Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Τρίτη, 20/12/2022

Αγαπητέ συνάδελφε, την Τρίτη 20 – 12 – 2022 και ώρα 10:30 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Γαζίου, θα γίνει συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.   

                                                                                                              

Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α     Δ Ι Α Τ Α Ξ Η  

 1. Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2022 (16η).
 2. Πρόσληψη προσωπικού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας οκτώ (8) μηνών, για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών.
 3. Έγκριση πρακτικού για την ανάθεση, λόγω του κατεπείγοντος, της προμήθειας καυσίμων για τις επείγουσες ανάγκες σε πετρέλαιο θέρμανσης των σχολικών μονάδων της Α/βάθμιας & Β/βάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Μαλεβιζίου, μέγιστης διάρκειας δύο μηνών ή μέχρι την ολοκλήρωση του ηλεκτρονικού διαγωνισμού, μετά από προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, του άρθρου 32 και 32 Α του Ν.4412/2016.
 4. Έγκριση διαδικασίας 1ου πρακτικού (Ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών) της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση γυμνασίου Γαζίου» και Πρόσκληση τεκμηρίωσης των οικονομικών προσφορών που κατατέθηκαν στον διαγωνισμό και κρίνονται «Ασυνήθιστα χαμηλές».
 5. Έγκριση της με αριθμό 14/2022 απόφασης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μαλεβιζίου σχετικά με την έγκριση της 5ης τροποποίησης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022.
 6. Έγκριση της με αριθμό 111/22 απόφασης του Δ.Ο.Κ.Α.Π.ΠΑ.Μ σχετικά με την έγκριση της 8ης τροποποίησης Προϋπολογισμού του Δ.Ο.Κ.Α.Π.ΠΑ.Μ οικονομικού έτους 2022.
 7. Χορήγηση 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποκατάσταση οδικού δικτύου Τ.Κ. Καλεσών».
 8. Χορήγηση 6ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων στην Τ.Κ. Φόδελε».
 9. Παράταση Χρονοδιαγράμματος της Μελέτης «Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Δήμου Μαλεβιζίου».
 10. Απόδοση λογαριασμού και απαλλαγή υπολόγου για Χρηματικά εντάλματα προπληρωμής ποσού 734,00 € που εκδόθηκαν κατά το οικονομικό έτος 2022, για την πληρωμή των δαπανών τεχνικού ελέγχου (Κ.Τ.Ε.Ο), οχήματος του Δήμου μας.
 11. Παράταση προθεσμίας απόδοσης λογαριασμού χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής, και απαλλαγή υπολόγου για Χρηματικά εντάλματα προπληρωμής, που εκδόθηκε κατά το οικονομικό έτος 2022 για επεκτάσεις, συνδέσεις, συμπληρώσεις Δημοτικού Φωτισμού.
 12. Οριστική απαλλαγή υπολόγου για Χρηματικά Εντάλματα προπληρωμής που εκδόθηκαν κατά το οικονομικό έτος 2021 για επεκτάσεις, συνδέσεις, συμπληρώσεις Δημοτικού Φωτισμού.
 13. Έγκριση της μετάβασης του Δημάρχου και των Αντιδημάρχων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών και της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας στην Αθήνα.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Μενέλαος Μποκέας

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 20/12/2022

Top