Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Εγκεκριμένος πίνακας Προϋπολογισμού έτους 2023 του ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΕΛΙΣΣΕΙΔΗ

Παρασκευή, 05/05/2023

Γάζι   05  – 05 – 2023

Με την υπ΄ αριθμό πρωτ: 552/03-05-2023 απόφαση της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός  του Κληροδοτήματος Εμμανουήλ Μελισσείδη,  οικονομικού έτους 2023,  ως κατωτέρω:

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023

ΕΣΟΔΑ

Ι-ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

ΚΕΦ. Α΄-ΕΣΟΔΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Άρθρο 1: Μισθώματα αστικών ακινήτων  –

α) Μισθώματα ακινήτου  οδού Καλοκαιρινού    αρ. 190   Περιοχής Ηρακλείου (50 τ.μ.)  7.582,8 ετησίως (631,9*12 μήνες)

Β )Μισθώματα ακινήτου  οδού Καλοκαιρινού    αρ. 190   Περιοχής Ηρακλείου  (52 τ.μ.)  7.570,8 (630,9*12 μήνες)

γ) Μισθώματα ακινήτου  οδού Πλ. Καλλεργών   αρ. 3   Περιοχής Ηρακλείου  44.490,84 € ετησίως (3.707,57*12 μήνες)

ΚΕΦ. Β΄-ΕΣΟΔΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ

ΚΕΦ. Γ΄- ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ

Άρθρο 2: Τόκοι προθεσμιακών τραπεζικών καταθέσεων

 Τράπεζα ΠΑΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ και ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ  τόκοι 2.000,00-€     (προθεσμιακός λογαριασμός)

ΚΕΦ. Δ΄- ΕΣΟΔΑ ΕΚ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

ΚΕΦ. Ε΄- ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ

Άρθρο 3: Κρατήσεις υπέρ  τρίτων (Δημοσίου , ΙΚΑ κ.λ.π.)

α) Χαρτόσημο επί μισθωμάτων    2.147,2 € (59.644,44*3,6%)

δ) Κρατήσεις υπέρ τρίτων (φόροι προμηθευτών) 3.000,00

στ) Κρατήσεις υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων) 100,00

η) Χαρτόσημο επί της κράτησης υπέρ Ε.Α.Α.Δ.Η.ΣΥ. (Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων) 5,00€

 

ΙΙ-ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ

ΚΕΦ. Α.(δις)-ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Άρθρο 1: Καθυστερούμενα μισθώματα αστικών ακινήτων

1α) Μισθώματα ακινήτου  οδού Καλοκαιρινού    αρ. 170   Περιοχής Ηρακλείου ( και τα δύο μισθώματα) 9.672,69 €. Η μισθώτρια του ακινήτου ρύθμισε οφειλές από ενοίκια σε δόσεις.

1β) Μισθώματα ακινήτου  οδού Πλ. Καλλεργών   αρ. 3   Περιοχής Ηρακλείου  20.948,68 €.

Η μισθώτρια εταιρεία του ακινήτου ρύθμισε οφειλές από καθυστερούμενα ενοίκια σε δόσεις

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 97.518,01
ΠΕΡΙΣΕΥΜΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ  681.195,86
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 778.713,87

ΕΞΟΔΑ

Ι.ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ  

ΚΕΦ. Α-Έξοδα Διοίκησης  & Διαχείρισης περιουσίας 

Άρθρο7 : Διάφορα άλλα έξοδα Δ/σης & Διαχ/σης

α) Αμοιβές Λογιστή για την τήρηση λογιστικών & φορολογικών στοιχείων  Κληροδοτήματος      2.500,00 €.

β) Λοιπές δαπάνες διοίκησης 1.000,00-€.

           

ΚΕΦ. Β- Έξοδα Συντήρησης Περιουσίας 

Άρθρο 1: Επισκευές αστικών ακινήτων 

 

Έξοδα Συντήρησης για την αποκατάσταση κτιρίου Λ. Καλοκαιρινού 190

1α  Εκπόνηση μελέτης για την αποκατάσταση κτιρίου στη Λ. Καλοκαιρινού 190 10.000,00
1β Τοπογραφικές αποτυπώσεις 3.000,00

Άρθρο 3: Φόροι Δημοσίου, Δημοτικοί Φόροι κ.λ.π.

α) Χαρτόσημο επί μισθωμάτων  (& ΟΓΑ) –3,6% 2.147,2 Ευρώ.

β) Φορολογικές υποχρεώσεις (φόροι-ΕΝΦΙΑ) 21.500 Ευρώ.

γ) απόδοση κρατήσεων υπερ τρίτων 3.000,00 Ευρώ

δ) Παρακρατημένος φόρος τόκων 300,00 Ευρώ

στ )Κρατήσεις υπέρ (Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων) 100,00 Ευρώ

η)Χαρτόσημο επί της κράτησης υπέρ Ε.Α.Α.Δ.Η.ΣΥ. (Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων συμβάσεων) 5,00 €

ΚΕΦ Γ.- Εκτέλεσης Κοινωφελών έργων

1 Εκτέλεση κοινωφελών έργων 74.400,00
Συντήρηση Δημοτικού σχολείου Φόδελε  και διαμόρφωση αύλειου χώρου 74.400,00
     

   

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 117.952,20
ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 660.761,67
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 778.713,87

 

Σχετική η με αριθμό 1/2023 απόφαση (ΑΔΑ: 90ΟΗΩΛΣ-ΚΘΑαπόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης (Οικονομική Επιτροπή).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ως
Πρόεδρος της Διαχειριστικής Επιτροπής

ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΜΠΟΚΕΑΣ

Σχετικά αρχεία

# Αρχείο Περιγραφή Μέγεθος Αρχείου
1 pdf ΠΙΝΑΚΑΣ-ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 207 KB

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 05/05/2023

Top