Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Παρασκευή, 17/03/2023

Γάζι, 16/03/2023
Αρ. Πρωτ.  3519
Αριθμ. Πρόσκλησης   9

Αγαπητέ συνάδελφε, την Δευτέρα 20 – 03 – 2023 και ώρα 8:30 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Γαζίου, θα γίνει συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.   

 

Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α     Δ Ι Α Τ Α Ξ Η   

  1. Έγκριση 2ου πρακτικού του ηλεκτρονικού διαγωνισμού «Προμήθεια Εξοπλισμού χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων  και δράσεις ευαισθητοποίησης και δημοσιότητας,  Υποέργο 1: Προμήθεια 2 απορριμματοφόρων οχημάτων συλλογής βιοαποβλήτων με σύστημα πλύσης κάδων χωρητικότητας 8m3, Υποέργο 2: Προμήθεια 200 εξωτερικών κάδων συλλογής βιοαποβλήτων χωρητικότητας 240 lt και προμήθεια 200 οικιακών κάδων κομποστοποίησης χωρητικότητας 350  lt».
  2. Ανάκληση της υπ’ αριθμό 22/2023 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής σε συμμόρφωση με το υπ’ αριθμό πρωτ 1286/09-03-2023 έγγραφο της Αποκεντρωμένη Διοίκησης Κρήτης αναφορικά με την ματαίωση της διαγωνιστικής διαδικασίας για την ανάθεση εκτέλεσης του  έργου  «Ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικού σχολείου και νηπιαγωγείου Μαράθου».
  3. Έγκριση τρόπου εκτέλεσης της υπηρεσίας «Μεταφορά ογκωδών αντικειμένων από τη Δ.Ε Γαζίου στον ΧΥΤΑ Πέρα Γαλήνων» προϋπολογισμού δαπάνης 23.882,40 €.
  4. Έγκριση τρόπου εκτέλεσης της υπηρεσίας «Μεταφορά απορριμμάτων από δύσβατα σημεία της Τ. Κ. Αχλάδας και του οικισμού Φόδελε» προϋπολογισμού δαπάνης 24.998,40 €.
  5. Έγκριση τεχνικού ελέγχου (ΚΤΕΟ) οχημάτων του Δήμου μας και ορισμός υπαλλήλου για την έκδοση εντάλματος προπληρωμής για τον τεχνικό έλεγχο
  6. Άσκηση ή μη προσφυγής ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν 3463/2006 κατά της με αριθμό πρωτ. 1939/09.03.2023 απόφασης της Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης με την οποία ακυρώνει την υπ’ αριθμό 2/2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαλεβιζίου αναφορικά με τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης.
  7. Εξώδικος ή δικαστικός συμβιβασμός σχετικά με τροχαίο ατύχημα σε στυλό φωτισμού, έπειτα από την με ημερομηνία 03-09-2018 και με αρ. πρωτ. Γ.Α. 1491/ΑΥΤ/208/2018 αγωγή του Δήμου Μαλεβιζίου (340/2018 απόφαση οικονομικής επιτροπής).
  8. Εξώδικος ή δικαστικός συμβιβασμός σχετικά με τροχαίο ατύχημα σε στυλό φωτισμού, έπειτα από την με ημερομηνία 03-09-2018 και με αρ. πρωτ. Γ.Α. 1492/ΑΥΤ/209/2018 αγωγή του Δήμου Μαλεβιζίου (341/2018 απόφαση οικονομικής επιτροπής).
  9. Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2023 (1η).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Μενέλαος Μποκέας

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 17/03/2023

Top