Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Τετάρτη, 08/02/2023

Γάζι  12 /01/2023
Αρ. Πρωτ.  411
Αριθμ. Πρόσκλησης   2

Αγαπητέ συνάδελφε, την Τετάρτη 18 – 01 – 2023 και ώρα 10:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Γαζίου, θα γίνει συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.   

                                                                                                           

Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α     Δ Ι Α Τ Α Ξ Η   

 1. Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 του Δ.Ο.Κ.Α.Π.ΠΑ.Μ και έγκριση της στοχοθεσίας στα πλαίσια του ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης.
 2. Έγκριση προϋπολογισμού Μονομετοχικής Ανώνυμης Εταιρίας Δήμου Μαλεβιζίου (ΜΑΕΔΗΜ) οικονομικού έτους 2023.
 3. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου, για την στέγαση της σχολικής μονάδας του 4ου Νηπιαγωγείου Αγίας Μαρίνας.
 4. Έγκριση διαδικασίας 1ου πρακτικού (Ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών) της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση 2ου & 3ου Δημοτικού Σχολείου Γαζίου» και Πρόσκληση τεκμηρίωσης των οικονομικών προσφορών που κατατέθηκαν στον διαγωνισμό και κρίνονται «Ασυνήθιστα χαμηλές».
 5. Μερική Τροποποίηση της υπ’ αριθμό 260/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί «Κατάρτισης όρων και σύνταξη διακήρυξης, ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού, για την εκτέλεση της προμήθειας (Προμήθεια μηχανήματος έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού), προϋπολογισμού δαπάνης 640,00 €», έπειτα από το με αριθμό πρωτ. 9803/06-12-2022 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.
 6. Υπογείωση Δικτύων ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. επί της κεντρικής πλατείας Αγίας Μαρίνας Τσαλικάκι του Δήμου Μαλεβιζίου, ποσό συμμετοχής του Δήμου 144.148,01 €.
 7. Αποδοχή των όρων συμμετοχής, υποβολή αίτησης χρηματοδότησης του Δήμου Μαλεβιζίου, με τίτλο «ΔΡΑΣΕΙΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων με τίτλο «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΤΑ» Κωδ. Πρόσκ. 08_ΕΠΑΝΕΚ, Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ:6039,  ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», καθώς και έγκριση των μελετών, των τευχών δημοπράτησης, της ανωτέρω Αίτησης χρηματοδότησης.
 8. Υποβολή πρότασης στο «ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ» με άξονα Προτεραιότητας 8 «Οδική ασφάλεια», για την χρηματοδότηση της πράξης με Τίτλο «Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού στο Δήμο Μαλεβιζίου» με προϋπολογισμό 25.172,56 €.
 9. Υποβολή πρότασης στο «ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ» με άξονα Προτεραιότητας 4.8 «Οδική ασφάλεια» για την χρηματοδότηση της πράξης με Τίτλο «Αποκατάσταση πεζοδρομίων επι της ΕΛ. Βενιζέλου Δήμου Μαλεβιζίου» με προϋπολογισμό 26.000,00€.
 10. Υποβολή πρότασης στο «ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ» με άξονα Προτεραιότητας 5.6 «Υποδομές και δράσεις σύγχρονου πολιτισμού» για την χρηματοδότηση της πράξης με Τίτλο «Προβολή σημείων πολιτιστικού και περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος του Δήμου Μαλεβιζίου» με προϋπολογισμό 37.200,00 €.
 11. Έγκριση για την μετάβαση της Δημοτικής Συμβούλου Πιτσικάκη – Κουτσογιαννάκη Ευαγγελία, ως Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος του τομέα Πολιτισμού, στην Αθήνα.
 12. Έγκριση άσκησης του από 12-12-2022 δικογράφου αιτήσεως αναιρέσεως με αριθ. πρωτ. κατάθ. 64/12-12-2022στο Εφετείο Ανατολικής Κρήτης κατά της υπ’  αριθ. 219/2022 αποφάσεως του Δικαστηρίου αυτού και χορήγηση εντολής στην Ελευθερία Βιστάκη, δικηγόρο του Δήμου Μαλεβιζίου με σχέση έμμισθης εντολής και πάγια αντιμισθία για κάθε περαιτέρω αναγκαία νόμιμη ενέργεια για την υπεράσπιση των συμφερόντων του δήμου Μαλεβιζίου σχετικά με το παραπάνω ένδικο μέσο και για παράσταση ενώπιον του Αρείου Πάγου.
 13. Έγκριση της από 25-10-2022 υπ’ αριθ. ΓΑ 3008//ΕΜ/649/25-10-2022 ανακοπής κατά του από 9-9-2022 υπ’ αριθ. πρωτ. Πρωτοδικείου Ηρακλείου 155/99-2022 Πίνακα Κατάταξης Αναγγελθέντων Πιστωτών της υπό Ειδική Διαχείριση ανώνυμης εταιρείας «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΑΨΗ ΑΕ» και χορήγηση εντολής για παράσταση κατά τη συζήτηση στη δικηγόρο Ελευθερία Βιστάκη που υπηρετεί στον Δήμο Μαλεβιζίου με σχέση έμμισθης εντολής και πάγια αντιμισθία.
 14. Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, για την ανάθεση της προμήθειας καυσίμων, για την κάλυψη επειγουσών αναγκών του Δήμου Μαλεβιζίου και του νομικού προσώπου ΔΟΚΑΠΠΑΜ, μέγιστης διάρκειας δύο μηνών ή μέχρι την ολοκλήρωση του ηλεκτρονικού διαγωνισμού.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                     Μενέλαος Μποκέας                   

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 08/02/2023

Top