Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Περιληπτική Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Επισκευή και Συντήρηση Αντλιοστασίων Δ.Ε.Υ.Α.Μ.»

Πέμπτη, 27/04/2023

Αρ. Πρωτ. : 1053/27-04-2023
Α.Δ.Α.   : 6Ι2ΘΟΡΧΖ-ΟΩΓ
Α.Δ.Α.Μ. : 23PROC012561355

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μαλεβιζίου (Δ.Ε.Υ.Α.Μ.) προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό επιλογής αναδόχου για την προμήθεια ανταλλακτικών, υλικών και παροχής υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης των αντλιοστασίων της ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 07/2023 μελέτη της ΔΕΥΑΜ, με συμπλήρωση έκπτωσης επί των τιμών των ενδεικτικών προϋπολογισμών και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής.

Το σύνολο των ενδεικτικών προϋπολογισμών χωρίς ΦΠΑ, που αφορά την προμήθεια υλικών και την παροχή υπηρεσιών είναι 203.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α.

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των Ενδεικτικών Προϋπολογισμών με CPV : 42124200-6, 44165200-6, 42122000-0,31300000-9, 31321000-2, 31681410-0, 31221000-1, 31211100-9, 32441100-7, 31710000-6, 76431200-5 & 76431300-6, 50000000-5 & 76431000-3, 50511000-0 & 50532100-4.

Η δαπάνη για τη σύμβαση βαρύνει τους κωδικούς με Κ.Α. : 12-01-00-0002 («Τεχνικές Εγκατ/σεις») με το ποσό των 154.000,00 € χωρίς ΦΠΑ και την με Κ.Α. 62-07-02 (Μηχανημάτων – τεχν. εγκ/σεων αντλιοστασίων) με το ποσό των 49.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α. του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2023 της ΔΕΥΑΜ και με πρόβλεψη για τη δέσμευση ποσού από τους αντίστοιχους κωδικούς του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024.

Η διάρκεια της σύμβασης θα έχει ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής για 12 μήνες με δυνατότητα επέκτασης.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων ( Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό : 191447

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από την 28/04/2023 στις διευθύνσεις: www.deyamalevizi.gr και www.promitheus.gov.gr.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής  προσφορών: 18/05/2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα : 15:00

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν και πρωτότυπα στην υπηρεσία πριν την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών.

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών : 23/05/2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ.

Η διενέργεια του διαγωνισμού θα γίνει σύμφωνα με το πρότυπο τεύχος διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας κάτω των ορίων σε εφαρμογή του ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», με τις αντίστοιχες προσαρμογές των άρθρων του Βιβλίου ΙΙ.

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό καταβάλλουν εγγυητική επιστολή συμμετοχής για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ, που ανέρχεται στο ποσό των 4.060,00 ευρώ.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 180 ημέρες.

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.

Γλώσσα σύνταξης προσφορών είναι η Ελληνική ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

Επικοινωνία – Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, θα γίνονται στο διαδικτυακό τόπο υποβολής προσφοράς, μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Στοιχεία Αναθέτουσας αρχής :

Δ/νση:  Ελ. Βενιζέλου 115, 71414, Γάζι, Κρήτης.

Ε-mail : deyam@deyamalevizi.gr και mfasoulakis@deyamalevizi.gr

Τηλέφωνο επικοινωνίας : 2814409067.

Αρμόδιος υπάλληλος : κ. Φασουλάκης Μιχάλης.

Σχετικά αρχεία

# Αρχείο Περιγραφή Μέγεθος Αρχείου
1 zip Τεύχη Διακήρυξης 2 MB

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 27/04/2023

Top