Ηλεκτρονική αποσφράγιση δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) για την εκτέλεση του έργου «Ενεργειακή Αναβάθμιση 2ου και 3ου Δημοτικού σχολείου Γαζίου».
 11. Έγκριση  παράτασης ισχύος προσφοράς και εγγυητικής συμμετοχής  του αναδόχου οικονομικού φορέα της προμήθειας Τμήμα 2: «Προμήθεια λιπαντικών για τις ανάγκες των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Μαλεβιζίου».
 12. Έγκριση της μετάβασης Δημοτικού Συμβούλου στην Αθήνα.
 13. Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2023 (4η).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Μενέλαος Μποκέας

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 26/05/2023

Top