Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Πέμπτη, 29/12/2022

Γάζι, 23/12/2022
Αρ. Πρωτ.  18493
Αριθμ. Πρόσκλησης  46

Αγαπητέ συνάδελφε, την Παρασκευή 30 – 12 – 2022 και ώρα 10:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Γαζίου, θα γίνει συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α     Δ Ι Α Τ Α Ξ Η  

 1. 1. Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2022 (17η).
  2. Ταμειακή – λογιστική τακτοποίηση του Ταμείου, μετά την κατάσχεση ποσού 338.042,20€.
  3. Απόδοση λογαριασμού και ταμιακή τακτοποίηση πάγιων προκαταβολών που αφορά τις Κοινότητες: Γαζίου, Γωνιών, Καλεσσίων, Κεραμουτσίου, Τυλίσου, ΦόδελεΚαμαρίου, Καμαριώτη, Κορφών, Λουτρακίου, Μονής, Σάρχου του έτους 2022.
  4. Παράταση Χρονοδιαγράμματος της Μελέτης «Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ.) Δήμου Μαλεβιζίου».
  5. Συμβιβαστική επίλυση διαφοράς με τους ενάγοντες της με αριθμό Γ.Α. 1904/ΕΡΓ/32/2022 αγωγής, του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου.
  6. Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της υπ’ αριθμό 1723/2022 απόφασης του Β΄ Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου που μεταρρυθμίζει κατόπιν άσκησης έφεσης κατά του Δήμου μας την με αριθμό 2558/2019 καταλογιστική πράξη του Δήμου μας (υπόθεση αναδρομικής ανάκλησης διορισμού λόγω ανακριβούς τίτλου σπουδών).
  7. Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν.4412/2016 παρ2.γ «λόγω κατεπείγουσας ανάγκης», για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια ασφαλτομίγματος για τον Δήμο Μαλεβιζίου», προϋπολογισμού δαπάνης 124.000,00 €.
  8. Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν.4412/2016 παρ2.γ «λόγω κατεπείγουσας ανάγκης», για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια Σκυροδέματος και δομικού πλέγματος για τον Δήμο Μαλεβιζίου», προϋπολογισμού δαπάνης 124.000,00 €.
  9. Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν.4412/2016 παρ2.γ «λόγω κατεπείγουσας ανάγκης», για την υπηρεσίας με τίτλο «Εργασίες αντιπλημμυρικής προστασίας Δ.Ε. Κρουσώνα», προϋπολογισμού δαπάνης 37.200,00 €.
  10. Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν.4412/2016 παρ2.γ «λόγω κατεπείγουσας ανάγκης», για την υπηρεσίας με τίτλο «Εργασίες αντιπλημμυρικής προστασίας Δ.Ε. Τυλίσου», προϋπολογισμού δαπάνης 37.200,00 €.
  11. Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν.4412/2016 παρ2.γ «λόγω κατεπείγουσας ανάγκης», για την υπηρεσίας με τίτλο «Εργασίες αντιπλημμυρικής προστασίας Δ.Ε. Γαζίου», προϋπολογισμού δαπάνης 37.200,00 €.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Μενέλαος Μποκέας

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 29/12/2022

Top