Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – υποβολή προσφοράς με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας με τίτλο : «Προμήθεια υλικών για την αποκατάσταση ζημιών των υδρευτικών υποδομών / δικτύων ύδρευσης της περιοχής αρμοδιότητας της ΔΕΥΑΜ»

Πέμπτη, 29/12/2022

Αρ. Πρωτ. Πρόσκλησης: 3526/27-12-2022}
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 61/2022

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ –

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ  ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ :

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ / ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΜ»

 

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός : 200.000,00 € χωρίς ΦΠΑ 24%

 

   

Η  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΚΑΙ ΚΗΡΥΣΣΕΙ

ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

με βάση τις διατάξεις των άρθρων 269 παρ. δ & 269Α του Ν.4412/2016, ως τροποποιήθηκε και ισχύει, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ :

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ / ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΜ»

CPV : 44470000-5 Προϊόντα από χυτοσίδηρο, CPV : 44164310-3 Σωλήνες και Εξαρτήματα, CPV : 2130000-9 Στρόφιγγες, κρουνοί, δικλείδες και Παρόμοια Είδη , CPV : 32441200-8 Υλικά Τηλεελέγχου, CPV : 32441200-8 Υλικά Τηλεελέγχου – Ηλεκτροβάνες (με σερβομηχανισμό).

 

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός : 200.000,00 € χωρίς ΦΠΑ 24%

 

Τους παρακάτω οικονομικούς φορείς :

  1. Γ. ΣΤΑΥΡΑΚΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΑΕ, ΑΦΜ: 094274270, ΈΔΡΑ: ΟΔΟΣ Ι, ΒΙ.ΠΕ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.
  2. ΥΔΡΟΜΕΤΑΛ – Ι.ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗΣ ΑΕΒΕ, ΑΦΜ: 094084798, ΈΔΡΑ: ΟΔΟΣ Η, ΒΙ.ΠΕ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.
  3. ΑΣΠΙΡΤΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΤΟΣ Ο.Ε., ΑΦΜ: 800337618, ΈΔΡΑ : 1ο ΧΙΛ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΕΣΣΑΡΑΣ.
  4. Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε., ΑΦΜ: 094251730, ΈΔΡΑ: 1Ο ΧΙΛ. ΛΕΟΦΩΡΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ, 19002
  5. Solidus Βιομηχανική Εξοπλισμού Μονοπρόσωπη Α.Ε., ΑΦΜ: 998927902, ΈΔΡΑ: Ν.ΦΩΚΕΑΣ 14, ΧΑΪΔΑΡΙ, 12461
  6. ΜΕΪΔΑΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΑΦΜ:094139753, ΈΔΡΑ Λ. 62 ΜΑΡΤΥΡΩΝ 241.

 

σύμφωνα με τους όρους που παρατίθενται αναλυτικά στην επισυναπτόμενη πρόσκληση ενδιαφέροντος στα Σχετικά Αρχεία.

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 11/01/2023

Top