Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Παρασκευή, 28/04/2023

Γάζι, 28/04/2023
Αρ. Πρωτ.  5551
Αριθμ. Πρόσκλησης   12

Αγαπητέ συνάδελφε, την Τρίτη 02 – 05 – 2023 και ώρα 9:30 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Γαζίου, θα γίνει συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.   

 

Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α     Δ Ι Α Τ Α Ξ Η   

  1.  Έκθεση προς το Δημοτικό Συμβούλιο της κατάστασης των εσόδων και εξόδων του Δ΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2022 του Δήμου Μαλεβιζίου.
  2. Έκθεση προς το Δημοτικό Συμβούλιο της κατάστασης των εσόδων και εξόδων του Α΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2023 του Δήμου Μαλεβιζίου.
  3. Ανάκληση της 20/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, έπειτα από την ανάκληση της 6/2022 απόφασης της Δ.Ε.Υ.Α.Μ και το με αριθμό Πρωτ. 2622/12-04-2023 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.
  4. Έγκριση 2ου Πρακτικού (Ανάδειξη προσωρινού αναδόχου μετά από διαδικασία τεκμηρίωσης ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών) του έργου «Ενεργειακή Αναβάθμιση Γυμνασίου Γαζίου».
  5. Ανάκληση της 41/2023 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, έπειτα από το με αριθμό Πρωτ. 2312/13-03-2023 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, αξιολόγηση και αποδοχή τεκμηριώσεων οικονομικών προσφορών που κρίθηκαν «Ασυνήθιστα χαμηλές» και έγκριση 1ου πρακτικού (Ηλεκτρονική αποσφράγιση, αξιολόγηση προσφορών και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου) της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Ενεργειακή Αναβάθμιση 2ου και 3ου Δημοτικού σχολείου Γαζίου».
  6. Αποδοχή δωρεάς από την εταιρία «Αριάδνη Interconnection ΑΕΕΣ» της εκπόνησης μίας τεχνικοοικονομικής μελέτης ανάπτυξης δικτύου μονοπατιών, εντός Προστατευόμενων Περιοχών του Δήμου Μαλεβιζίου, προκειμένου να ενσωματωθεί σε πλήρη φάκελο υποβολής αίτησης χρηματοδότησης σε τρέχοντα χρηματοδοτικά εργαλεία.
  7. Άσκηση προσθέτων λόγων έφεσης (προθεσμία άσκησης αυτών ως 2/5/2023) στην με αριθ. ΕΦ96/2021 έφεση του Δήμου Μαλεβιζίου (δικάσιμος ΔΕφ Χανίων 18-5-2023).
  8. Αίτημα συμβιβαστικής επίλυσης διαφοράς με τους ενάγοντες της με αριθμό ΓΑ1154/νΜΘ/35/2023 αγωγής ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Μενέλαος Μποκέας

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 28/04/2023

Top