Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκποίηση εγκαταλελειμμένων οχημάτων που θα περισυλλεχθούν από εγκεκριμένη εταιρεία συλλογής και αποσυναρμολόγησης οχημάτων τέλους κύκλου ζωής, από διάφορα σημεία εντός των ορίων του Δήμου Μαλεβιζίου

Πέμπτη, 27/04/2023

Γάζι, 27/04/2023
Αρ. πρωτ.:  5508
ΑΔΑ : Ψ88ΥΩΛΣ-ΝΘ5

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Για την εκποίηση εγκαταλελειμμένων οχημάτων που θα περισυλλεχθούν από εγκεκριμένη εταιρεία συλλογής και αποσυναρμολόγησης (Ο.Τ.Κ.Ζ) οχημάτων τέλους κύκλου ζωής – μέλος του επίσημου δικτύου της Ε.Δ.Ο.Ε.- από διάφορα σημεία εντός των ορίων του Δήμου Μαλεβιζίου.

Ο Δήμαρχος Έχοντας υπόψη:

Α. Ισχύουσες διατάξεις:

Η Διακήρυξη της Δημοπρασίας θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις κάτωθι ισχύουσες διατάξεις :

 • Το ΠΔ 270/1981 (ΦΕΚ 77 Α/1981), περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών δι’ εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των Δήμων και Κοινοτήτων,
 • Την Οδηγία 2000/53/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Σεπτεμβρίου 2000 για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους,
 • Το ΠΔ 116/2004 (ΦΕΚ 81 Α/2004), περί μέτρων, όρων και προγραμμάτων για την εναλλακτική διαχείριση των οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους, των χρησιμοποιημένων ανταλλακτικών τους και των απενεργοποιημένων καταλυτικών μετατροπέων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/53/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Σεπτεμβρίου 2000 για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους
 • Την υπ’ αριθμ. Οικ. 105136/2004 Απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 907 Β/2004) περί εγκρίσεως του συλλογικού συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης Οχημάτων Ελλάδος (ΕΔΟΕ),
 • Το Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α/2006), περί κυρώσεως του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων,
 • Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α/2010), περί Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης,
 • Το άρθρο 64 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Β’/14-04-2014) περί επειγουσών ρυθμίσεων Υπουργείου Εσωτερικών,
 • Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α/2010), περί ενισχύσεως της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις,
 • Το Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68/Α/2007), περί καταχωρήσεως δημοσιεύσεων των φορέων του δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις,
 • Της διατάξεις της Κ.Υ.Α 1002901/67/Τ. & Ε.Φ (ΦΕΚ 57/Β΄/2002) σχετικά με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις χαρακτηρισμού ως στερεών αποβλήτων και εγκαταλελειμμένων οχημάτων.

Β. Τις αποφάσεις:

 1. Την 1/2023 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου η οποία συγκροτεί και ορίζει: Την Επιτροπή διενέργειας δημοπρασίας και αξιολόγησης προσφορών (άρθρου 1 παρ. 1 του Π.Δ. 270/1981)
 2. Την 113/2022 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαλεβιζίου, περί έγκρισης έναρξης διαδικασιών για τη συλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων εντός των ορίων του Δήμου Μαλεβιζίου
 3. Την 209/2023 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τον Ορισμό Επιτροπής «Διερεύνησης Τιμών στο πλαίσιο της μελέτης διενέργειας πλειοδοτικής, φανερής, προφορικής δημοπρασίας για την εκποίηση και περισυλλογή των εγκαταλελειμμένων οχημάτων που βρίσκονται εντός των ορίων του Δήμου Μαλεβιζίου»
 4. Την 45/2023 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου με την οποία εγκρίνονται οι όροι της Διακήρυξης και η διεξαγωγή του πλειοδοτικού Διαγωνισμού δημοπράτησης, για τη συλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων εντός των ορίων του Δήμου Μαλεβιζίου
 5. Την Μελέτη της Διεύθυνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης με τίτλο: ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ

Προκηρύσσουμε Πλειοδοτική, φανερή, προφορική δημοπρασία που αφορά την ανάδειξη πλειοδότη για:

Εκποίηση και περισυλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων που θα περισυλλεχθούν από εγκεκριμένη εταιρεία συλλογής και αποσυναρμολόγησης (Ο.Τ.Κ.Ζ) οχημάτων τέλους κύκλου ζωής – μέλος του επίσημου δικτύου της Ε.Δ.Ο.Ε.- από διάφορα σημεία εντός των ορίων του Δήμου Μαλεβιζίου, με κριτήριο κατακύρωσης τη υψηλότερη τιμή της προκηρυχθείσας ποσότητας, για την συλλογή των ειδών που αναφέρονται στον επισυναπτόμενο πίνακα ενδεικτικής τιμής εκκίνησης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετέχουν στο πακέτο, για τη συνολική όμως προκηρυχθείσα ποσότητα όπως αυτό περιγράφεται αναλυτικά στον πίνακα ενδεικτικής τιμής εκκίνησης.

ΟΡΟΙ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΦΑΝΕΡΗΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Άρθρο 1 – Γενικές Πληροφορίες

Σύμφωνα με το Π.Δ. 116/2004 κάθε όχημα που εγκαταλείπεται σε δημόσιους, δημοτικούς ή κοινοτικούς δρόμους για μεγάλα χρονικά διαστήματα (άρθρο 2, παρ. 2), χαρακτηρίζεται ως εγκαταλελειμμένο. Ένα εγκαταλελειμμένο όχημα που δεν έχει αναζητηθεί από τον ιδιοκτήτη του εντός των χρονικών ορίων του Π.Δ. 116/2004 (άρθρο 9 παρ. 1), είναι όχημα στο τέλος κύκλου ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.) και αποτελεί στερεό απόβλητο (κατά την έννοια του άρθρου 2, στοιχείο α, ΚΥΑ 69728/824/1996 σε συνδυασμό με την παρ. 4, αρ. 2 Ν. 2939/2001). Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, το εγκαταλελειμμένο όχημα, που χαρακτηρίζεται ως στερεό απόβλητο, εφόσον δεν αποσυρθεί από τον ιδιοκτήτη του περιέρχεται στην κυριότητα του οικείου Δήμου και περισυλλέγεται προκειμένου να ανακυκλωθεί και για το λόγο αυτό εκδίδεται πιστοποιητικό καταστροφής από την Ε.Δ.Ο.Ε. με σκοπό την οριστική διαγραφή του και αποταξινόμηση.

Άρθρο 2 – Αντικείμενο της δημοπρασίας

Η παρούσα διακήρυξη αφορά στην ανάδειξη αναδόχου, η οποία θα πλειοδοτήσει στον παρόντα διαγωνισμό, για την απόκτηση του συνόλου των χαρακτηρισμένων ως εγκαταλελειμμένων οχημάτων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Μαλεβιζίου. Ο συνολικός αριθμός τους εκτιμάται στα εκατό (150) περίπου οχήματα σε ετήσια βάση αλλά αυτή είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική εκτίμηση.

Ο ανάδοχος θα περισυλλέγει με δικά του μέσα (γερανούς) και προσωπικό εκείνα τα εγκαταλελειμμένα οχήματα που έχουν χαρακτηριστεί ως Ο.Τ.Κ.Ζ. εντός των ορίων του Δήμου Μαλεβιζίου και εν συνεχεία θα τα οδηγεί σε περαιτέρω επεξεργασία, αξιοποίηση, τεμαχισμό και τελική διάθεση, για τα οποία έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία που προβλέπεται βάσει του Π.Δ. 116/04 και δεν έχει εντοπιστεί ο κάτοχός τους.

Ο ανάδοχος που θα πλειοδοτήσει υποχρεούται να παραλαμβάνει όλα τα άρτια οχήματα (άρτιο θεωρείται το όχημα που περιλαμβάνει όλα τα βασικά κατασκευαστικά του μέρη όπως μηχανή-σασμάν-πόρτες-ζαντολάστιχα κ.α)

Το έργο αυτό αποβλέπει στην πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων από τα οχήματα, στην επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση και περαιτέρω αξιοποίηση των Ο.Τ.Κ.Ζ. και των κατασκευαστικών τους στοιχείων. Παράλληλα επιτυγχάνεται η μείωση της ποσότητας των προς διάθεση αποβλήτων. Απώτερος σκοπός είναι η ασφάλεια και βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, η εξασφάλιση θέσεων στάθμευσης στο Δήμο Μαλεβιζίου και η εν γένει προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος.

Άρθρο 3  – Τόπος και χρόνος Διενέργειας του Διαγωνισμού

Η δημοπρασία είναι φανερή, πλειοδοτική και προφορική και θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 270/81 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για την εκμίσθωση ή εκποίηση κινητών πραγμάτων του Δήμου Μαλεβιζίου,  την 12/05/2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00

Αν η δημοπρασία αποβεί άγονη θα επαναληφθεί σύμφωνα με το άρθρο 6 του Π.Δ.270/1981 με τους ίδιους όρους στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου , σε ημερομηνία και ώρα που θα οριστεί στην περιληπτική διακήρυξη επαναληπτικής Δημοπρασίας του Δημάρχου Μαλεβιζίου.

 

Αντικείμενα προς εκποίηση:

Τα οχήματα προς συλλογή αναφέρονται στον πίνακα που επισυνάπτεται στην παρούσα διακήρυξη και βρίσκονται εντός των ορίων του Δήμου Μαλεβιζίου

Στο παρακάτω πίνακα περιγράφεται ο τύπος του οχήματος η ποσότητα και ελάχιστο προτεινόμενο όριο πρώτης προσφοράς .

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΙΜΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ
1 Περισυλλογή Ιδιωτικής Χρήσης Οχημάτων 10,00 € 150 1.500,00
2 Περισυλλογή φορτηγών οχημάτων 20,00 € 50 1.000,00
3 Περισυλλογή τρίκυκλων & δίκυκλων οχημάτων. 5,00 € 100 500,00
  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ     3.000,00 €

Άρθρο 4 – Ελάχιστο όριο προσφοράς

Ορίζεται ως ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς το ποσό των 10,00 € ανά τεμάχιο για τα ΙΧΕ και 20,00 € για τα ΦΙΧ  και 5,00 € για τα τρίκυκλα και δίκυκλα οχήματα ΟΤΚΖ, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 2 του ΠΔ 116/2004.  Προσφορές κατώτερες των παραπάνω ποσών δεν θα γίνουν δεκτές από την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού.   Η κατακυρωθείσα τιμή προσφοράς του αναδόχου ανά όχημα εκάστης κατηγορίας θα παραμείνει σταθερή καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης Κριτήριο για την κατακύρωση του διαγωνισμού θα είναι η υψηλότερη συνολική τιμή της προκηρυχθείσα ποσότητα που θα επιτευχθεί.

Σε περίπτωση συμμετοχής μόνο μιας επιχείρησης στη δημοπρασία η Επιτροπή θα δέχεται προσφορά οπωσδήποτε ανώτερη από τα αρχικά όρια για κάθε όχημα της προκηρυχθείσα ποσότητας κατά 0,01 € τουλάχιστον.

Άρθρο 5 – Δικαίωμα συμμετοχής

Στη δημοπρασία μπορούν να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε εταιρικής μορφής καθώς και κοινοπραξίες που έχουν δικαίωμα επεξεργασίας Ο.Τ.Κ.Ζ.  που είναι επίσημα μέλη του δικτύου της Ε.Δ.Ο.Ε. , έχουν την έδρα της επιχείρησής τους εντός του Νομού Ηρακλείου και μπορούν να εγγυηθούν την πλήρη και ακώλυτη εκπλήρωση των ειδικότερων όρων που περιγράφονται στην παρούσα διακήρυξη.

Άρθρο 6 – Δικαιολογητικά συμμετοχής

Κάθε συμμετέχων θα κληθεί να προσκομίσει επί ποινή αποκλεισμού στον Δήμο Μαλεβιζίου, κλειστό φάκελο στο εξώφυλλο του οποίου θα αναγράφεται το όνομα του συμμετέχοντος/επωνυμία εταιρίας, ευκρινώς,  που θα περιέχει τα εξής δικαιολογητικά:

α) Ταυτότητα του φυσικού προσώπου. Εάν συμμετέχει νομικό πρόσωπο οποιασδήποτε εταιρικής μορφής ή κοινοπραξία πρέπει να προσκομίσει επικυρωμένο καταστατικό, το Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης από το οποίο να προκύπτει η κατά νόμο δημοσίευση, καθώς και πρακτικό συμμετοχής στη συγκεκριμένη δημοπρασία με εξουσιοδότηση συγκεκριμένου προσώπου. Για τη συμμετοχή κοινοπραξιών δεν είναι απαραίτητη η ιδιαίτερη νομική προσωπικότητα.

β) Εγγυητική επιστολή ποσού ( 300,00 € ) που αποτελεί το 10% επι του ελάχιστου ορίου της πρώτης προσφοράς επί την εκτιμώμενη ποσότητα της διετούς περισυλλογής, δηλ. του συνολικού προϋπολογισμού (χωρίς το ΦΠΑ).

Η εγγυητική επιστολή αυτή αντικαθίσταται μετά την υπογραφή της σύμβασης με άλλη καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, ποσού ίσου προς το άνω ποσοστό (1/10) επί του επιτευχθέντος τελικά τιμήματος, για την εξασφάλιση των όρων της σύμβασης.

Η εγγυητική επιστολή θα παραμείνει στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου καθ’ όλη τη διάρκεια της συμβατικής σχέσης, για την εξασφάλιση των όρων της σύμβασης.  Η εγγυητική αυτή επιστολή καταπίπτει υπέρ του Δήμου σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε από τους όρους της σύμβασης, θα αποδοθεί δε στον αντισυμβαλλόμενο μετά τη λήξη της σύμβασης και την εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων σύμφωνα με τους όρους αυτής. Όσον αφορά τους υπόλοιπους συμμετέχοντες, οι εγγυήσεις συμμετοχής τους θα επιστραφούν ατόκως, εντός δεκαημέρου από την κατακύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση

γ) Αντίγραφο πιστοποιητικού μέλους της Ε.Δ.Ο.Ε. ( άρθρο 10 παρ. 2 Π.Δ. 116 / 2004 ).

δ) Αντίγραφα πιστοποιητικών από το τμήμα μητρώου / ΓΕΜΗ από το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο που θα αφορούν την νόμιμη λειτουργία της επιχείρησης (μη πτώχευση η εκκαθάρισης κ.λ.π.) και την νόμιμη εκπροσώπησης,

ε) Αντίγραφο αδείας συλλογής και μεταφοράς στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων ή ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ της συμμετέχουσας στο διαγωνισμό εταιρίας και με νομίμως αδειοδοτημένης εταιρίας για τη μεταφορά στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων ( άρθρο 10 παρ. 2 Π.Δ. 116 / 2004 ). στ) Δημοτική ενημερότητα- βεβαίωση της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου μας ότι δεν έχει ληξιπρόθεσμες βεβαιωμένες οφειλές προς το Δήμο, ή έχει εισαχθεί σε ρύθμιση και ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του.

ζ) Αντίγραφα ασφαλιστηρίων συμβολαίων σε ισχύ των οχημάτων – γερανών που θα χρησιμοποιεί ο πλειοδότης  (ή η συμβεβλημένη με αυτόν εταιρεία ή φυσικό πρόσωπο εφόσον η ίδια δεν διαθέτει άδεια συλλογής στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων) για την περισυλλογή των οχημάτων (εάν αυτά λήξουν κατά την διάρκεια της σύμβασης θα προσκομιστούν υποχρεωτικώς στην Υπηρεσία αντίγραφα των ανανεωθέντων ασφαλιστηρίων συμβολαίων).

η) Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Το απόσπασμα ποινικού μητρώου πρέπει να έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου τριμήνου πριν από την ημερομηνία του διαγωνισμού

θ) Υπεύθυνη Δήλωση:

 • Του ενδιαφερόμενου ότι έλαβαν γνώση των όρων διακήρυξης και αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα.
 • Δεν είναι ένοχος ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή πληροφοριών που του ζητούνται με την παρούσα.

Δεν μπορεί να συμμετέχει στη δημοπρασία ενδιαφερόμενος που δεν έχει προσκομίσει κάποιο από τα ανωτέρω δικαιολογητικά.

Στις περιπτώσεις επανάληψης της δημοπρασίας κατατίθεται η ίδια εγγύηση, υπολογιζόμενη όμως επί του ποσού της τελευταίας προσφοράς.

Άρθρο 7 – Δημοσίευση

Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής στη διεύθυνση (URL): https://malevizi.gov.gr/.gr

Άρθρο 8 – Τρόπος λήψης εγγράφων δημοπρασίας

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν δωρεάν πρόσβαση στη διακήρυξη και τα παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής, μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου Μαλεβιζίου: https://malevizi.gov.gr/.gr

Τα έγγραφα διατίθενται στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Για την παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόμενοι αναλαμβάνουν με μέριμνα τους1 την επιμέλειά και την αναπαραγωγή των εγγράφων της σύμβασης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδρομικά, εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα, κατόπιν συνεννόησης με την αναθέτουσα αρχή. Η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για την παράδοσή τους.

Άρθρο 9 – Τόπος και τρόπος διεξαγωγής της δημοπρασίας – ανάδειξη πλειοδότη

 1. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Μαλεβιζίου (1ος Όροφος στη αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαλεβιζίου, στις 12/05/2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 (ημερομηνία και χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού & έναρξη αποσφράγισης προσφορών), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.
 2. Ο διαγωνισμός είναι φανερός και οι διαγωνιζόμενοι θα πλειοδοτούν προφορικά ενώπιον της Επιτροπής του διαγωνισμού για την προκηρυχθείσα ποσότητα. Οι προσφορές θα γράφονται στο πρακτικό με τη σειρά που εκφωνήθηκαν με το ονοματεπώνυμο του εκάστοτε πλειοδότη. Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον πλειοδότη και η δέσμευση αυτή μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους επόμενους και τελικά δεσμεύει τον τελευταίο πλειοδότη.
 3. Κατά την ένταξη της διενέργειας του διαγωνισμού η Επιτροπή προχωρεί στην αποσφράγιση των φακέλων με τα δικαιολογητικά και αφού τα εξετάσει ανακοινώνει τους συμμετέχοντες που γίνονται αποδεκτοί.
 4. Από τη στιγμή που θα λάβει χώρα η διαδικασία της δημοπρασίας και οι συμμετέχοντες αρχίζουν να πλειοδοτούν, δεν μπορεί κανείς άλλος να γίνει αποδεκτός και να συμμετέχει στη δημοπρασία.
 5. Κατά τη διάρκεια της δημοπρασίας και στην αίθουσα που αυτή θα λαμβάνει χώρα εκτός από την Επιτροπή και το επικουρικό προσωπικό, μπορεί να παρευρίσκονται μόνο οι δικαιούμενοι συμμετοχής, καθώς και τυχόν δικηγόροι αυτών.
 6. Οι συμμετέχοντες στη διαδικασία της δημοπρασίας μπορούν να υποβάλλουν γραπτώς τυχόν ενστάσεις κατά αυτής. Οι ενστάσεις υποβάλλονται στην Επιτροπή του διαγωνισμού, μνημονεύονται στο πρακτικό και η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει γι’ αυτές με πλήρη αιτιολογία, μετά από σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπής του διαγωνισμού.
 7. υποβολή ένστασης δεν επιφέρει αυτοδίκαια διακοπή ή αναβολή της δημοπρασίας, εκτός και αν κρίνει τούτο σκόπιμο η Επιτροπή της Δημοπρασίας.
 8. Μετά τη λήξη της δημοπρασίας, το πρακτικό διενέργειας του διαγωνισμού υπογράφεται από τα μέλη της Επιτροπής και τον τελευταίο πλειοδότη.
 9. Αν ο πλειοδότης αρνηθεί να υπογράψει τα πρακτικά καλείται από τον πρόεδρο της Επιτροπής εγγράφως να συμμορφωθεί εντός προθεσμίας 48 ωρών.
 10. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία, ο διαγωνισμός επαναλαμβάνεται σε βάρος του αναδειχθέντος πλειοδότη, με ελάχιστο όριο προσφοράς το επ’ ονόματι του κατακυρωθέν ποσό και καταπίπτει σε βάρος του η κατατεθείσα εγγύηση συμμετοχής.
 11. Η δημοπρασία κατακυρώνεται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής υπέρ αυτού, που προσέφερε το μεγαλύτερο ποσό για την προκηρυχθείσα ποσότητα.
 12. Η χρονική διάρκεια της σύμβασης μεταξύ Δήμου Μαλεβιζίου και της εταιρείας ορίζεται σε δύο (2) έτη από την υπογραφή της. Η σύμβαση δύναται να ανανεωθεί για ένα ακόμη έτος, με τους ίδιους όρους, κατόπιν έγγραφης συμφωνίας των μερών και εφόσον δεν έχει λάβει χώρα καταγγελία της σύμβασης.

Με τη συμμετοχή του στη δημοπρασία ο κάθε ενδιαφερόμενος αυτοδίκαια αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όλους τους όρους της διακήρυξης.

Άρθρο 10  – Ενστάσεις

Οι επί της διεξαγωγής του διαγωνισμού ενστάσεις κατατίθενται στην Επιτροπή Διενέργειας της δημοπρασίας την ίδια ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας και μόνο από εκείνους που συμμετείχαν στο διαγωνισμό ή αποκλείστηκαν από αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο, στην αρμόδια για την διενέργεια του διαγωνισμού. ( Άρθρο 53, παρ. 4 ν. 4412/2016.  Οι Α.Α. δεν επιβάλλουν στους οικονομικούς φορείς δαπάνη για τη λήψη των εγγράφων της σύμβασης, πλην της δαπάνης που αντιστοιχεί στο κόστος αναπαραγωγής τους και της ταχυδρομικής αποστολής τους). Οι ενστάσεις πρωτοκολλούνται και διαβιβάζονται αυθημερόν στη διενεργήσασα το διαγωνισμό Επιτροπή.

Άρθρο 11  – Χρόνος ισχύος των προσφορών

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για διάστημα δύο (2) ετών. Ο υπολογισμός του χρονικού αυτού διαστήματος αρχίζει από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.

Άρθρο 12  – Λοιπές υποχρεώσεις και οροί

 1. Η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου θα εντοπίζει και θα καταγράφει τα χαρακτηριζόμενα ως ΟΤΚΖ σύμφωνα με το ΠΔ 116/2004, τα οποία βρίσκονται εντός των ορίων του Δήμου.
 2. Η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου θα προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, όπως αυτές προβλέπονται από το άρθρο 9 του ΠΔ 116/2004 έτσι ώστε τα χαρακτηριζόμενα ως ΟΤΚΖ να περιέλθουν στην κατοχή του Δήμου μετά την παρέλευση των απαιτούμενων προθεσμιών.
 3. Η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου θα υποδεικνύει τα εγκαταλελειμμένα οχήματα προς απομάκρυνση, θα επιβλέπει τις διαδικασίες παράδοσης των οχημάτων και θα εκδίδει τα απαραίτητα παραστατικά (παραστατικά παράδοσης – παραλαβής οχημάτων).
 4. Τα ανωτέρω παραστατικά θα περιέχουν τα παρακάτω στοιχεία:

α) χρόνος και τόπος παράδοσης (οδός και αριθμός),

β) στοιχεία οχήματος (ΕΙΧ, ΦΙΧ), μάρκα του οχήματος (εργοστάσιο κατασκευής),μοντέλο, χρώμα, τυχόν αριθμό πινακίδων, οποιοδήποτε άλλο στοιχείο ικανό να διευκολύνει τον εντοπισμό του ΟΤΚΖ,

γ) περιγραφή κατάστασης του οχήματος και

δ) στοιχεία της εταιρείας και του οδηγού.

 1. Τα παραστατικά, αφού συμπληρωθούν από τους αρμόδιους υπαλλήλους, υπογράφονται και σφραγίζονται από τον εκπρόσωπο του Δήμου και τον οδηγό της αναδόχου εταιρείας. Στη συνέχεια, η ανάδοχος εταιρεία εκδίδει την προβλεπόμενη στο άρθρο 8 του ΠΔ 116/2004 Βεβαίωση Παραλαβής Οχήματος και ένα αντίγραφο κοινοποιείται απαραιτήτως στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου εντός αποκλειστικού χρονικού διαστήματος δεκαπέντε ημερών από την παράδοση του οχήματος.
 2. Η εταιρεία δεν έχει δικαίωμα να αρνηθεί να μεταφέρει στις εγκαταστάσεις της οχήματα ή τμήματα οχημάτων που υποδεικνύει ως ΟΤΚΖ ο Δήμος, ανεξαρτήτως αριθμού, στο πλαίσιο υλοποίησης της σύμβασης.
 3. Η συλλογή, μεταφορά και φύλαξη των εγκαταλελειμμένων οχημάτων στις εγκαταστάσεις της εταιρείας διενεργείται με δικές της δαπάνες και με δικά της μέσα (γερανοφόρα οχήματα), τα οποία θα πρέπει να φέρουν ανυψωτικό μηχάνημα τύπου «γερανός παπαγαλάκι».
 4. Ουδεμία ευθύνη αναλαμβάνει ο Δήμος έναντι του ιδιοκτήτη του ΟΤΚΖ για οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί στο όχημα, σε άλλα οχήματα παρακείμενα ή σε πρόσωπα κατά την περισυλλογή – μεταφορά και εκφόρτωση (ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα: ατύχημα, υλικές ζημιές σε παρακείμενα οχήματα, τραυματισμός προσώπου κλπ.)
 5. Η εταιρεία υποχρεούται να διαχειριστεί το ΟΤΚΖ από τη στιγμή της περισυλλογής του από το Δήμο και να εκδώσει, μετά την παρέλευση των απαιτούμενων χρονικών προθεσμιών, το προβλεπόμενο Πιστοποιητικό Καταστροφής του οχήματος της Εναλλακτικής Διαχείρισης Οχημάτων Ελλάδος (ΕΔΟΕ), ενημερώνοντας ταυτόχρονα τις αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες. Εφόσον πρόκειται για όχημα με άδεια και πινακίδες κυκλοφορίας, αυτές κατατίθενται από την εταιρεία στην αρμόδια υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφέρειας.
 6. Η περισυλλογή των εγκαταλελειμμένων οχημάτων θα γίνεται το αργότερο σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία ειδοποίησης από το Δήμο. Η περισυλλογή μπορεί να ακυρωθεί και από τα δύο μέρη λόγω ανωτέρας βίας ή σοβαρού τεχνικού κωλύματος, πάντα μετά από έγκαιρη ενημέρωση τουλάχιστον μία ημέρα πριν την προγραμματισμένη συνάντηση. Εάν κατά τη διάρκεια της φύλαξης, το όχημα αναζητηθεί από τον ιδιοκτήτη του, τότε παραδίδεται σ’ αυτόν αφού προηγουμένως καταβάλλει τη δαπάνη απομάκρυνσης και αποθήκευσης. Μετά την παρέλευση το νόμιμου χρονικού διαστήματος τα οχήματα προωθούνται για τη διαδικασία της ανακύκλωσης.
 7. Η ανάδοχος εταιρεία Ανακύκλωσης Οχημάτων θα διασφαλίζει σε κάθε περίπτωση ότι όλα τα υλικά, τα οποία εξάγονται από τα ΟΤΚΖ σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του Παραρτήματος I του ΠΔ 116/2004, είτε επαναχρησιμοποιούνται είτε ανακυκλώνονται/ανακτώνται από εξουσιοδοτημένα Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης, στις περιπτώσεις στις οποίες υφίστανται τέτοια συστήματα, σύμφωνα με τις σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις.

Άρθρο  13 – Κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού υπογραφή σύμβασης

 1. Κριτήριο κατάθεσης είναι αυτό της υψηλότερης τιμής της προκηρυχθείσα ποσότητα, για το σύνολο των απαιτουμένων αντικειμένων, αποκλειόμενης προσφοράς που θα αναφέρεται μόνο σε μέρος αυτών. Πλειοδότης θα ανακηρυχθεί αυτός που θα προσφέρει τη μεγαλύτερη προσφορά στο σύνολό της προκηρυχθείσα ποσότητα, χωρίς να λαμβάνονται υπ όψη πιθανές διαφορές ανά αντικείμενο.
 2. Μετά το πέρας της δημοπρασίας η Επιτροπή Διαγωνισμού υποβάλει τα δικαιολογητικά συμμετοχής και το πρακτικό διενέργειας του διαγωνισμού στην Οικονομική Επιτροπή, η οποία αποφασίζει περί της κατακυρώσεως ή μη του αποτελέσματος του διαγωνισμού.
 3. Η εκδοθείσα απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στην κατακύρωση του αποτελέσματος της Δημοπρασίας για την εκποίηση κινητών πραγμάτων κυριότητας του Δήμου Μαλεβιζίου, δεν αποστέλλεται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, αφού δεν εμπίπτει στον υποχρεωτικό έλεγχο νομιμότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 116 παρ. 1 του Ν.4555/2018, οι οποίες έχουν αντικαταστήσει τις όμοιες του άρθρου 225 του Ν.3852/2010.

Σχετικό: Το με αριθ. Πρωτ: 17060/14-12-2018 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

 1. Μετά την οριστική έγκριση του φακέλου του διαγωνισμού από την Οικονομική Επιτροπή, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης. Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

Άρθρο 14   – Διάρκεια της σύμβασης

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης μεταξύ Δήμου Μαλεβιζίου και της εταιρείας ορίζεται σε δύο (2) έτη από την υπογραφή της. Η σύμβαση δύναται να ανανεωθεί για ένα ακόμη έτος, με τους ίδιους όρους, κατόπιν έγγραφης συμφωνίας των μερών και εφόσον δεν έχει λάβει χώρα καταγγελία της σύμβασης. Υποχρεωτική είναι η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής στο διαγωνισμό, αναγνωρισμένης Τράπεζας (ή γραμμάτιο εγγυήσεως του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων) ποσού ίσου με το 10% του ελάχιστου ορίου της πρώτης προσφοράς επί την εκτιμώμενη ποσότητα της διετούς περισυλλογής, δηλ. του συνολικού προϋπολογισμού (χωρίς το ΦΠΑ).

Η εγγυητική επιστολή αυτή αντικαθίσταται μετά την υπογραφή της σύμβασης με άλλη καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, ποσού ίσου προς το άνω ποσοστό (1/10) επί του επιτευχθέντος τελικά τιμήματος, για την εξασφάλιση των όρων της σύμβασης.

Η εγγυητική επιστολή θα παραμείνει στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου καθ’ όλη τη διάρκεια της συμβατικής σχέσης, για την εξασφάλιση των όρων της σύμβασης. Η εγγυητική αυτή επιστολή καταπίπτει υπέρ του Δήμου σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε από τους όρους της σύμβασης, θα αποδοθεί δε στον αντισυμβαλλόμενο μετά τη λήξη της σύμβασης και την εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων σύμφωνα με τους όρους αυτής. Όσον αφορά τους υπόλοιπους συμμετέχοντες, οι εγγυήσεις συμμετοχής τους θα επιστραφούν ατόκως, εντός δεκαημέρου από την κατακύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

Η ανάδοχος εταιρεία θα καταβάλει ως αποζημίωση στο Δήμο το συμφωνηθέν ποσό που αναγράφεται στη σύμβαση, για κάθε παραδιδόμενο ΟΤΚΖ ή μεταλλικό τμήμα/υλικού του σε τριμηνιαία βάση, εξαιρουμένων των οχημάτων που επιστρέφονται στους ιδιοκτήτες. Για τα οχήματα που επιστρέφονται στους ιδιοκτήτες, η εταιρεία οφείλει να προσκομίσει στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου αντίγραφο δήλωσης παραλαβής οχήματος από τον ιδιοκτήτη.

Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι την πλειονότητα των προσυπολογιζόμενων ΟΤΚΖ εντός των ορίων του Δήμου Μαλεβιζίου αποτελούν τα επιβατικά ΙΧ, ορίζεται ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς το ποσό των 10,00 € ανά τεμάχιο για τα ΙΧΕ,  και 20,00 € για τα ΦΙΧ και 5,00 € για τα τρίκυκλα και δίκυκλα οχήματα ΟΤΚΖ, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 2 του ΠΔ 116/2004. Προσφορές κατώτερες των παραπάνω ποσών δεν θα γίνουν δεκτές από την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού. Η κατακυρωθείσα τιμή προσφοράς του αναδόχου ανά όχημα εκάστης κατηγορίας θα παραμείνει σταθερή καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης.

Άρθρο 15 – Επανάληψη – ματαίωση της δημοπρασίας

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής όταν:

 1. Δεν παρουσιασθεί κανείς κατά την ημέρα και ώρα διενέργειας της δημοπρασίας για να εκδηλώσει ενδιαφέρον
 2. Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών διαπιστωθούν ελλείψεις αυτών που αφορούν όλους τους διαγωνιζόμενους

Επίσης, η δημοπρασία επαναλαμβάνεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου όταν:

α. το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή, λόγω ασύμφορου αποτελέσματος ή σφάλματος κατά τη διενέργεια της δημοπρασίας

β. μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά.

γ. μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο πλειοδότη της κατακυρωτικής απόφασης, αυτός δεν προσέλθει εμπρόθεσμα για την υπογραφή του πρακτικού Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του Δημάρχου, με βάση τους όρους της πρώτης διακήρυξης και αναρτάται στο διαδίκτυο και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν τη διενέργεια της δημοπρασίας.

Η επανάληψη της δημοπρασίας ενεργείται με βάση την τελευταία προσφορά που δόθηκε κατά την προηγούμενη δημοπρασία.

Για ότι δεν προβλέπεται από τους παρόντες όρους διακήρυξης εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του Π.Δ. 270/1981 και του N. 3463/2006.

Άρθρο 16 – Λοιπές διατάξεις

Η παράβαση οποιουδήποτε όρου της παρούσας συνεπάγεται:

α) την κήρυξη του πλειοδότη έκπτωτου των δικαιωμάτων του με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και τη λύση σε βάρος του της σχετικής σύμβασης,

β) την σε βάρος του επανάληψη της δημοπρασίας με την υποχρέωση αυτού, αν η δημοπρασία δεν φέρει αποτέλεσμα, να καταβάλλει τη διαφορά αν κατά τη νέα επιτευχθεί μικρότερη τιμή, λόγω ποινικής ρήτρας.

γ) την υπέρ του Δήμου κατάπτωση της εγγύησης που έχει κατατεθεί από αυτόν λόγω ποινικής ρήτρας και αναπόδεικτου αποζημίωσης. Δεν αποκλείεται ακόμη να επιδιώξει ο Δήμος και την αποζημίωση του για κάθε άλλη ζημιά που τυχόν θα υποστεί από την παραπάνω λόγω υπαιτιότητας του αναδόχου λύση σύμβασης.

Άρθρο 17  – Πληροφορίες

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται Δευτέρα έως  Παρασκευή και ώρες από 8:30 ως 11:30, από τη Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του Δήμου Μαλεβιζίου.

Η διακήρυξη θα δημοσιευθεί  στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) καθώς και σε στην ιστοσελίδα του Δήμου Μαλεβιζίου στη διεύθυνση (URL): https://malevizi.gov.gr/.gr

Ο Δήμαρχος
Μενέλαος Μποκέας

 

Σχετικά αρχεία

# Αρχείο Περιγραφή Μέγεθος Αρχείου
1 pdf ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 504 KB

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 27/04/2023

Top